دانلود فایل


دانلود مقاله پرورش شترمرغ - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله پرورش شترمرغ

دانلود فایل دانلود مقاله پرورش شترمرغ با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ اهلي در مزارع افريقاي جنوبي، اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذيه شترمرغ وجود دارد و نيازهاي غذايي اين پرنده به طور دقيق برآورد نشده است. نتها در چندساله اخير برخي از تحقيقات اوليه در اسرائيل و افريقاي جنوبي در اين زمينه انجام شده اشت. هنوز جنبه هاي زيادي مورد تحقيق قرار نگرفته و اطلاعات گردآوري شده در اين بخش بيشتر مربوط به تجربيات پرورش دهندگان شترمرغ در افريقاي جنوبي است.
شترمرغ بطور كامل علفخوار نبوده و در حيات وحش قسمتي از غذاي آنان را حشرات، پستانداران كوچك، مارمولك و گاهي تخم پرندگان تشكيل مي دهد. اگرچه شترمرغ ها علف مي خورند ولي غذاي مورد علاقه آنان را برگ گياهان دولپه اي و نيز دانه آنها تشكيل مي دهد.
شترمرغ بر اساس عادت طبيعي در مراتع فقير زندگي كرده و مي تواند در اين شرايط غذاي كافي براي خود تهيه نمايد، جائيكه گاو و حتي گوسفند قادر به زندگي نيستند.
مانند ساير دامها هزينه غذا يكي از عمده ترين مخارج پرورش شترمرغ را تشكيل مي دهد. با استفاده از قابليت شترمرغ در مصرف غذاي فقير و متنوع مي توان تا حد زيادي از هزينه هاي پرورش كاست.
1- فيزيولوژي گوارش:
مطالعات معدود انجام شده برروي شترمرغها نشان مي دهد كه آنها قادرند الياف خام را بهتر از ساير طيور هضم نمايند. در اين زمينه فيزيولوژي گوارش شترمرغ را مي توان با خرگوش و اسب مقايسه كرد. Angle دريافت كه هضم الياف ديواره سلولي (NDF) كه تا ميزان 5 تا 6 درصد توسط طيور قابل هضم است، در جيره جوجه هاي شترمرغ مي تواند از سن 3 هفتگي مورد استفاده قرار گيرد. توانايي هضم NDF شامل درصدي از فيبر موجود در غذا (سلولز، همي سلولز و ليگنين) است كه پتانسيل هضم شدن را دارد. در شترمرغهاي در حال رشد، در خلال 10 هفته اول اين توانايي بصورت خطي تا ميزان 51 درصد افزايش يافته و در مورد شترمرغهاي كاملاً رشد كرده بالغ بر 60 درصد مي گردد. چنين قدرت بالاي هضم غذاهاي فيبري را در گله هاي حيوانات نشخواركننده مي توان يافت.
غذاهاي فيبري توسط شترمرغ از مري به پيش معده (معده غده اي) مي رود و عمليات اوليه هضم شيميايي بوسيله شيره معدي انجام مي شود. سپس غذا از يك منفذ بزرگ وارد معدة ماهيچه اي بنام سنگدان مي شود. ديوارة ماهيچه اي ضخيم سنگدان به همراه سنگريزه هاي خشن موجب تقسيم مكانيكي غذا به قطعات كوچكتر مي گردد.
سپس غذا وارد رودة كوچك شده و با اضافه شدن ترشحات روده اي بخصوص از لوزالمعده، مواد مغذي جذب مي شوند. فعاليتهاي تخميري كه توسط باكتريها در روده كور و بزرگ انجام مي شود شترمرغ را قادر مي نمايد كه از مقادير زياد فيبر در غذا استفاده نمايد. احتباس طولاني غذا در حدود 40 ساعت در دستگاه گوارش براي فلور باكتريايي بيهوازي زمان كافي فراهم مي آورد تا روز غذا اثر نموده و منجر به شكستن سلولز و همي سلولز گردد. در اين فرآيند اسيدهاي چرب فرار نظير اسيد استيك، اسيد پروپيونيك و اسيد بوتيريك توليد شده كه توسط ديواره معده جذب شده و انرژي لازم را براي پرنده مهيا مي سازد.
طي آزمايشهاي Swart دريافت كه شترمرغهاي در حال رشد مي توانند تا 76 درصد از انرژي متابوليسمي مورد نياز خود را از شكستن سلولز بدست آورند. بايد توجه داشت كه افزايش ميزان الياف خام در جيره ممكن است كاهش جذب ساير تركيبات سهل الهضم جيره شود.
ارتباط رشد با مصرف غذا:
رشد و افزايش وزن زنده شترمرغ بستگي اساسي به نحوه تغذيه و مديريت دارد. تغذيه شترمرغهاي پرواري با غذاي كنسانتره باعث رشد بسيار سريع از سن يك تا چهار ماهگي مي گردد و لي ممكن است دفرمه شدن پا خصوصاً مفاصل را به دنبال داشته باشد. در اينگونه موارد توسعه استخوانهاي پا با افزايش سريع وزن شترمرغ همخواني ندارد.
نتايج يك مطالعة اخير در افريقاي جنوبي نشانگر آن است كه شترمرغ مناطق مختلف، تفاوتهايي را در افزايش وزن نشان مي دهد. در اين مطالعه شترمرغهاي ادشورن افريقاي جنوبي، ناميبيا و زيمباوه با يكديگر مقايسه گرديدند. شترمرغهاي ادشورن افريقا ديرتر از بقيه به حداكثر وزن بدن و نيز حداكثر افزايش وزن روزانه رسيدند، ولي هيچگونه تفاوت معني داري در وزن پرنده بالغ بين شترمرغهاي نواحي مختلف وجود نداشت.
غذاي مصرفي شترمرغ بستگي به وزن پرنده و ميزان انرژي موجود در جيره دارد. معمولاً پرندگان تا زمانيكه از لحاظ انرژي نيازشان رفع نگردد از خوردن دست نمي كشند. در صورت تغذيه آزاد با جيرة متراكم (كنسانتره) ميزان غذاي روزانه دوره رشد 3 تا 4 درصد وزن بدن مي باشد و تنها در پايان دوره رشد اين مقدار كاهش يافته و به 2 تا 5/2 درصد مي رسد. جدول (1) متوسط غذاي مصرفي روزانه شترمرغها را در دوران مختلف زندگي نشان مي دهد.
ضريب تبديل غذايي در جوجه ها 4/1 تا 6/1 است و در شترمرغهاي جوان 4 تا 6 ماه اين نسبت 4 تا 6 و در پايان دوره رشد به 10 افزايش پيدا مي كند.
2- ميزان احتياجات به مواد مغذي:
همانند ساير حيوانات شترمرغها هم جهت رشد، نگهداري و توليد مثل نياز به آب، كربوهيدرات، پروتئين، چربي و ويتاميني ها دارند.
انرژي از شكستن كربوهيدراتهاي موجود در غذاهاي حاوي مواد قندي، نشاسته، چربي، پروتئين و الياف خام (سلولز و همي سلولز) بدست مي آيد. انرژي قابل استفاده حاصل از غذا انرژي قابل سوخت و ساز (ME) ناميده مي شود كه شامل اختلاف انرژي غذا و انرژي دفع شده از طريق مدفوع و ادرار و گاز بوده و با واحد مگاژول بر كيلوگرم (MJ/Kg) محاسبه مي گردد. در گونه هاي مختلف حيوانات دستگاه گوارش متفاوت بوده و ضريب تبديل غذايي براي هر ماده غذايي با ديگري فرق مي كند. بنابراين ميزان ME در هر حيوان و بريا هر غذا متفاوت خواهد بود.
چنين اطلاعاتي هنوز براي شترمرغ در دسترس نيست. لذا از جداول موجود طيور و خوك استفاده مي گردد كه البته ارزش انرژي متابوليسمي در اين جدول بدون احتساب الياف خامي كه شترمرغ مي تواند استفاده نمايد درنظر گرفته شده است.
پروتئين از اسيدهاي آمينه تشكيل شده است. اسيدهاي آمينه از تركيبات اوليه هر سلول بوده و در تعداد زيادي از فرآيندهاي متابوليكي بدن شركت مي نمايد. لذا پروتئين موجود در غذا يكي از مهمترين عوامل رشد و توليد مثل هر موجود زنده محسوب مي گردد. شترمرغ در دروان فيزيولوژيكي مختلف شامل رشد، نگهداري و توليد مثل نياز متفاوت به پروتئين در يك جيره غذايي دارد. درصد پروتئين در يك جيره بصورت درصد پروتئين خام مطرح مي گردد. در هنگام تغذيه حيوانات با مواد پروتئيني بايستي هم ميزان پروتئين جيره و هم ارزش غذايي آن مد نظر قرار گيرد. اين امر بستگي به تركيب اسيدهاي آمينه پروتئين دارد. كيفيت يك پروتئين بوسيله محتويات كلي و نيز ميزان اسيدهاي آمينه ضروري آن تعيين مي شود. پروتئين با منشاء جيواني فاقد ارزش غذايي زيادي است.
تنها نشخواركنندگان قادرند كه اسيدهاي آمينه ضروري را توسط ميكروارگانيسم ها در شكمبه بسازند. بدين ترتيب اين حيوانات به اسيدهاي آمينه ضروري در جيره وابستگي ندارند. اين كه ميكروارگانيسم ها در دستگاه گوارش شترمرغ، تنها در سكوم و روده بزرگ وجود دارند، در اين قسمت انتهايي دستگاه گوارش، جذب اسيدهاي آمينة حاصل از متابوليسم ميكروبي به مدت زياد ميسر نبوده و اسيدهاي آمينه به همراه مدفوع دفع مي گردند. درنتيجه تأمين اسيدهاي آمينه ضروري مانند ليزين، متيونين، سيستين، تريپتوفان، ايزولوسين و آرژينين در جيره شتر مرغ مهم است.
فيبر خام شامل ليگنين، سلولز و همي سلولز موجود در غذاست. اين مواد عمدتاً در غشاءهاي سلول و قسمتهاي چوبي گياه موجود مي باشند. بخصوص غذاهاي علوفه اي مانند يونجه سبز، علف و كاه بر ميزان فيبر خام غذا مي افزايند. همانند پروتئين خام، فيبر خام نيز در جيره بصورت درصد بيان مي شود.
جدول 2 احتياجات انرژي و ساير مواد مغذي شترمرغ را در مراحل مختلف رشد فيزيولوژي نشان مي دهد. اجزاء تركيبات غذايي تجاري شترمرغ در افريقاي جنوبي متشكل از اين مواد غذايي است. فرمول هاي مورد استفاده در امريكا بخصوص براي جيره نگهداري و توليد مثل متشكل از مقادير بيشتري پروتئين و اسديهاي آمينه ضروري مختلف است. بايد متذكر شد اين درصدها بمقدار زيادي وابسته به ميزان انرژي جيره مي باشد. افزايش انرژي جيره، كاهش مصرف غذا توسط حيوان را بدنبال دارد. از آنجائيكه تقريباً تمام جيره هاي امريكايي از مقادير بالاي انرژي برخوردارند، بنابراين لازم است كه درصدهاي مربوطه در جيره به منظور رفع نياز پرنده از نظر پروتئين و اسيدهاي آمينه ضروري افزايش يابد.
- ميزان احتياجات به مواد معدني و ويتامينها:
علاوه بر مواد مغذي همچون كربوهيدراتها، چربيها و پروتئينها، مواد معدني و ويتامينها نيز براي ساخت تركيبات بدن و انجام اعمال مختلف آن ضروري هستند. در مواقعي كه ميزان مواد معدني و ويتامين ها در جيره كافي نباشد متابوليسم بدن مختل شده و اثرات زيان آور آن تنها در صورت تداوم و شدت زياد پس از مدتي قابل رويت مي باشد. براي شترمرغ مقدار كافي كلسيم و فسفر جهت شكل گيري و رشد مناسب استخوانها كاملاً اساسي است. جيره شترمرغهاي در حال رشد شامل 4/1 تا 5/2 درصد كلسيم و 7/0 تا 5/1 درصد فسفر است. نگهداري نسبت كلسيم به فسفر بين 1 به 5/0 و 1 به 6/0 بسيار مهم است. در زمان تخمگذاري، پرندگان مولد به مقادير متنابهي كلسيم براي شكل گرفتن پوسته تخم نيازمندند. جيره غذايي براي اين پرندگان بايستي شامل 5/3 درصد كلسيم باشد.
تاكنون استانداردهاي كاملاً دقيقي براي احتياجات شترمرغ به مواد معدني كمياب و ويتامينها ارائه نداشه است. درنتيجه از احتياجات طيور براي اين منظور استفاده مي شود و اغلب مواد معدني و ويتامينهاي جيره صنعتي بوقلمون و ماكيان براي شترمرغ بكار گرفته مي شود. براساس توصيه هاي انجام شده، جهت تغذيه شترمرغ در افريقاي جنوبي مقادير مواد معدني و ويتامين جبره (جدول 3) بيش از ميزاني است كه در جداول طيور بكار رفته است. تجربيات بدست آمده در پرورش جوجه و شترمرغهاي جوان نشان مي دهد كه منگنز نقش بسيار مهمي را در جلوگيري از دفرمه شدن پا و مفاصل شترمرغ ايفا كرده و در جيره بايستي به مقدار زياد و كافي درنظر گرفته شود.
فهرست مطالب:
1- فيزيولوژي گوارش
2- ميزان احتياجات به مواد معدني و ويتامين ها
3- تغذيه عملي شترمرغ
4- نكاتي در خصوص تركيب پرها
5-استفاده از غذاهاي آماده تجاري
6- تغذيه جوجه شترمرغ
7- تغذيه پرندگان در حال رشد
8- غذا، intake تغذيه و افزايش وزن
9- تغذيه و مطالعه رفتار و نوك زدن در پرنده
10- نقش تغذيه شترمرغ و كيفيت مواد تغذيه اي در توليد نهايي
11- اقلام جيره غذاي شترمرغ
12- عقايد مختلف در مورد تغذيه شترمرغ
13- عوامل جز تغذيه اي و اجزاء تغذيه اي براي شترمرغ
14- اشتباهات تغذيه اي
شامل 64 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود مقاله پرورش شترمرغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارافرینی و طرح توجیهی پرورش شتر مرغ - به روز فایل

2 روز پیش ... دانلود کارافرینی و طرح توجیهی پرورش شتر مرغ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: ...
مانند ساير دامها هزينه غذا يكي از عمده ترين مخارج پرورش شترمرغ را تشكيل … ... دانلود
مقاله فضای شهری · دانلود پاورپوینت سازمان همكاريهای اقتصادي (اكو) ...

دانلود پروژه کارآفرینی کامل پرورش شترمرغ - تک آی آر

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ با 66 صفحه و فرمت doc, دانلود طرح توجیهی
پرورش شترمرغ, پروژه ... دانلود پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه کارآفرینی و مقاله.

PDF[دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-18 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ. داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ...
دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 23 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 29 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ - چشم‌انداز سبز

دانلود مقاله پرورش شترمرغ. با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ
اهلي در مزارع افريقاي جنوبي، اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذيه شترمرغ وجود دارد و ...

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ – دامپروری | جزوه

12 سپتامبر 2013 ... خانه / پروژه های کارآفرینی / دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ – دامپروری ... هدف
این سایت انتشار جزوه، مقالات درسی و نمونه سوالات امتحانی در ...

دانلود کتاب پرورش شترمرغ - سایت تخصصی علوم دامی

30 ا کتبر 2015 ... ... مطلب کتاب بسیار کاربردی پرورش شترمرغ را برای دانلود قرار داده است. ... دانلود
مقاله اجراي سيستم HACCP در واحدهاي پرورش مرغ گوشتي, 0, 887 ...

مرجع فایل دانلود کارآفرینی پرورش شتر مرغ

کارآفرینی پرورش شتر مرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ,دانلود ... مرجع فایل ,
مرکز تحقیق , پروژه , مقاله و فایل های دانشگاهی و تمامی فایل های مورد نیاز شما. ☰.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | بانک فایلهای تخصصی

14 ا کتبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل
ویرایش) تعداد صفحات: 16 این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد.

مرجع فایل دانلود کارآفرینی پرورش شتر مرغ

کارآفرینی پرورش شتر مرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ,دانلود ... مرجع فایل ,
مرکز تحقیق , پروژه , مقاله و فایل های دانشگاهی و تمامی فایل های مورد نیاز شما. ☰.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | بانک فایلهای تخصصی

14 ا کتبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل
ویرایش) تعداد صفحات: 16 این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد.

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ پیشگفتار با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌
بین‌المللی‌ و ... حل های مناسبی جهت حل مشکاین مقاله دستور العمل و راهنمای عملی است که
تولید کنندگان مایل ... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از
پرداخت.

دانلود پروژه كارآفريني پرورش شترمرغ - Persiankia.com سایت ...

دانلود پروژه كارآفريني پرورش شترمرغ. ... عضویت در گروه پرشین کیا · تبادل
لینک · آرشیو اخبار · دسته بندی اخبار و مقاله · دانلود تحقيق و مقاله هاي · مطالب آموزشی
...

دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) | دانشجوی ...

27 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد
و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ | جی پریم مقاله

22 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه
روزی (پرورش قارچ))) را در ادامه مطلب ببینیدپروژه کارآفرینی طرح ...

دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) | دانشجوی ...

27 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 71 صفحه می باشد
و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

دانلود تحقیق پرورش شتر مرغ و تغذيه شتر مرغ

در شترمرغ نيز مانند ساير دامها،تغذيه حدود 80-70 % هزينة پرورش را در بر می گيرد که
البته با توجه به قابليتهای بالای شترمرغ در استفاده از غذاهای فقير و متنوع می ...

دانلود مقاله پرورش شتر مرغ - مگ ایران

پرورش شتر مرغ. راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ
دامپروری بخش اول- منابع توليد احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست.

مرجع فایل دانلود کارآفرینی پرورش شتر مرغ

کارآفرینی پرورش شتر مرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ,دانلود ... مرجع فایل ,
مرکز تحقیق , پروژه , مقاله و فایل های دانشگاهی و تمامی فایل های مورد نیاز شما. ☰.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | بانک فایلهای تخصصی

14 ا کتبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل
ویرایش) تعداد صفحات: 16 این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد.

آموزش پرورش شترمرغ

دانلود کتابهای الکترونیک مختلف و متنوع با کمترین حجم ممکن; قرار گرفتن
کتابها در سرور اختصاصی پارس بوک با لینک ... دانلود کتاب مقدمه ای بر پرورش
بوقلمون.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | فروشگاه فروش فایل صابر

19 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16. این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد. بخشی از ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله پرورش شتر مرغ

مقدمه: با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ اهلي در مزارع افريقاي جنوبي،
اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذيه شترمرغ وجود دارد و نيازهاي غذايي اين پرنده به طور
...

کاملترین فایل طرح توجیهی پرورش شتر مرغ – پرو آرتیکل

6 روز پیش ... دانلود طرح توجیهی با موضوع پرورش شتر مرغ، در قالب pdf و در 43 صفحه، شامل مقدمه و
خلاصه ای از طرح، فهرست مطالب، جداول و محاسبات مربوطه، موضوع و ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | cell full

20 ا کتبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16. این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد. بخشی از ...

دانلود پروژه كارآفريني پرورش شترمرغ - Persiankia.com سایت ...

دانلود پروژه كارآفريني پرورش شترمرغ. ... عضویت در گروه پرشین کیا · تبادل
لینک · آرشیو اخبار · دسته بندی اخبار و مقاله · دانلود تحقيق و مقاله هاي · مطالب آموزشی
...

ارغنون - دانلود رايگان آموزش پرورش شترمرغ

7 مارس 2010 ... ارغنون - دانلود رايگان آموزش پرورش شترمرغ - ... نحوه پرورش شترمرغ دانلود. درباره
شتر مرغ 1 دانلود. درباره شتر مرغ 2 دانلود · + نوشته شده توسط حسن ...

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ | جی پریم مقاله

22 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه
روزی (پرورش قارچ))) را در ادامه مطلب ببینیدپروژه کارآفرینی طرح ...

دانلود تحقیق پرورش شتر مرغ و تغذيه شتر مرغ - وب‌سایت ایرانی

پرورش شتر مرغ و تغذيه شتر مرغ بخشی از محتوا : & amp تعريف خوراک خوراک
به موادی گفته می شود که پس از خورده شدن توسط حيوان هضم، جذب و مورد استفاده قرار ...

PDF[دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-18 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ. داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ...
دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 23 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 29 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ...

حسابداران - دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

حسابداران - دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ - بندرعباس - حسابداران. ... مقاله
های حسابداری ... اين حيوان اقدام گرديد که نتيجه آن صدور بيش از 200 فقره موافقت
اصولي جهت ايجاد مزارع صنعتي پرورش شترمرغ در سطح کشور تا پايان سال 1382
است.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) - دانلود رایگان

27 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

دستگاه جوجه کشی، قفس پرورش بلدرچین و مرغ - دانلود فیلم آموزشی ...

مقالات علمی طیور (56) · تجهیزات مرغداری ها (6) · جوجه کشی مصنوعی و طبیعی ... دانلود
فیلم آموزشی مزرعه پرورش شترمرغ. حجم فایل : 13344.384 kb دانلود فیلم آموزشی ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله مطالب علمي پرورش شترمرغ

پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ غاز گرديد و
سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شتر

مرجع فایل دانلود کارآفرینی پرورش شتر مرغ

کارآفرینی پرورش شتر مرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ,دانلود ... مرجع فایل ,
مرکز تحقیق , پروژه , مقاله و فایل های دانشگاهی و تمامی فایل های مورد نیاز شما. ☰.

دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ فایل ورد (word) - همراه شما

30 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله اصول مدیریت و پرورش شترمرغ فایل ورد (word) دارای 55 صفحه می باشد و
دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ | فروشگاه فروش فایل صابر

19 نوامبر 2016 ... مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16. این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد. بخشی از ...

دانلود رایگان پاورپوینت احداث مزرعه و محل نگهداری و پرورش شترمرغ ...

دانلود رایگان پاورپوینت احداث مزرعه و محل نگهداری و پرورش شترمرغ,در این پست
دانلود رایگان پاورپوینت تحقیق مقاله و طرح توجیهی کارآفرینی راهنمایی و توصیه
های ...

دانلود کتاب روشهای پرورش شترمرغ - کتابخانه امید ایران

2 آگوست 2016 ... دانلود رایگان کتاب روشهای پرورش شترمرغ ,دانلودرایگان کتاب روشهای پرورش
شترمرغ ,دانلودکتاب روشهای پرورش. توضیحات کتاب : دانلود کتاب روشهای پرورش
شترمرغ شترمرغ ها در کلیه اقلیم ها قابل زیست و نگهداری .... ترجمه مقاله.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ - تحقیق 3

مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16 این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد. بخشی از تیترها به همراه
مختصری ...

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ پیشگفتار با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌
بین‌المللی‌ و ... حل های مناسبی جهت حل مشکاین مقاله دستور العمل و راهنمای عملی است که
تولید کنندگان مایل ... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از
پرداخت.

دانلود پروژه کارآفرینی کامل پرورش شترمرغ - تک آی آر

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ با 66 صفحه و فرمت doc, دانلود طرح توجیهی
پرورش شترمرغ, پروژه ... دانلود پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه کارآفرینی و مقاله.

مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ | دامپرور

25 ژوئن 2016 ... مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ به زبان فارسی مجموعه کامل آموزش پرورش شترمرغ +(
طرح توجیهی ... دانلودمقاله اشنایی با بیماری لکه سفید میگو.

فایل شماره 712385 در مورد طرح توجیهی پرورش شتر مرغ، کارآفرینی ...

1 روز پیش ... سرخط خبرها. فایل شماره ۷۱۲۳۸۳ در مورد دانلود تحقیق و مقاله ... دانلود فایل در مورد طرح
توجیهی پرورش شتر مرغ برای شما قرار داده ایم. این فایل شامل ...

همه چیز درباره شتر مرغ - راسخون

هر تخم شتر مرغ بالاتر از 5/1 كيلوگرم وزن دارد و حدود 24 عدد تخم مرغ معمولي است و طعم
... گسترش صنعت پرورش شترمرغ از آفريقای جنوبی به ساير نقاط جهان نشان داد که
...... برسيم مشكلات مطرح شده در اين مقاله را نمي توان مشخص كرد و در جهت حل آن كوشيد.

PDF مقاله پرورش شتر مرغ - نیازمرکزی

پرورش شتر مرغ ,شتر مرغ,پرورش شتر مرغ,خصوصیات جنسی شتر مرغ,آشیانه سازی
شتر مرغ,مقاله PDF, شرح:شتر مرغ در فصول خاصي جفت گيري مي کند. اين مدت مي ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ - چشم‌انداز سبز

دانلود مقاله پرورش شترمرغ. با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ
اهلي در مزارع افريقاي جنوبي، اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذيه شترمرغ وجود دارد و ...

PDF[دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-18 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ. داﻧﻠﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ...
دﺳﺘﻪ: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 23 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 29 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ...

دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ - پروژه دات کام

15 سپتامبر 2011 ... عنوان مقاله : طرح توجیهی پرورش شترمرغ قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح
مختصر : در ايران از حدود سال 1377 در جهت نگهداري و ازدياد اين حيوان ...

کتاب پرورش شترمرغ - پایگاه آموزشی اشتغال زایی

در این مقاله بصورت کامل و جامع به آموزش پرورش شترمرغ پرداخته می شود،عناوینی
مانند ... دانلود رایگان طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی تاريخ : دوشنبه 04 بهمن 1395 ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ - تحقیق 3

مشخصات این فایل عنوان: پرورش شترمرغ فرمت فایل: word(قابل ویرایش) تعداد
صفحات: 16 این مقاله در مورد پرورش شترمرغ می باشد. بخشی از تیترها به همراه
مختصری ...

دانلود مقاله ارزيابي اقتصادي پرورش شترمرغ در استان همدان

5 آوريل 2016 ... مقاله ارزيابي اقتصادي پرورش شترمرغ در استان همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده
است، در بهار 1393 در علوم دامي (پژوهش و سازندگي) از.

دانلود پرورش شترمرغ pdf | جستجو | تی وی 28

توجیهی پرورش شتر مرغ سال 94,دانلود پرورش شترمرغ pdf,طرح توجیهی پرورش ...
برای دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ 95 روی دکمه زیر کلیک کنید: .....
همچنین تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با
ذکر ...

مقاله پرورش شترمرغ - دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله پرورش شترمرغ مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۴۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله پرورش شترمرغ ...

پولوم | وب سایت دانلود فایل Timon

پولوم : دانلود مقاله تحقیق و بررسی نیروگاه های انرژی ( تجدید پذیر) ...... دانلود مقاله
آموزشی پرورش شتر مرغ,این مقاله آموزشی را در 114 صفحه و با فرمت ورد نوشته که ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله پرورش شتر مرغ

مقدمه: با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ اهلي در مزارع افريقاي جنوبي،
اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذيه شترمرغ وجود دارد و نيازهاي غذايي اين پرنده به طور
...

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ

پروژه کارآفرینی پرورش شتر مرغ پیشگفتار با تحولات‌ سریع‌ و شتابان‌ محیط‌
بین‌المللی‌ و ... حل های مناسبی جهت حل مشکاین مقاله دستور العمل و راهنمای عملی است که
تولید کنندگان مایل ... دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از
پرداخت.

دانلود فایل ( طرح توجیهی پرورش شتر مرغ) | سروین آرک

9 ژانويه 2017 ... دانلود (نقشه کاربری اراضی شهرستان نظرآباد) ... دانلود طرح توجیهی با موضوع پرورش
شتر مرغ، در قالب pdf و در 43 صفحه، شامل مقدمه و ... مقالات مرتبط:.

دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) - دانلود رایگان

27 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

دانلود پروژه کارآفرینی کامل پرورش شترمرغ - تک آی آر

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ با 66 صفحه و فرمت doc, دانلود طرح توجیهی
پرورش شترمرغ, پروژه ... دانلود پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه کارآفرینی و مقاله.

دانلود مقاله راهای پرورش شتر مرغ | رشته کارآفرینی - بانک مقالات ایران

راهای پرورش شتر مرغ : احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست. براي راه اندازي
مزرعه شترمرغ به زمين، نيروي کار، آب، مجوز و نقدينگي نياز داريد. قبل از آغاز چنين ...

دانلود تحقيق پرورش شتر مرغ و تغذيه شتر مرغ - رزبلاگ

11 ساعت قبل ... تحقیق کارآفرینی شترمرغ - دانلود مقاله شترمرغ ... دانلود مقاله شترمرغ پایان نامه
تحقیق دانلود مقاله پرورش شترمرغ پروژه مقاله .... ۳۵ ارزش تغذیه ای ...

دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) - دانلود رایگان

27 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله پرورش شترمرغ در فایل ورد (word) دارای 47 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد پرورش شتر مرغ

دانلود تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی به صورت کاملا رایگان; اشتراک فایل ...
دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ ... امروزه در دنیا 2میلیون شترمرغ یافت می شود که
...

دانلود مقاله پرورش شتر مرغ - مگ ایران

پرورش شتر مرغ. راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ
دامپروری بخش اول- منابع توليد احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست.

دانلود رایگان پاورپوینت احداث مزرعه و محل نگهداری و پرورش شترمرغ ...

دانلود رایگان پاورپوینت احداث مزرعه و محل نگهداری و پرورش شترمرغ,در این پست
دانلود رایگان پاورپوینت تحقیق مقاله و طرح توجیهی کارآفرینی راهنمایی و توصیه
های ...

دانلود مقاله راهای پرورش شتر مرغ | رشته کارآفرینی - بانک مقالات ایران

راهای پرورش شتر مرغ : احداث مزرعه شترمرغ براي هر کسي پر ماجراست. براي راه اندازي
مزرعه شترمرغ به زمين، نيروي کار، آب، مجوز و نقدينگي نياز داريد. قبل از آغاز چنين ...

ارغنون - دانلود رايگان آموزش پرورش شترمرغ

7 مارس 2010 ... ارغنون - دانلود رايگان آموزش پرورش شترمرغ - ... نحوه پرورش شترمرغ دانلود. درباره
شتر مرغ 1 دانلود. درباره شتر مرغ 2 دانلود · + نوشته شده توسط حسن ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله مطالب علمي پرورش شترمرغ

پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ غاز گرديد و
سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شتر

دانلود پروژه کارآفرینی کامل پرورش شترمرغ - تک آی آر

دانلود پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ با 66 صفحه و فرمت doc, دانلود طرح توجیهی
پرورش شترمرغ, پروژه ... دانلود پایان نامه گزارش کارآموزی پروژه کارآفرینی و مقاله.

دانلود تحقیق در مورد پرورش شترمرغ

در شترمرغ نيز مانند ساير دامها،تغذيه حدود 80-70 % هزينة پرورش را در بر می گيرد که
البته با توجه به قابليتهای بالای شترمرغ در استفاده از غذاهای فقير و متنوع می ...

دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

1 نوامبر 2016 ... دانلود طرح توجیهی پرورش شتر مرغ، در قالب word، به همراه فهرست, ... دانلود طرح
توجیهی در مورد پرورش شترمرغ، ... از سایت دانلود و جستجوی مقاله!

تحقیق درباره حقوق مالكيت معنوي تجارت

پاورپوینت سایت انالیزتحقیق درباره اقتصاد در آلمان

نشریه پلتس 12 می 2015دانلود پاورپوینت تحریم و آثار آن بر اقتصاد ایران

کتاب الکترونیکی 20 تکنیک فروش بیشتر فایل

دانلود مقالات مجله بین المللی روانشناسی محیطی دوره 19 شماره 2/ International Journal of Environmental Psychology Vol 19 No. 2