دانلود رایگان


پاورپوینت کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt

نوع فایل: power point
قابل ویرایش 26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
انسان ها اسا‏ساً بایکدیگر متفاوت‏اند.خواسته های آنها یکسان نبوده و ارزش‏ها ،هنجارها ، و اعتقاداتشان نیز با یکدیگر تفاوت دارد . پس این وظیف ماست؟ که به افراد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎پیرامون خود به این شکل بنگریم که هرکس مانند خود ما دارای نقایص و معایبی است و اگردیگران برای ما مهم هستند ، باید دررفع و تصحیح معایب آنها تاحدامکان ، تلاش کنیم.

فهرست مطالب و اسلایدها:
چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎‏‏ کنیم ؟
مقـــــــدمه
چرا کارمندان مشکل ساز این گونه هستند ؟
1-2 - ارزیابی
2-2- تکلیف و وظیفه خود را انجام دهید
2 - با مشکلات دست و پنجه نرم کنید و با آنها روبرو شوید
5-2- با رفتارها برخورد کنید نه با آدم‏ها
6- 2- سعی کنید دلایل پشت پرده هر مشکل را کشف کنید
7-2 - در صورت لزوم موارد مورد نیاز را تکرار کنید
8-2 - میزان توانایی خود را در حل مشکلات بشناسید
9-2 - حد پایان خود رابدانید
10-2 - دستیابی به راه حل مناسب


پاورپوینت


پروژه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


پاورپوینت


کلاسی


ارائه


رشته


مدیریت


پاورپوینت


کارکنان


مشکل


ساز


در


سازمانppt


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصول تصميم سازي و تصميم گيري

1391. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com .... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ.
،. ﻫﺮ. ﯾﮏ از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮي ﺳـﺮ و ﮐـﺎر. ﺪﻧدار . آﻧﺎن.
ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ... ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﺷﮑﺎﻻت و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮاي ﺳﺌﻮاﻻت، ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻮﯾﺪ.

توانمند سازی و تفویض اختیار به کارکنان

ﻣﻮج. ﺳﻮﻣﯽ،. ﮐﺎرﻫﺎي. ﺗﮑﺮاري. ﺑﻪ. روﺑﺎﺗﻬﺎ. ﺳﭙﺮده. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. و. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. داﻧﺶ. ﻣﺪار. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻏﯿﺮ.
ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ü. در ... ﭼﺮا ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻃﺮاز ﺟﻬﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ؟

دوره آموزشی

علاوه بر آن در حوزه آموزش کارکنان برای توانمند سازی احکام برنامه سوم به نوعی تنفیذ
شد. ... «توانمندسازی وسیله ای است برای همسو نمودن اهداف فردی و سازمانی کارکنان» .....
1- کار تیمی، قابلیت های خلاقیت، نوآوری و حل مشکلات را در کارکنان بارور می سازد ...

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3- مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند واژه سازمان در آخرین .....
بازدهی و بهره وری خود بیفزایند و از نظر رفتار خوب و بد دچار مشکل و معما نشوند . .....
كليد اصلي در فرآيند يادگيري مربوط به دو تئوري شكل دهي و الگو سازي مي باشد كه ...

ﻣﺸﻜﻼت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و راهﻜﺎرهﺎي اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰﻩ در ﺁﻧﺎن

ﻣﺸﻜﻼت اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ و راهﻜﺎرهﺎي. اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰﻩ در ﺁﻧﺎن. ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮﭘﻮر ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ ... ﻟﺬا از اهﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮان
اﻧﮕﻴﺰش اﻓﺮاد اﺳﺖ. ,. اﻧﺴﺎن هﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزهﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهﺪاف. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻓﺮاوان
در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ اهﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ. ﻃﺮﻳﻘﻲ آﻪ اﻳﻦ ..... ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزي و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن
...

پاورپوینت روابط عمومی

روابط عمومی ها باید مردم را از روش های سالم و معتبر آگاهی دهند; شفاف سازی جریان جزو
.... هدايت ايدئولوژيك سازمان به طور جامع نگر و كلي؛; ايده سازي و ياددادن به كاركنان ....
پيش بيني و جستجوي مشكلات و نواقصي كه ممكن است اسباب زحمت و دردسر براي
سازمان ...

طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان

لذا در گام نخست طرح جامع آموزش کارکنان دانشگاه کاشان , با یک مقدمه و در چهار فصل ...
نیازسنجی , اصولا در صدد یافتن وشناخت مشکل در حوزه های فنی, روابطی , مهارتی ...
کارکنان را پرورش داده و تعالی قابلیت کارکنان را زمینه ساز تعالی سازمان قرار دهد.

F روش های رفتار با کارمندان مشکل ساز

کارمندان مشکل ساز این نوع رفتار را ساده ترین. روش می دانن د، چ ون احتم االً در
گذش ته برای. آن ها کارس از بوده اس ت. ش اید هم بدون آگاهی. ای ن رفتار ...

پاورپوینت روابط عمومی

روابط عمومی ها باید مردم را از روش های سالم و معتبر آگاهی دهند; شفاف سازی جریان جزو
.... هدايت ايدئولوژيك سازمان به طور جامع نگر و كلي؛; ايده سازي و ياددادن به كاركنان ....
پيش بيني و جستجوي مشكلات و نواقصي كه ممكن است اسباب زحمت و دردسر براي
سازمان ...

PowerPoint Presentation

كه اين رهنمودها از طريق برنامه ها و فعاليتهاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط
خاص و مشكل ساز است اجرا مي شود. برنامه هاي تحول سازمان. فعاليتهاي و يا تلاش هاي ...

کنیم ؟ چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار : عنوان مقاله ...

عنوان مقاله. : چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار. کنیم ؟ هتزخن. :
ػلیزضب اثَالفتحی. هَضَع. : رفتبر سبسهبًی. سبل اًتطبر. ) هیالدی. :( 2011.
ٍضؼیت.

روابط انسانی و بهداشت روانئ در مدیریت

5 ژانويه 2010 ... مديريت ضرورتي اجتناب ناپذير براي هر سازمان و اجتماع است كه با فرض ... از طريق
آشنايي با مشکلات کارکنان، بتواند از مشکلات سازمان نيز آگاه گردد، و ... روابط
انساني در مديريت، ضرورت دارد با رعايت نکاتي در جهت غني سازي روابط ...

پیاده سازی ارگونومی در محیط اداری

در اكثر موارد، مشكلات موجود به كمك كاركنان و منابع محلي قابل حل خواهد بود. ... ارگونومي
از كارمند و ايستگاه كارش شروع مي‌شود و به كل قسمت يا سازمان تسري مي يابد.

5S |authorSTREAM

29 دسامبر 2012 ... 5S - authorSTREAM Presentation. ... PowerPoint Presentation: .... 5S نيز در ايران
براي اولين بار درخرداد سال 1372 و با انتشار يك مقاله ... 14 ايجاد يك نظم فراگير و
برقراري انضباط سازماني . .... 35 عمده ترین موانع و مشکلات موحود در پياده سازي 5S
عبارتند از: عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم 5S .

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

3- مدیران در برابر کارکنان احساس مسئولیت انسانی می کنند واژه سازمان در آخرین .....
بازدهی و بهره وری خود بیفزایند و از نظر رفتار خوب و بد دچار مشکل و معما نشوند . .....
كليد اصلي در فرآيند يادگيري مربوط به دو تئوري شكل دهي و الگو سازي مي باشد كه ...

ارزیابی عملکرد

اميدواريم كاركنان محترم سازمان پس از گذراندن اين دوره ديدگاه جديدي نسبت به فرايند
... فرآيند كمي سازي اثربخشي و كارايي فعاليت هاي گذشته مي باشد. ... نشان دادن
موفقيت برنامه هاي ابتكاري; كمك به رسيدن به وحدت نظر در مورد علل يك مشكل و راه حل
موثر آن ..... 20 و ترجمه 10 امتياز) ، تاليف يا ترجمه مقاله در زمينه شغلي(تاليف10 و
ترجمه 5 ...

پاورپوینت روابط عمومی

روابط عمومی ها باید مردم را از روش های سالم و معتبر آگاهی دهند; شفاف سازی جریان جزو
.... هدايت ايدئولوژيك سازمان به طور جامع نگر و كلي؛; ايده سازي و ياددادن به كاركنان ....
پيش بيني و جستجوي مشكلات و نواقصي كه ممكن است اسباب زحمت و دردسر براي
سازمان ...

رفتار سازمانی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

28 آگوست 2014 ... تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات .... عنوان مقاله: چگونه
باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار کنیم ؟

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

ماهیت مسایل مدیریت دولتی

سنجش اثر بخشی سازمان و مدیریت از دیرباز یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها بوده است
. ... در مقایسه هدف های رسمی و عملیاتی ،هدف های رسمی ذهنی هستند و و سنجش آنها مشکل تر
است . ... :این روش اهمیت اصلی به ساز و کارها و فعل و انفعالات درونی سازمان داده می شود.
... سازمان به داخل سازمان و مسائل درونی است (آموزش کارکنان)یا توجه به خارج سازمان و ...

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی - ویستا

3 مارس 2009 ... ما در این مقاله در مورد عوامل و مسائل سازمانی که بر نگرش سازمانی فرد تاثیر ... تغییر
و تحول در سازمان یکی از مسائل عمده ای است که بر کارکنان و نقش ها ..... _ توانایی
شبکه سازی: افرادی که مهارتهای سیاسی قوی دارند در گسترش ..... ۷) مراحلی را که برای
حل مشکل لازم است طی شوند، برای مشتریان بطور واضح بیان کنید.

ارزيابي 360 درجه

توانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. ... اطلاعات مرتبط با
عملکرد سازمان را با کارکنان در میان بگذارید. ... مشكلات ارزيابي از طريق يك منبع.

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي – دكترمحي الدين بهرام محمديان .... تصميم
سازي و تصميم گيري در نظام آموزشي ..... استثنايي ، مدرسين تربيت معلم و به ويژه
كاركنان بخش اداري كمتر ..... دادن هزاران عنوان پژوهش، پايان نامه و مقاله در سايت از جمله ...
که در تجربه چندساله پژوهش در نظام آموزش و پرورش رخ می نماياند دو مشكل اساسی است
که.

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

آيا مشکلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم, و در صدد رفع آنها برآمده ايم, به طوري
که به هدفهاي سازمان در موعد مقرر .... نيمه دوم دهه 1980 و اوايل دهه 1990 را شايد بتوان دوره
حساس سازي مشتري ناميد . ... وظايف کارکنان ژاپني و نقش آنها در توسعه و بهره وري.

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع .....
موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان) و حتي براي تعيين ... و)
برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش‌آمده در سازمان و ...

کنیم ؟ چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار : عنوان مقاله ...

عنوان مقاله. : چگونه باید با کارکنان مشکل ساز در سازمان رفتار. کنیم ؟ هتزخن. :
ػلیزضب اثَالفتحی. هَضَع. : رفتبر سبسهبًی. سبل اًتطبر. ) هیالدی. :( 2011.
ٍضؼیت.

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري

منظور از شفافيت، افزايش آگاهي مردم از تصميمات و ساز و كارهاي داخلي دولت است. بدين
معني كه افراد از سياست‌ها واقدامات دولت آگاهي و در هنگام بروز مشكلات يا داشتن شكايات
از ... تخلفات اداري عبارتست از: اين كه كاركنان يك سازمان در رده‌هاي مختلف شغلي و ...

PowerPoint Presentation - شركت برق منطقه اي سمنان

كاركنان با مشاركت در كارها ،خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي دانند و همه تلاش خود را با
كمك مديران در جهت ... اصلاح روند انجام كارها و كسب هر چه بيشتر رضايت ارباب رجوع و
حل مسائل و مشكلات سازمان بكوشد. 1392 ... كشتي سازي ويليام دني و برادران ( 1880 ).

راهبردهاي توانمند سازي

امروزه در همه سازمانها شايسته سازي پرسنل يا توانمند سازي كاركنان ( (Personnel ... جدي
مطرح است و هر سازماني براي كاركنان خود برنامه بهبود منابع انساني و يا شايسته سازي
و يا توانا سازي دارد . ... 2) واگذاري حل مشكل به افرادي كه به آن مشكل نزديكترند .

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع .....
موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان) و حتي براي تعيين ... و)
برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش‌آمده در سازمان و ...

رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني

اولين گامها در مديريت استراتژيك، تعريف رسالت (يا مقصود) و اهداف عمده سازمان مي
باشد رسالت؛ ... Management succession problem ... تسريع در اجراي طرح جامع و
همچنين دقت و حساسيت بخرج دادن در زمينه طرحهاي اصلاح و بهينه سازي شبكه ... پذيرش
كاركنان (مجريان); پاداش به كاركنان كه منطبق با تغيير و تحول رفتار مي كنند; تنظيم
و ...

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

مبانی مدیریت

می توانیم اعضای سازمان را به دو ظبقه تقسیم کنیم:کارکنان عملیاتی و مدیران. ....
بنابراین، اندازه گیری عملکردمدارس، موزه ها، ادارات دولتی یا سازمانهای خیریه مشکل تر
است. ... این نوع سازمانها به دنبال مشابه سازی موفقیتهای داخلی خود با مدیریت عملیات
...

دانلود

مقاومت اقتصادی: اتخاذ تدابیر صحیح و عاقلانه در برابر مشکلات و تهدیدات پیش آمده
در ساز و کار اقتصادی یک کشور می باشد. ... نتیجه گیری: مقاومت اقتصادی اگرچه
توانست بخش عمده ای از تهدیدات و مشکلات ... میانگین دنیا (آمار سازمان بهداشت جهانی)
... دولت کانادا با بررسی افزايش 25 درصدی شرکت کارکنان در فعاليت های جسمانی،
ميزان ...

پاورپوینت کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt

در این پاورپوینت کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt پرداخته شده است پاورپوینت
کارکنان مشکل ساز در سازمان. ppt نوع فایل: power point قابل ویرایش 26 اسلاید

برنامه ريزي انساني 2

تمایز میان مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی (استوری ، 1992). اهداف مدیریت
منابع انسانی. شش تحول عمده در راستای الگوی فکری یا پارادایم جهانی سازی ... دور
اندیشی فراگیر، نوآورو تحول گری سازمان یافته در:تامین منابع انسانی سازمان،پرورش
..... و تحلیل نمایند،مشاهده نمایند،آگاهی یابند،ارزیابی کنند و یا به حل مشکلات
بپردازند.

PowerPoint Presentation - شركت برق منطقه اي سمنان

كاركنان با مشاركت در كارها ،خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي دانند و همه تلاش خود را با
كمك مديران در جهت ... اصلاح روند انجام كارها و كسب هر چه بيشتر رضايت ارباب رجوع و
حل مسائل و مشكلات سازمان بكوشد. 1392 ... كشتي سازي ويليام دني و برادران ( 1880 ).

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن

است كه ساز و كار مشخصی در جهت كیفی سازی منابع انسانی تعریف نشده و حتی ... در
مقاله حاضر ابتدا به فرآیند، اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی پرداختیم ... )
Zimmerman ,1990ا p,169( آن را با توجه به افراد گوناگون بخواهیم تعریف كنیم
بسیار مشكل است ... مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت كاركنان سازمان)DeCenzo,
Robbins,1988 ...

PowerPoint Presentation - شركت برق منطقه اي سمنان

كاركنان با مشاركت در كارها ،خود را در سود و زيان سازمان سهيم مي دانند و همه تلاش خود را با
كمك مديران در جهت ... اصلاح روند انجام كارها و كسب هر چه بيشتر رضايت ارباب رجوع و
حل مسائل و مشكلات سازمان بكوشد. 1392 ... كشتي سازي ويليام دني و برادران ( 1880 ).

جهت دانلود اینجا کلیک نمایید

اعمال این هدف برای بسیاری از شرکت‌های دنیا مشکل ساز بوده است چراکه هر کشوری ....
امکان ایجاد فرصتهای شغلی زیادی برای کارکنان و متخصصان حسابداری خلق میشود.

اصل مقاله (207 K)

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ . ١ـ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺮﮔﺍ. ﺑﻘﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ... ﺳﺎﺯ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺩﻝ ﻭ. ﺳﻮﻫﺎﻝ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻟ. ﻬﺎ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ. ﻧﻮﻉ. ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺳﺖ. ٢[. ] .... ﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
ﻛﻪ ﺍﺯ ..... ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ
...

ر) روانشناسي كار .ppt

برخي از نيازهاي اساسي كاركنان است. شخصيتهاي دشوار يا مشكل ساز در سازمان. در
سازمان كار معمولاَ كاركناني با شخصيت دشوار يافت. مي شوند. نمونه اي از اين شخصيتها
...

پاورپوینت مديريت : ppt – بانک پاورپوینت ایران

21 ژانويه 2015 ... پاورپوینتسازمان جهانی استاندارد ( The International Organization for
Standardization ) ” ... توانمند سازی نیروی انسانی اهرم ارزش افزا در کیفیت محصولات
... رویکرد نوین به مدیریت - ارزشیابی عملکرد کارکنان ... جلسه ششم از کتاب (
مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان حل مشکل و تصمیم‌گیری ( Problem Solving ...

پاورپوینت آنچه خداوند از شما نمی پرسد؟؟؟

اخراج كارمند بي انگيزه نشان درماندگي و شكست مديريت و سبك رهبري در سازمان است ...
كاركنان پيامدهاي منفي پيش بيني ميكنند; مشكلات و محدوديتهاي شخصي دارند; كار
نشدني است .... جلب مشاركت و هم فكري در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري و هم
چنين ...

مديريت استراتژيك

منظور توانمند سازي سازمان در دستيابي به اهداف اساسي ... فرايند برنامه ريزي، تعيين
ماموريت، وضعيت محيط خارجي، ظرفيت سازي، آموزش كاركنان و جامعه است ... بزرگترين
مشكل مديريت استراتژيك، ايجاد خاصيت اجرائي برنامة استراتژيك مي باشد.

دستورالعمل مديريت امنيت اطلاعات

اطلاعات ( مانند ساير دارائی‌های سازمانی ) به عنوان يک دارائی مهم و باارزش برای هر سازمان
به ... مسائل مربوط به امنيت درسطح مديريت; بومي سازي فرهنگ و دانش امنيت اطلاعات در
سازمان .... هدف: اطمينان ازآنکه كاركنان، طرف هاي قرارداد و كاربران طرف سوم وظايف خود را
مي .... و اطلاعات سازمان بر اساس تنظيمات قبلي قادر به حل مشکلات جديد نخواهند بود .

علل بروز بي تفاوتي در كاركنان و روشهاي مقابله :: مقاله در راهكار مديريت

بي تفاوتي کارکنان نسبت به مسائل و مشكلات سازمان، مشكلي است كه در ايران ... در
اين مقاله مهمترين علل بروز بي تفاوتي در كاركنان مورد بررسي قرار گرفته و سعي
شده به ..... چكيده : اين مقاله عوامل زمينه ساز تغيير در رفتار كاركنان با هدف بهره
برداري ...

مدیریت تحول

تحول سازماني كه نوعي استراتژي بهسازي است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح ...
برنامه ها و فعاليت هاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط خاص و مشكل ساز
است ... كاركنان را بشناسيد و همواره‌ايشان را در كانون برنامه تحول قراردهيد چراكه كاركنان
در ...

شناسايي_ايده_و_فرصت_مهندس_مجيد_احمدي5.pptx2 MB

نوآوري سازماني: پياده كردن و اجراي موفقيت آميز ايده هاي خلاق در سازمان .... وظیفه اصلی
من این است که حس کنجکاوی کارکنان خود را که در اثر بوروکراسی و نظام آموزش ....
فرضيه سازي در مورد آينده و عوامل مرتبط با مشکل، يکي از واجبات حل خلاق مسئله است
، ...

PowerPoint Presentation - بندر امام خمینی

1- تاكيد بر پژوهش وترويج فرهنگ پژوهش در بين كليه كاركنان ... طرح مسائل، مشکلات
و چالشهای پیش روی حوزه پژوهش و بازنگری در مجموعه اقدامات و ... همان‌طور که گفتيم ،
هدف همه اين فعاليت‌ها،فرهنگ سازي تحقيق وپژوهش در بين كاركنان ، توانمند سازي
كاركنان ... پژوهش نیروی محرکه توسعه سازمان ها ست معتقديم و از ارتقاء جایگاه مطلوب
پژوهش ...

دانلود

مقاومت اقتصادی: اتخاذ تدابیر صحیح و عاقلانه در برابر مشکلات و تهدیدات پیش آمده
در ساز و کار اقتصادی یک کشور می باشد. ... نتیجه گیری: مقاومت اقتصادی اگرچه
توانست بخش عمده ای از تهدیدات و مشکلات ... میانگین دنیا (آمار سازمان بهداشت جهانی)
... دولت کانادا با بررسی افزايش 25 درصدی شرکت کارکنان در فعاليت های جسمانی،
ميزان ...

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

10 فوریه 2011 ... اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع .....
موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان) و حتي براي تعيين ... و)
برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش‌آمده در سازمان و ...

اصل مقاله (207 K)

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ . ١ـ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺮﮔﺍ. ﺑﻘﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ... ﺳﺎﺯ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺩﻝ ﻭ. ﺳﻮﻫﺎﻝ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻟ. ﻬﺎ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ. ﻧﻮﻉ. ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺳﺖ. ٢[. ] .... ﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
ﻛﻪ ﺍﺯ ..... ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ
...

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

در رفتار سازمانی به مدیران آموخته می شود که چگونه انگیزه در کارکنان ایجاد کنندتا
.... الگو سازی :مشاهده رفتار دیگران و در صورت موفقت آمیز بودن آن رفتار،خود را بر
اساس آن ... از مشکلات عمده این نظریه این است که هرزبرگ اساس فرض خود را بر رابطه
بین ...

PowerPoint Presentation

كه اين رهنمودها از طريق برنامه ها و فعاليتهاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط
خاص و مشكل ساز است اجرا مي شود. برنامه هاي تحول سازمان. فعاليتهاي و يا تلاش هاي ...

اصول مستند سازی در نظام مدیریت کیفیت

1- مستند سازی مناسب این امکان را پدید می آورید تا بعد از انجام یک فرایند یا اقدام ...
3- هرگاه مستندسازی به عنوان رویه ای ثابت در اجرای کارها نهادینه شود، هنگام بروز
مشکلات ... 8- مستند سازی همزمان ابزاری کارا برای مطلع نمودن قسمتهای مختلف سازمان
از ...

PowerPoint Presentation - گاز استان تهران

ارزشها باید به کلیه کارکنان سازمان انتقال و آموزش داده شوند . ..... از صحت استراتژی و
تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهداف; شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنها ...

چالش های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن

است كه ساز و كار مشخصی در جهت كیفی سازی منابع انسانی تعریف نشده و حتی ... در
مقاله حاضر ابتدا به فرآیند، اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی پرداختیم ... )
Zimmerman ,1990ا p,169( آن را با توجه به افراد گوناگون بخواهیم تعریف كنیم
بسیار مشكل است ... مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت كاركنان سازمان)DeCenzo,
Robbins,1988 ...

ارزشیابی عملکرد کارکنان

1- ارزشیابی عملکرد کارکنان ... سبکهای سازمانی در رویکرد منابع انسانی ... چگونه
مديريت عملكرد كاركنان به ارتقاي عملكرد سيستم مي انجامد ... ساماندهي ارزيابي عملكرد
نيروهاي ستادي، به منظور عملي سازي سياستهاي شركت در سال 83 مبني بر پاسخگوئي
همگاني و هم چنين ... ارزيابي عملكرد سازمان را با مسائل و مشكلات جدي مواجه مي سازد.

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و
بطور رسمي ... ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت
منابع انساني ..... 5- تازگي رويدادها:يكي از مشكلات سيستم هاي ارزيابي چهارچوب
زماني رفتار ...

اصل مقاله (207 K)

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ . ١ـ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺮﮔﺍ. ﺑﻘﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ... ﺳﺎﺯ ﺗﻠﻘﻲ
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺩﻝ ﻭ. ﺳﻮﻫﺎﻝ، ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻟ. ﻬﺎ ﻭ ﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ. ﻧﻮﻉ. ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺳﺖ. ٢[. ] .... ﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ، ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ. ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ
ﻛﻪ ﺍﺯ ..... ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ. ﻓﺮﺍﮔﺮﺩ ﺗﻔﻜﺮ
...

مدیریت تحول

تحول سازماني كه نوعي استراتژي بهسازي است از اواخر دهه 1950 و اواخر دهه 1960 مطرح ...
برنامه ها و فعاليت هاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط خاص و مشكل ساز
است ... كاركنان را بشناسيد و همواره‌ايشان را در كانون برنامه تحول قراردهيد چراكه كاركنان
در ...

5S |authorSTREAM

29 دسامبر 2012 ... 5S - authorSTREAM Presentation. ... PowerPoint Presentation: .... 5S نيز در ايران
براي اولين بار درخرداد سال 1372 و با انتشار يك مقاله ... 14 ايجاد يك نظم فراگير و
برقراري انضباط سازماني . .... 35 عمده ترین موانع و مشکلات موحود در پياده سازي 5S
عبارتند از: عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم 5S .

بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...

هنر و علم تدوين اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد
.... 3) انگيزش كاركنان جهت درك بهتر آنها از رابطه بهره وري كه در هر طرح استراتژيك
روشن ..... استراتژي فعاليتهاي تحقيقاتي يك استراتژي بالقوه كار ساز و اثر بخش
است ... استراتژي يك سازمان زائيده نظام راهبري آن بوده و مشكلات استراتژي نيز بايد
در ...

ارزيابي 360 درجه

توانمندسازي(توانا سازي) فرايند قدرت بخشيدن به افراد است. ... اطلاعات مرتبط با
عملکرد سازمان را با کارکنان در میان بگذارید. ... مشكلات ارزيابي از طريق يك منبع.

PowerPoint Presentation

كه اين رهنمودها از طريق برنامه ها و فعاليتهاي ايجاد تغيير كه هدف آن رفع مشكل در شرايط
خاص و مشكل ساز است اجرا مي شود. برنامه هاي تحول سازمان. فعاليتهاي و يا تلاش هاي ...

جهت دانلود اینجا کلیک نمایید

اعمال این هدف برای بسیاری از شرکت‌های دنیا مشکل ساز بوده است چراکه هر کشوری ....
امکان ایجاد فرصتهای شغلی زیادی برای کارکنان و متخصصان حسابداری خلق میشود.

مدیریت رفتار سازمانی

گرایش رفتار سازمانی نوین معتقد است که کارکنان بسیار پیچیده اند و برای درک
آنها باید از ... 1- بررسی علت و معلولی مشکلات ..... نمودار غنی سازی و توسعه شغل.

شناسايي_ايده_و_فرصت_مهندس_مجيد_احمدي5.pptx2 MB

نوآوري سازماني: پياده كردن و اجراي موفقيت آميز ايده هاي خلاق در سازمان .... وظیفه اصلی
من این است که حس کنجکاوی کارکنان خود را که در اثر بوروکراسی و نظام آموزش ....
فرضيه سازي در مورد آينده و عوامل مرتبط با مشکل، يکي از واجبات حل خلاق مسئله است
، ...

رفتار سازمانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. ... این کار با رویکرد سیستمی انجام می‌شود: روابط
بین مردم و سازمان ها را در ارتباط با کل ... کنترل رفتار کارکنان و گروه‌ها در جهت هرچه
بهتر شدن نتیجه عملکرد سازمان. .... از سوی دیگر، غنی سازی شغلی، محرک‌های
بیشتری را اضافه می‌کند، به شغل عمق ... ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ
قابل چاپ ...

پیاده سازی ارگونومی در محیط اداری

در اكثر موارد، مشكلات موجود به كمك كاركنان و منابع محلي قابل حل خواهد بود. ... ارگونومي
از كارمند و ايستگاه كارش شروع مي‌شود و به كل قسمت يا سازمان تسري مي يابد.

دوره آموزشی

علاوه بر آن در حوزه آموزش کارکنان برای توانمند سازی احکام برنامه سوم به نوعی تنفیذ
شد. ... «توانمندسازی وسیله ای است برای همسو نمودن اهداف فردی و سازمانی کارکنان» .....
1- کار تیمی، قابلیت های خلاقیت، نوآوری و حل مشکلات را در کارکنان بارور می سازد ...

377 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی پرورش و ویژگی های انواع گیاه کدو - 16 صفحه فایل ورد

دانلود پروژه LDA for high dimension small sample size data

طرح توجیهی و کارآفرینی مالچ ها 18 ص (word)

پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (لباس از تولید تا مصرف)

تحقیق در مورد انسان‌شناسي صدرالمتالهين

پاورپوینت درس نهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ التّاسِعُ اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ)

آزمایش تعيين نقطه اتكتيك در سيستم دو جزئي فنول و نفتالين

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص (word)

جزوه درس حقوق ثبت استاد تیموری شماره 2

دانلود پایان نامه بررسی میزان اختلال افسردگی در بین دختران بی سرپرست مراکز بهزیستی در مقایسه با دختران عادی