دانلود رایگان


پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx - دانلود رایگاندانلود رایگان این تحقیق در مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در 85 صفحه و در قالب ورد می باشد.

دانلود رایگان پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx
پهنه وسیعی از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش چنین است. گرچه امروزه عشایر نسبت محدودی از جمعیت کشورند، ولی به اقتضای شییوه زیست، قلمرو وسیعی از کشور، فضاهای زیستی عشایری است.
قلمرو زیستی عشایر نشان می دهد که بخش وسیعی از مناطق غربی، جنوب شرقی و شمال کشور، سرزمینهای عشایری است. وسعت این سرزمینها 936 هزار کیلومتر مربع است که حدود 59% از مساحت را تشکیل می دهد. بخشی از سرزمینهای عشایری، فضای زیستی مشترک با جامعه روستایی و شهری و قسمتی نیز مستقلاً “زیست بوم عشایری است.
تمرکز عشایر عمدتاً در نیمه غربی و جنوبی کشور، به ویژه حول محور زاگرس بوده و در زاگرس میانی، استقرار عشایر بیشتر است. توزیع جغرافیایی قلمرو های عشایری در استان ها متفاوت است. در برخی از استان ها مانند کهگیلویه و بویر احمد امامی استان زیست بوم عشایر و در برخی از استان ها نیز مانند اصفهان، گستره محدودی از استان، قلمروهای عشایری است.
عشایر کوچنده در 96 ایل و 547 طایفه مستقل تشکیل یافته اند، که قریب 80% از جمعیت عشایری به 96 ایل و بقیه به طوایف مستقل تعلق دارند. متوسط جمعیت ایلهای ایران 583/9 نفر است . 17 ایل بزرگ ( بیش از 2 هزار خانوار) حدود 56% و سه ایل بختیاری، قشقایی و ایلسون ( شاهسون) قریب 30% از جمعیت عشایری را در بر می گیرد.
اکثر ایل های بزرگ در پیرامون سلسله جبال زاگرس به ویژه قلمرو میانی آن به سر می برند. بیش از 35% از عشایر در سه استان به هم پیوسته فارس، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد استقرار یافته اند و استان فارس بیشترین شمار عشایری ایران را در خود جای داده است.

جمعیت عشایری ایران در ابتدای قرن پیش، قریب نیمی از نفوس کشور را در بر می گرفت. در آغاز قرن حاضر حدود 20% تا 25% جمعیت کشور را شامل می شد. با گسترش آبادی نشینی در خلال قرن اخیر سهم جمعیت عشایری به حدود 10% در آغاز دهه چهل و به کمتر از 5% در دهه کنونی رسیده است.
جمعیت عشایری کشور از ساختار بسیار جوانی برخوردار است که معلول فزایندگی ابعاد باروری و تشدید نرخ رشد طبیعی است. الگوی باروری در تعدادی از ایلات و طوایف بسیار نزدیک به حد بیولوژیک و گاه بیشتر از 9 مولود است.
میزان بار تکفل نظری و اقتصادی، بیانگر تنگی معیشت و تحمل شرایط دشوار اقتصادی در زندگی عشایری است. الگوی ازدواج نیز یه خاطر الزامات معیشتی، پیش رس بوده و نسبت ازدواج در گروه سنی 10 تا 19 ساله، به ویژه بین زنان در قیاس با جامعه روستایی و شهری کشور قابل ملاحظه است.

الگوی کوچ نشینی
عشایر کشور در شرایط کنونی از نظر الگوی زیست به سه گروه عمده و متمایز نقسیم می شوند: عشایر صحرانشین، نیمه صحرانشین و یکجانشین
عشایر صحرانشین :
این گروه از عشایر، کوچ رو محض بوده و فاقد ساختمان و خانه چینه ( خشت و گلی) در ییلاق و قشلاق می باشند وتمامی سال را در زیر چادر یا سرپناهی متحرک به سر می برند.
زندگی اقتصادی این گروه عمدتاً متکی بر دامداری و مرتع، منبع اصلی تأمین خوراک دام است. اکثریت این گروه از عشایر را بهره برداران فاقد زمین تشکیل داده اند.
عشایر نیمه صحرانشین :
گروهی از عشایر کوچ رو که در قشلاق یا در ییلاق و یا هر دو دارای خانه بوده، نیمه صحرانشین تلقی می شوند. این گروه مدتی از سال به ویژه زمستان و ماهای سرد را در خانه خشت و گلی یا در بناهای شاخته شده از مصالح سخت به سر می برند.
اکثریت خانه ها و بناهای ساخته شده عشایری در قشلاق است و مدت اقامت در قشلاق نیز بیش از ییلاق است. به همین جهت در زمستان تشخیص عشایر نیمه صحرانشین از روستاییان دشوار است.
زمینه اصلی فعالیت این گروه از عشایر نیز دامداریست. ولی با زراعت و باغداری در ییلاق و قشلاق یا هر دو قلمرو توأم است. تأمین غذای دام صرفاً متکی به مراتع نیست و تعلیف دستی به ویژه در قشلاق یه مرور اهمیت بیشتری یافته است.
عشایر یکجانشین :
این گروه از عشایر در قشلاق یا ییلاق به طور دایم اقامت گزیده اندو بخشی از آنان به رمه گردانی دام در مراتع پیرامون کانونهای استقرار بسنده می کنند و برخی نیز فقط دامهایشان را برای استفاده از علوفه مرتعی به عشایر خویشاوند گروه اول و دوم می سپارند. در مواردی نیز علیرغم تمرکز فعالیتهای زراعی در قلمرو استقرار دایمی، از نسق زراعی خود در قلمرو دیگر، به شیوه های متفاوت مانند اجاره اراضی استفاده می کنند.
الگوی زیست این گروه از عشایر که به دلایل متعدد زندگی چادرنشینی را رها کرده و یکجانشین شده اند، روستایی است. گرچه هنوز پای بندی، وابستگی و علایقی به زندگی عشایری دارند که متناسب با قدمت استقرار، این پیوندها گسسته می شود. البته در این گروه طیفهای متفاوتی وجود دارد که بخشی از آنان دارای شرایط بالقوه ای برای کوچ می باشند. در گذشته نیز بارها عشایر یکجانشین پس از مدتها استقرار و آبادی نشینی، مجدداً چادرنشینیانی کوچ رو شده اند، به ویژه عشایری که به اجبار با تخته قاپو و یا به دلیل استیصال و فقر اسکان یافته اند. چنانکه پس از انقلاب اسلامی و در گرما گرم جنگ نیز جماعتهایی از عشایر اسکان یافته به کوچ روی آورده اند.
منابع معیشت عشایر
محور و زمینه اصلی فعالیتهای اقتصادی در جامعه عشایری دامداری است که نقش تعیین کننده و بارزی در این شیوه از زندگی دارد. سایر فعالیتهای تولیدی عشایر مانند زراعت، صنایع دستی و … از اهمیت کمتری برخوردار بوده و تحت الشعاع دامداری است.

1- دامداری :
دامداری عشایری بر مبنای تعلیف دام از مرتع سازمان یافته است. این وابستگی بر تمامی شئون زندگی و الگوی زیست عشایری تأثیر نهاده، به طوری که به پرورش دام های نشخوارکننده با استفاده از مراتع طبیعی اشتغال دارند وکوچ نشینی عمدتاً از تبعات چنین فعالیتی است. بر همین اساس عشایر ناگزیر به جابه جایی های دسته جمعی و دشوار در عرصه مراتع بوده و مسیرهای طولانی را از جلگه های پست قشلاقی تا دامنه ها و مرتفعات صعب العبور ییلاقی طی می کنند تا از مراتع قابل تعلیف، غذای دام های خود را تأمین کنند. پذیرش این شیوه معاش دشوار با زندگی سرگردان و مشقت بار، بدان خاطر است که عشایر می توانند به پشتوانه حقوق عرفی از مراتع سنتی خود، بدون پرداخت هزینه ای بابت علوفه مرتعی استفاده کنند.
دام، سرمایه اصلی عشایر کوچنده است و سرمایه دامی عشایر کشور در شرایط کنونی قریب 5/17 میلیون واحد دامی است که عمدتاً ( 4/86% ) دام کوچک اتست.
مهمترین فراورده های دامداری عشایری گوشت قرمز و شیر است که به ترتیب حدود 2/13% گوشت قرمز و 1/8% شیر تولیدی کشور است. ارزش تولیدات دامی عشایر کوچنده حدود 220 میلیارد ریال است که 69% آن از تولید گوشت، 23% از تولید شیر و بقیه از پوست و الیاف دامی است. عمده ترین اقلام هزینه دامداری عشایری علیرغم استفاده از مراتع، مربوط به تأمین خوراک دام است که قریب 98% از میزان هزینه ها را در بر می گیرد. روی هم رفته حدود 45% از نیاز غذایی زراعی عشایری نیز جوابگوی قریب 5% از نیاز غذایی دام است. نتیجتاً بالغ بر نیمی از


بررسی زندگی روستایی و عشایری


روستایی


عشایری


زندگی عشایری


زندگی روستایی


کوچ


کوچ نشینی


بز


گوسفند


ایلمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

*بعلاوه بسته هدیه: جزوه ۲۵۵ صفحه ای در رابطه با دانش علوم بانکی. برچسب‌ها: دانلود
نمونه .... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

بایگانی‌ها دانلود فایل - Download

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در ۸۵ صفحه-docx ... این تحقیق
در مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در 85 صفحه و در قالب ورد می باشد. ...
دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم تهران نام فایل:دانلود پاورپوینت بررسی
اقلیم ...

روستای امندی - همراه فید

مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب
فراخوان مناقصه ... پاو وینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی پاو وینت و تحقیق
بررسی روستای ... با فرمت pptx و 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx دسته
بندی معماری بازدید ها 1 ... این روستا در گذشته از اتراقگاه های خوانین عشایر
بختیاری بوده است.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

*بعلاوه بسته هدیه: جزوه ۲۵۵ صفحه ای در رابطه با دانش علوم بانکی. برچسب‌ها: دانلود
نمونه .... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

بررسی زندگی روستایی و عشایری - ارائه فایلهای دانشجویی - بلاگ خوان

فرمت فایل: docx حجم فایل: 497 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85. این تحقیق در
مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در 85 صفحه و در قالب ورد می باشد ... قلمرو
زیستی عشایر نشان می دهد که بخش وسیعی از مناطق غربی، جنوب شرقی و شمال کشور،
...

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx ...

پهنه وسیعی از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش
چنین است. گرچه امروزه عشایر نسبت محدودی از جمعیت کشورند، ولی به اقتضای
شییوه ...

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , نمونه سوال

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , نمونه سوال - ... شده ژنتیکی و
مشتقات آنهابررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docxکتاب آمار برای
علوم رفتاری Gravetter - ویرایش دهم ...... دانلود-فایل-word-پروژه-بررسی-کارت-های-
هوشمند- ...

سامانه شناسایی و معرفی سایت ها و منایع معتبر و قانونی کسب درآمد

مقاله بررسی برنامه ریزی کاربری زمین در مجموعه ورزشی انقلاب ...... پروژه و تحقیق-
بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx.

code360

دانلود , دانلود رایگان , پی دی اف , پروژه , پایان نامه ,Pdf پاورپوینت , سمینار , فایل
ارائه, مقاله, ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

میکروبلاگ تامفا >> جستجو در پست ها

پروژه و تحقیق-Ergonomics-نقش ارگونومی در محیط کار و سلامت جسم- در 100 صفحه-
docx ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx.

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک اقتصاد نوین

*بعلاوه بسته هدیه: جزوه ۲۵۵ صفحه ای در رابطه با دانش علوم بانکی. برچسب‌ها: دانلود
نمونه .... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

فروشگاه آنلاین: ای ناپ

پروژه و تحقیق - اوضاع بانکداری خصوصی در ایران - در 90 صفحه-docx خرید ... پروژه
و تحقیق - بررسی زندگی روستایی و عشایری - در 85 صفحه-docx خرید ...

روستای سالیانه - پرنسیا

روستای سالیانه از بین هزاران مقاله و اطلاعات وب سایتهای وب فارسی جستجو شده و ...
مشهد شامل: بیش از 50 نوع قلعهنیاز به امنیت انسان را وادار کرد خانه و زندگی خود را بر
... فرمت pptx و 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx دسته بندی معماری بازدید ها 1
... 7466 تمام فایل ها پاو وینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی در 70 اسلاید زیبا و
...

موزه گوگنهایم بیلبائو- در دو فایل 55 اسلایدی-powerpoint - صفحه نخست

... گذار موسسه گوگنهایم که مجذوب ایده رامپ مارپیچی شده بود تا زمان مرگش پیش از
اتمام پروژه از ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-
docx.

ساختار مقاله - Mohandes360

دانلود , دانلود رایگان , پی دی اف , پروژه , پایان نامه ,Pdf پاورپوینت , سمینار , فایل
ارائه, مقاله, ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

دانلود مقاله تحلیلی بر وضعیت رفتار های فرهنگی در نواحی روستایی ک

1 ژانويه 2016 ... دانلود مقاله روستا 1و2 با موضوع تحلیلی بر وضعیت رفتارهای فرهنگی در ... و
تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docxجزوه لغات ...

مقاله آسیب ها و انحرافات اجتماعی - linkbest.ir

8 مارس 2017 ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx قیمت: 7,000 ...
دسته بندی: پایان نامه و پروژه دانشگاهی » رشته علوم اجتماعی.

بررسي زندگي روستايي و عشايري - رزبلاگ

بررسي زندگي روستايي و عشايري مجله اینترنتی ندا آنلاین: بازیگر سریال «علی
البدل» ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx.

تحقيقات دانشجويي

simka, تحقيقات دانشجويي - - ... فرمت فايل, docx. حجم فايل, 44 كيلو بايت ....
پايان نامه بررسي درمان سريع در مطب در 385 صفحه ورد قابل ويرايش. دانلود پايان نامه
...

کشاورزی و زراعت – برگه 5 – مرجع مقالات دانشجویی

5 روز پیش ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx. پهنه وسیعی از
ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز ...

توازن بار در ابرهای محاسباتی - مركز خريد و فروش فايل قابل دانلود

با توجه به اهمیت فرآیند توازن بار در رایانش ابری، هدف این مقاله بررسی این ... شده
است که بعضی از آنها موجب تغییر شیوه زندگی بشر در چند دهه اخیر گشته است.

موزه گوگنهایم بیلبائو- در دو فایل 55 اسلایدی-powerpoint - صفحه نخست

... گذار موسسه گوگنهایم که مجذوب ایده رامپ مارپیچی شده بود تا زمان مرگش پیش از
اتمام پروژه از ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-
docx.

همکاری در فروش فایل دانشجویی - Vcp - لیست وبلاگ های کانی وب

پروژه و تحقیق-Ergonomics-نقش ارگونومی در محیط کار و سلامت جسم- در 100 صفحه-
docx ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx.

بایگانی برچسب: بررسی زندگی روستایی و عشایری,روستایی ...

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx پهنه وسیعی از
ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش چنین است.

فروش انواع تحقيق و مقاله رشته هاي مهندسي

13 مارس 2015 ... فروش انواع تحقيق و مقاله رشته هاي مهندسي - - فروش انواع تحقيق و مقاله رشته ...
پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

روستای امندی - همراه فید

مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه پیش فاضلاب
فراخوان مناقصه ... پاو وینت و تحقیق بررسی روستای قاشقچی پاو وینت و تحقیق
بررسی روستای ... با فرمت pptx و 68 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx دسته
بندی معماری بازدید ها 1 ... این روستا در گذشته از اتراقگاه های خوانین عشایر
بختیاری بوده است.

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , نمونه سوال

پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت , نمونه سوال - ... شده ژنتیکی و
مشتقات آنهابررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docxکتاب آمار برای
علوم رفتاری Gravetter - ویرایش دهم ...... دانلود-فایل-word-پروژه-بررسی-کارت-های-
هوشمند- ...

بایگانی‌ها دانلود فایل - Download

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در ۸۵ صفحه-docx ... این تحقیق
در مورد بررسی زندگی روستایی و عشایری در 85 صفحه و در قالب ورد می باشد. ...
دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم تهران نام فایل:دانلود پاورپوینت بررسی
اقلیم ...

همکاری در فروش فایل دانشجویی - Vcp - لیست وبلاگ های کانی وب

پروژه و تحقیق-Ergonomics-نقش ارگونومی در محیط کار و سلامت جسم- در 100 صفحه-
docx ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx.

جدیدترین و بروزترین فایل ها و پروژه های دانشجویی شعبه 4

جدیدترین و بروزترین فایل ها و پروژه های دانشجویی شعبه 4. ... مشتقات آنهابررسی
زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docxکتاب آمار برای علوم رفتاری Gravetter
...

صنایع بتن پیش تنیده ایران تهران - Vitrinu.ir درج آگهی رایگان سریع و ...

8 مارس 2017 ... پروژه و تحقیق-اوضاع بانکداری خصوصی در ایران- در 90 صفحه-docx · » پروژه و
تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx

نتایج جستجو برای «مقاله جامعه و مردم - صفحه نخست

در این فایل جامعه و مردم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده،
فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد.

پاورپوینت آشنایی با مرمت ابنیه - خانه امیر لطیفی گرگان 60 اسلاید

... امیر لطیفی گرگان 60 اسلاید پروژه آشنایی با مرمت ابنیه (بررسی خانه
امیرلطیفی - گرگان) ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85
صفحه-docx

بررسي زندگي روستايي و عشايري - رزبلاگ

بررسي زندگي روستايي و عشايري مجله اینترنتی ندا آنلاین: بازیگر سریال «علی
البدل» ... پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در 85 صفحه-docx.

پروژه و تحقیق-بررسی زندگی روستایی و عشایری- در85 صفحه-docx ...

پهنه وسیعی از ایران، قلمرو زیست و فعالیت این جامعه بوده که اکنون نیز کمابیش
چنین است. گرچه امروزه عشایر نسبت محدودی از جمعیت کشورند، ولی به اقتضای
شییوه ...

توازن بار در ابرهای محاسباتی - مركز خريد و فروش فايل قابل دانلود

با توجه به اهمیت فرآیند توازن بار در رایانش ابری، هدف این مقاله بررسی این ... شده
است که بعضی از آنها موجب تغییر شیوه زندگی بشر در چند دهه اخیر گشته است.

کافه بازار - صفحه 5 از 637 - دانلود پروژه و تحقیق و مقاله

14 فوریه 2017 ... پروژه و تحقیق-روش تولید آسفالت رنگی، آسفالت معمولی و بتن ... پروژه و تحقیق-
روش تولید آسفالت رنگی، آسفالت معمولی و بتن رنگی- در 85 صفحه-docx یک روش
عمده ... مقاله بررسی چرایی گرایش نوجوانان به خود کشی این محصول در قالب ورد و .....
بررسی سیستم حسابداری اداره امور عشایر شهرستان ایذه,دانلود تحقیق ...

پرسشنامه تفکر خلاق پیتر هانی doc

داستان نشانه(اَ َ )

کارآموزی كنترل كيفيت (M S A, S P C)شركت صنعتي مددرويان 52 ص

مراحل تصفیه آب و انتقال آن

داستان نشانه(اَ َ )

فایل فلش فارسی هواوی HUAWEI G630-U00 بیلدنامبر 126

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي

دانلود پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج.

دانلود پاورپوینت رضاخان از نخست وزيری تا پادشاهی - 9 اسلاید

پاورپوینت جامع و کامل درباره آزادی بندگی و هدف زندگی