دانلود رایگان


دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن)

دانلود رایگان دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن) شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از روبرو و سه رخ سازي به دوره ساساني منتقل شد و هنرمندان ساساني به آن شكل و خصوصيت مطبوع و دلپذير دادند كه جهانگير شد. گريشمن: هنر ساساني معرف يك تجدد و احياي ناگهاني خود معجوني از هنر ايراني است كه متجاوز از هزار سال برآن گذشته است.
هنر ساساني آخرين جلوه هنر شرقي قديم و قدمت آن به چهار هزار سال مي رسد. ساسانيان در هنر سنت گرا بوده، معماري و اصولا هنر ايران در زمان ساسانيان نسبت به گذشته تغيير كرده و در بنا از مصالح كم دوام ساخته شده، استفاده مي شده. به همين دليل اكثر ابنيه ساساني بمرور زمان از بين رفته و آثار باقيمانده از طاق كسري ( ايوان مدائن) بناهاي فيروزآباد، ساختمانهاي مهم شهر شاپور نزديك كازرون، قصرشيرين، نقش برجسته هاي نقش رستم و طاق بستان. به طور مثال همين طاق بستان كنگره هايش شبيه كنگره هاي تخت جمشيد است يا قصر ماشيتا در بحرالميت كه اقتباس از زمان هخامنشي در شوش است. آثار هنر ايرانيان عهد ساساني در دو حاشيه نمايان است. يكي برروي صخره ها و ديگر قلم زني برروي بشقابها كه در موزه هاي جهان بيشتر در لنينگراد پراكنده اند. ديگر هنرها عبارتند از مجسمه هاي گرد. كنده كاريها، كچ كاريها، پارچه ها، نقاشي و ديگر آثار كوچك. وارث اين هنر دوره اسلامي است كه با دستهاي تواناي هنرمندان ايراني جهانگير شد.
ازدوره اشكانيان در معماري رسمي ايران ساختن گنبد متداول گشت. از همان روزگار گنبدها روي چهارطاق گوشه بنا ميشد و تفاوت آن با گنبدهاي رومي اين بود كه گنبدهاي رومي روي گوشواره بنا مي گشت.
معماري دوره ساسانيان
معماري اين دوره سرشت اصيل تري دارد. قصر شيرين كه خسروپرويز بنا كرد، كم وبيش به پيروي از ساختمان هاي هخامنشيان ساخته شده است. طاق كسري (ايوان مداين) در نزديك دجله درشهر تيسفون از آثار شناخته شده اين دوره است. اين بنا از آجرهاي نظامي سفيد و بزرگ ساخته شده است. بروي تالار بزرگي كه موسوم به ايوان است، هشت تالار كوچك گشوده ميشد. طاقها بطور كلي شكلي نيم دايره داشت و طاق بارگاه بشكل هلالي ساخته شده و وسعت شگرف آن ديدة هربيننده اي را خيره ميسازد. درحاليكه عناصر و خطوط اصلي اين بنا از قريحه ايراني مايه مي گيرد، دورنيست كه الهامي از معماري رومي درپاره اي از قسمت هاي آن انعكاس يافته باشد.
واقعه تاريخي ايوان
در واپسين سالهاي پادشاهي ساسانيان اوضاع ايران سخت آشفته بود. هرچند روزي يکي از سرداران شورشي مي کرد و يا شاهزاده اي ديگر بر تخت مي نشست. از ديگر سوي قدرت از اندازه فزون روحانيون بود که در تمامي شئون زندگي مردم داخل شده و زندگي را بر آنان تنگ آورده بودند. اين هردو سبب بوجود آمدن نارضايي عميق از دستگاه حکومتي در ميان ايرانيان شده بود که اين نارضايي نيز به نوبه ي خود آشفتگي ها در سطوح بالاي اداره ي مملکت را افزايش مي داد و شورشهاي سرداران و شاهزادگان را فزوني مي بخشيد. ناگفته پيداست که چنين اوضاع آشفته اي در يک امپراتوري بزرگ و ثروتمند تا چه اندازه مي تواند براي همسايگان فقير ولي جنگجوي عرب تحريک کننده و وسوسه انگيز باشد. در طول اين سالها بارها و بارها گروههايي از اعراب باديه نشين که در نزديکي مرزهاي ايران زندگي مي کردند به ايران حمله ور شدند ولي ماموران مرزباني توانستند تهاجم آنان را دفع نمايند. با آغاز خلافت عمر در ميان اعراب ، اختلافات و آشفتگي ها در ايران به اوج رسيده بود و همچنين بود وضع طمعکاري اعراب و وسوسه ي حمله ي به ايران در ميان سران آنان ؛ تا آنکه سرانجام روزي رسيد که عمر به منبر رفت و براي مردم گرسنه ي خود اينچنين خواند :
اي مردم ! خداوند شما را به زبان رسول خويش گنج خسروان و قيصران وعده داده است. برخيزيد و جنگ با فرس را ساز کنيد. با شنيدن اسم فرس همگان خاموش شدند مگر ابو عبيد بن مسعود ثقفي که برخاست و بانگ برآورد که من نخستين کس باشم که بر اين مهم برآيم ؛ ديگران نيز به او تاسي جستند و مهياي نبرد با ايران شدند. عمر ، ابو عبيد را بر آنان امير گردانيد و اين لشکر براي جنگ با ايرانيان روانه ي عراق شد. اين سپاه دو بار در حدود حيره و کسکر با مرزداران ايران درآويخت و پيروز شد و سپس در آنسوي فرات با گروهي از سپاهيان ايران رو در رو گشت. پيل باني از ايرانيان در اين هنگام ابوعبيد را به زير پاي پيل گرفت و به هلاکت رساند. ديگر اعراب نيز از بيم گريختند. چون خبر اين شکست به عمر در مدينه رسيد هراسان شد و سپاهي تازه به سرکردگي مثني روانه ي جنگ کرد. اين سپاه توانست شکت پيشين را جبران کند و به سپاهي از ايران به سرداري مهران مهروبه فائق آيد و تا دجله پيش رود. در اين هنگام از جانب ابله و بصره نيز سپاه اعراب پيشرفت هايي کرده بود و در خوزستان و بصره مرزداران ايران را شکست داده بود. در اين زمان مثني خبر يافت که رستم در مداين به تدارک سپاه مشغول است و عمر را از اين خبر آگاه ساخت. عمر خود در رأس سپاهي راهي ايران شد. در بين راه مرتباً اعراب باديه نشين را به جهاد در راه خدا ( و صد البته تا اندازه اي هم در راه ثروت فزون از شمار ايرانيان ) فرا مي خواند و آنان نيز به اشتياق مي آمدند. ولي در آخرين لحظات به توصيه يارانش ، عمر از همراهي اين لشکر منصرف شد و سعد وقاص را اميري داد.
سعد با سپاه عظيمي از همه ي قبايل عرب آهنگ قادسيه کرد. از آن سوي نيز ، رستم به همراه سپاهيان ايران به دفاع مي آمد. دو لشکر در قادسيه فرود آمدند و چهار ماه به مذاکره و تبادل سفيران گذراندند. آنگاه رستم نبرد را آغاز کرد ؛ سه روز به سختي نبرد کردند و از هر دو جانب کشته هاي فراواني به خاک افتادند تا آنکه در چهارمين روز رستم کشته شد. پيکرش را يافتند که فزون از صد زخم داشت و چون دانستند که سردار سپاه است ، سرش را بريدند و بر نيزه کردند. مرگ رستم ضربه ي سختي به سپاه ايران وارد آورد. بسياري از سربازان پس از آن حادثه از ميدان گريختند و آنان که ماندند به دست اعراب کشته شدند. سپاه ايران در همان روز شکست خورد و اعراب مشغول غارت کردن سپاه و به غنيمت گرفتن دارايي هاي سپاهيان شدند. يکي از غنائمي که به دست اعراب افتاد درفش کاوياني بود که آنرا تکه و پاره کرده و هر تکه اش به کسي رسيد. آنچه بر سر درفش کاويان آمد همان است که مقدر بود مدتي بعد بر سر ايران آيد و هر تکه اي از آن سرزمين به يکي از سران قبايل عرب رسد. سربازاني که توانسته بودند از اين معرکه بگريزند راه مداين در پيش گرفتند و سعد نيز به دنبال آنان روانه ي مداين شد. چون اعراب به مداين رسيدند ، آن شهر را پيرامون گرفتند و در نزديکي آن اردو زدند. محاصره ي مداين چندان به درازا کشيد که در مداين قحطي آمد و مردم از شدت گرسنگي به خوردن گوشت سگ و گربه روي آوردند. يزدگرد که در آن هنگام در مداين بود خزانه را گشود و ثروت آن را ميان مرزبانان و مردم بخش کرده به آنان چنين گفت: اگر اين شهر از دست برود ، شما بر اين مال اولي تريد تا آن تازيان و اگر خدا خواست و شهر در دست ما باقي ماند شما اين ثروت را به خزانه ي مملکت بازخواهيد گرداند. چون به سعد خبر رسيد که يزدگرد مشغول بخشيدن ثروت خزانه است و دانست که اگر دير بجنبد ثروت خزانه تمام خواهد شد و چيزي به وي نخواهد رسيد سراسيمه شد و دستور حمله را صادر کرد. سپاهيان عرب از فرط طمع آنچنان خود را به آب دجله زدند که يکي از آنان در آب فرو رفت و به هلاکت رسيد. نگهبان مداين وقتي که تازيان را بر کناره ي دروازه هاي شهر ديدند بانگ برآوردند:
ديوان آمدند ! ديوان آمدند ! خره زاد ( برادر رستم ) با لشکري به دفاع از شهر آمد ولي شکست خورد و به درون شهر بازگشت. خره زاد که با آن سپاه کوچکش ديگر تاب مقاومت در برابر لشکر انبوه عرب برايش نمانده بود و سقوط شهر را حتمي مي ديد ، نيمه شب به همراهي لشکريان خود و گروهي از مردم مداين از شهر گريخت. تازيان به تيسفون درآمدند و قتل و غارت پيش گرفتند. سعد در ورود به مدائن نماز فتح خواند و چون به کاخ سفيد کسري درآمد قرآن خواند و امر کرد تا آتشکده ي بزرگ شهر را ويران کنند و به جاي آن مسجدي بسازند. نوشته اند که از آنجا فرش بزرگي به مدينه بردند که از بزرگي جايي نبود که آن را بتوان افکند. پاره پاره اش کرده اند و ميان سران قوم بخش کردند. بعدها يک تکه از آن را بيست هزار درهم فروختند.


دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن هنر دوران ساسانی شیوه هنر اشکانی با همان
ویژگی بارز از روبرو و سه‌رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به‌آن ...

معماری دوره ساسانیان - سایت بروزمعماران برتر

در دورة ساسانی هنر معماری نسبت به مجسمه سازی و نقاشی در درجة اول قرار داشت . ....
ایوان مدائن یا طاق کسری از آثاری است که از زمان خسروی اول به جا مانده است بقایای آن ...
برچسب ها : ایوان مدای,تاریخی دانستنی ,حقایق,,پروژه های معماری,دانلود پروژه,دانلود
مقاله, ...

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن هنر دوران ساسانی شیوه هنر اشکانی با همان
ویژگی بارز از روبرو و سه‌رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به‌آن ...

طاق کسری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در
تیسفون ... ۷.۱ دوران صدام; ۷.۲ تخریب و مرمت; ۷.۳ ثبت یونسکو; ۷.۴ پاسداری ... کاخ
اردشیر بابکان نیز یک هنر ایرانی محض است که بنائی زیبا بوده و آن را شاپور .....
دشمنان از این ماجرا منصور را واقف ساختند و خلیفه شخصاً به تحقیق پرداخت و چون
معلوم شد ...

پاورپوینت (اسلاید) ایوان مدائن یا طاق کسری + فیلم - فــــــرافایل

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع معماری ایوان مدائن یا طاق کسری، ...
ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ساسانیان
است. ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... فــــرافایل،
مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق،
پرسشنامه، ...

معـــــــماری و دانلود - مقالات معماری

25 سپتامبر 2011 ... معـــــــماری و دانلود - مقالات معماری - بنــــــــــــــــــــام تک معمار هستی . ... در کنار این
چهارتاقی، برجای‌مانده‌های دو پل ساسانی و یک پل سلجوقی نیز دیده می‌شود. ... ایوان مدائن
یاطاق کسری یا تیسفون واقع در شهر مدائن در کشورعراق از بناهای مهم شیوۀ ... در کل , از
مجموع نوشته های دوران اسلامی و بررسی های مقدماتی معماری و باستان ...

مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن - دانلود پروژه دانشجویی

مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در
microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله هنر دوران ساسانی -
ایوان ...

ویژگیهای هنر معماری ساسانی - بخش اول - تاریخ ما

13 نوامبر 2012 ... ایوان در معماری ساسانی بر مظاهر و عناصر دیگر معماری این دوره از تاریخ ایران حرف اول
را. ... برخی از صاحب نظران و کارشناسان هنر معماری عهد باستان، معماری ایوان مدائن[۱۲]
را به عنوان .... کتاب تاریخ ایران در دوره ساسانیان، اثر دکتر اردشیر خدادادیان ....
دانلود کتاب سیر حکمت در اروپا · دانلود کتاب اسطوره های اسکاندیناوی ...

Lahzehnama.ir | طاق کسری کاخ پادشاهان ساسانی - لحظه نما

8 مارس 2015 ... تاق کسری (تاق خسرو) یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در ۳۷ کیلومتری جنوب
شهربغداد در ساحل خاوری رود دجله و از مهم‌ترین سازه‌های دوران ساسانیان است ... بزرگ
مرکزی برپا بوده است و نقشی از آن در کتاب دیولافوآ کشیده شده است. ... تشکیل
می‌شود که حکم پشت‌بند را دارند، پشت‌بند اسکلتی معماری گوتیک ممکن ...

مقاله بررسی گچبری و تاریخچه آن | تند دانلود

ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از ﺷﺮوع دوران آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺳﭙﺲ در دوران ﻫﺎی اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ...
ﻃﺎق ﮐﺴﺮی ﯾﺎ اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ: ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎخ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود 12 ﻫﮑﺘﺎر و اﯾﻮان ﺑﻠﻨﺪ آوازه آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺎق.

پاورپوینت (اسلاید) ایوان مدائن یا طاق کسری + فیلم - فــــــرافایل

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع معماری ایوان مدائن یا طاق کسری، ...
ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ساسانیان
است. ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... فــــرافایل،
مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق،
پرسشنامه، ...

فروشگاه تخصصی تحقیق,مقاله,پروژه دانلود تحقیق هنر دوران ساساني ...

دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن). شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از
روبرو و سه‌رخ سازي به دوره ساساني منتقل شد و هنرمندان ساساني به‌آن شكل و خصوصيت
...

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻫﻨﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان

ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ روح، ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺨﺮ
و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻫﻨﺮ. اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ..... ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻟﻐﺖ، ..... ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن در ﻓﺎرس و اﻳﻮان ﻣﺪاﺋﻦ در ﺗﻴﺴﻔﻮن، اﻳﻮان ﮐﺮﺧﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﻫﺎﻳﯽ.

هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص – File Sell لینک یاب فروشگاه ساز ...

18 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: ۴۲ & معماری ایران درطی تاریخ ...

پرتال جامع - toshkin پروژه معماری - هنر دوران ساساني،ایوان مدائن

این پروژه شامل مطالبی درباره هنر دوران ساساني،ایوان مدائن است. مطالب مندرج در این
پروژه مناسب استفاده در درس آشنایی با معماری جهان میباشد. برای دانلود پروژه معماری ...

PDF[سرگذشت هنر و معماری در ایران]—فروشگاه اینترنتی دانشجویان

دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻧﯿﺰﺳﺪﺳﺎزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ... اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺎ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد در ﻫﻤﺪان، ﮐﺎخ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﻪ، آﺛﺎر ﺷﻮش، اﯾﻮان
ﻣﺪاﺋﻦ .... ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺪک در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا .... ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
...

فروشگاه تخصصی تحقیق,مقاله,پروژه دانلود تحقیق هنر دوران ساساني ...

دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن). شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از
روبرو و سه‌رخ سازي به دوره ساساني منتقل شد و هنرمندان ساساني به‌آن شكل و خصوصيت
...

دانلود مقاله ایوان مدائن طاق کسری - معماری

12 ژوئن 2013 ... به این ترتیب٬هنر دورهٔ ساسانی نسبت به گذشته تمایز ویژه ای پیدا کرد. ... طاق
بزرگ ایوان مدائن برروی دیواره های سرتاسری وبدون ستون بنا شده بود.

تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) | کاکتی دانلود

7 مه 2017 ... دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) شیوه هنر اشکانی با همان ویژگی بارز از
روبرو و سه رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به ...

هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص

تحقیق درباره ی تاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر ...
دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری پروژه احداث مجتمع 20 واحدي شركت ساختماني عمار
...

the hours 2002 online مترجم - Mister DEV

... معماری - هنر در هند پروژه معماری - هنر دوران ساساني،ایوان مدائن پایان نامه معماری ...
سلسله مقالات برای دانلود 11 معجزه بعد از عاشورا 10 ویژگــــــــــی منحصـــــر به فرد ...

پاورپوینت (اسلاید) ایوان مدائن یا طاق کسری + فیلم - فــــــرافایل

پاورپوینت ارائه کلاسی رشته معماری با موضوع معماری ایوان مدائن یا طاق کسری، ...
ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ساسانیان
است. ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... فــــرافایل،
مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق،
پرسشنامه، ...

تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) | سیب دانلود

28 آوريل 2017 ... دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) شیوه هنر اشکانی با همان ویژگی بارز از
روبرو و سه رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به ...

Lahzehnama.ir | طاق کسری کاخ پادشاهان ساسانی - لحظه نما

8 مارس 2015 ... تاق کسری (تاق خسرو) یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در ۳۷ کیلومتری جنوب
شهربغداد در ساحل خاوری رود دجله و از مهم‌ترین سازه‌های دوران ساسانیان است ... بزرگ
مرکزی برپا بوده است و نقشی از آن در کتاب دیولافوآ کشیده شده است. ... تشکیل
می‌شود که حکم پشت‌بند را دارند، پشت‌بند اسکلتی معماری گوتیک ممکن ...

فروشگاه تخصصی تحقیق,مقاله,پروژه دانلود تحقیق هنر دوران ساساني ...

دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن). شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از
روبرو و سه‌رخ سازي به دوره ساساني منتقل شد و هنرمندان ساساني به‌آن شكل و خصوصيت
...

دانلود بررسی گچبری و تاریخچه آن | Ultra-DL

16 جولای 2017 ... مقاله بررسی گچبری خانه های کاشان در دوره قاجار 2017-04-24 ... معماری ایران از شروع
دوران آغاز تاریخی و دوران هخامنشی و سپس در دوران های اشکانی ... طاق کسری یا ایوان
مدائن: عظیم ترین کاخ ساسانی با مساحتی حدود 12 هکتار و ایوان بلند ...

790 دانلود تحقیق: بررسی جامع هنر و معماري دوره ساسانيان - دانلود ...

28 سپتامبر 2017 ... فایل با ارزش ۷۹۰ دانلود تحقیق: بررسی جامع هنر و معماري دوره ساسانيان که ... كسري (
ايوان مدائن) بناهاي فيروزآباد، ساختمانهاي مهم شهر شاپور نزدي …

نقاشی در دوران ساسانیان - نشریه اینترنتی نوجوانها

پایه و اساس این هنر عظیم در زمان پادشاه بزرگ ساسانی یعنی اردشیر اول نهاده شد . ...
نقاشی دیگری که از آن زمان مانده در ایوان کرخه بدست آمده است. ... کتاب نقاشی مانی را
ارژنگ نامیده می شود که برگه هایی اندک از این کتاب کشف شده است. ... هان ای دل عبرت
بین، از دیده نظر کن هان ایوان مداین را، آیینه ی عبرت دان خود دجله چنان گرید، صد دجله ی
خون ...

پاورپوینت معماری دوره ساسانیان |32680| ادیکوشاپ

معماری; دانلود پاورپوینت در مورد معماری دوره ساسانیان; معماری دوره ساسانیان ... های
معماری این دوران، طاق، قوس، گنبد، شرحی بر شهر مدائن پایتخت ایران ساسانی و شهر ...
تحقیق دوره هخامنشیان تا ساسانیان دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده
... قسمتی از متن. docx: ساسانیان / / گستره شاهنشاهی ساسانی / / بازماندهٔ ایوان خسرو
در ...

پاورپوینت بررسی طاق کسری یا ایوان مدائن - معماری اسلامی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... طاقِ کسری (تاق خسرو)
یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ...

تحقیق هنر دوران ساسانی ایوان مدائن | چرا دانلود

:HTML ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ. داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ دوران
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ 42 ص. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 45. ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ...

پاورپوینت معماری دوره ساسانیان |32680| ادیکوشاپ

معماری; دانلود پاورپوینت در مورد معماری دوره ساسانیان; معماری دوره ساسانیان ... های
معماری این دوران، طاق، قوس، گنبد، شرحی بر شهر مدائن پایتخت ایران ساسانی و شهر ...
تحقیق دوره هخامنشیان تا ساسانیان دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده
... قسمتی از متن. docx: ساسانیان / / گستره شاهنشاهی ساسانی / / بازماندهٔ ایوان خسرو
در ...

بایگانی معماری ساسانی - فایل ناب؛ دانلود مقاله، تحقیق و ...

18 سپتامبر 2017 ... وضعیت اجتماعی ساسانیان جامعه عصر ساسانی هفت خاندان برتر در دوره ساسانی
تاثیر تمدن ساسانی ایوان مدائن یا طاق (کاخ )کسری مسجد امیر چخماق یزد

طاق کسری « گنجینه تاریخ - یک دوست دات کام

طاق کسری (تاق خسرو) یا ایوان مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار در ساحل
خاوری رود دجله و از مهمترین سازه های دوران ساسانیان است. ... بند اسکلتی معماری
گوتیک ممکن است از این نیم گنبدها، با برداشتن تمام قسمت های آن جز قالب نگاهدارنده
اش، اقتباس شده .... وای میبینمش یاد کتاب تاریخ میفتم . .... دانلود نسخه اندروید یک
دوست.

معـــــــماری و دانلود - مقالات معماری

25 سپتامبر 2011 ... معـــــــماری و دانلود - مقالات معماری - بنــــــــــــــــــــام تک معمار هستی . ... در کنار این
چهارتاقی، برجای‌مانده‌های دو پل ساسانی و یک پل سلجوقی نیز دیده می‌شود. ... ایوان مدائن
یاطاق کسری یا تیسفون واقع در شهر مدائن در کشورعراق از بناهای مهم شیوۀ ... در کل , از
مجموع نوشته های دوران اسلامی و بررسی های مقدماتی معماری و باستان ...

دانلود مقاله ایوان مدائن طاق کسری - معماری

12 ژوئن 2013 ... به این ترتیب٬هنر دورهٔ ساسانی نسبت به گذشته تمایز ویژه ای پیدا کرد. ... طاق
بزرگ ایوان مدائن برروی دیواره های سرتاسری وبدون ستون بنا شده بود.

مختصری از تاریخ معماری ایران - معماری به سبک طرح 5

19 فوریه 2016 ... رونق و اعتلای معماری در ایران از دوران باستان گواه آن است که این ... ای از تاریخ معماری
و هنر است که هر برگ از این کتاب در لحظه ای کوتاه دروازه ... یا پارسه، آثار شوش، ایوان
مدائن یا طاق کسری در تیسفون اشاره کرد .... به طور کلی، معماری عهد ساسانی براساس
معماری سنتی و برای نواحی خشک مرکزی و شرقی ایران پدید آمده بود.

بررسی هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن ، تیسفون - دانلود تحقیق و مقاله

3 ا کتبر 2016 ... بررسی هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن ، تیسفون , هنر دوران ساسانی , بررسی هنر دوران
ساسانی , معماری دوران ساسانی , ایوان مدائن , تیسفون , طاق کسری ...

پاورپوینت بررسی طاق کسری یا ایوان مدائن - معماری اسلامی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... طاقِ کسری (تاق خسرو)
یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ...

دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) - تی فایل - دانلود فایل آماده

22 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن). شیوه هنر اشکانی با همان ویژگی بارز از
روبرو و سه‌رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به‌آن ...

طاق کسری « گنجینه تاریخ - یک دوست دات کام

طاق کسری (تاق خسرو) یا ایوان مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار در ساحل
خاوری رود دجله و از مهمترین سازه های دوران ساسانیان است. ... بند اسکلتی معماری
گوتیک ممکن است از این نیم گنبدها، با برداشتن تمام قسمت های آن جز قالب نگاهدارنده
اش، اقتباس شده .... وای میبینمش یاد کتاب تاریخ میفتم . .... دانلود نسخه اندروید یک
دوست.

دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن با موضوع , کتاب ، جزوه | دانلود ...

20 ژوئن 2016 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 453781 اینجا کلیک کنید فایل دانلود مقاله هنر دوران
ساسانيایوان مدائن که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

طاق کسری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در
تیسفون ... ۷.۱ دوران صدام; ۷.۲ تخریب و مرمت; ۷.۳ ثبت یونسکو; ۷.۴ پاسداری ... کاخ
اردشیر بابکان نیز یک هنر ایرانی محض است که بنائی زیبا بوده و آن را شاپور .....
دشمنان از این ماجرا منصور را واقف ساختند و خلیفه شخصاً به تحقیق پرداخت و چون
معلوم شد ...

دانلود مقاله ایوان مدائن طاق کسری - معماری

12 ژوئن 2013 ... به این ترتیب٬هنر دورهٔ ساسانی نسبت به گذشته تمایز ویژه ای پیدا کرد. ... طاق
بزرگ ایوان مدائن برروی دیواره های سرتاسری وبدون ستون بنا شده بود.

پاورپوینت بررسی طاق کسری یا ایوان مدائن - معماری اسلامی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ... طاقِ کسری (تاق خسرو)
یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در شهر اسبانبار از مهمترین سازه‌های دوران ...

پرتال جامع - toshkin پروژه معماری - هنر دوران ساساني،ایوان مدائن

این پروژه شامل مطالبی درباره هنر دوران ساساني،ایوان مدائن است. مطالب مندرج در این
پروژه مناسب استفاده در درس آشنایی با معماری جهان میباشد. برای دانلود پروژه معماری ...

تحقیق هنر دوران ساسانی (ایوان مدائن) | کاکتی دانلود

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ (اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ). داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ (اﯾﻮان ﻣﺪاﺋﻦ). ﺷﯿﻮه ﻫﻨﺮ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز از روﺑﺮو و ﺳﻪ رخ ﺳﺎزی ﺑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن. ﺷﮑﻞ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ...

علم و هنر در ایران باستان - اگ گنجینه تاریخی ایران خوش آمدید.. ...به وبل

8 سپتامبر 2012 ... تاریخ پارسیان - مطالب علم و هنر ایران - قانون تکامل تاریخی از تاریخ ایران آغاز ...
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدنش می نویسد: ... هنر معماری یونان و روم در دوران
اشکانیان و یا ایوان مدائن ، پایتخت ساسانیان ، که با .... دانلود آهنگ های جدید.

دانلود مقاله ایوان مدائن طاق کسری - معماری

12 ژوئن 2013 ... به این ترتیب٬هنر دورهٔ ساسانی نسبت به گذشته تمایز ویژه ای پیدا کرد. ... طاق
بزرگ ایوان مدائن برروی دیواره های سرتاسری وبدون ستون بنا شده بود.

دانلود مقاله ایوان مدائن طاق کسری - معماری

12 ژوئن 2013 ... به این ترتیب٬هنر دورهٔ ساسانی نسبت به گذشته تمایز ویژه ای پیدا کرد. ... طاق
بزرگ ایوان مدائن برروی دیواره های سرتاسری وبدون ستون بنا شده بود.

هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص – File Sell لینک یاب فروشگاه ساز ...

18 ژوئن 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: ۴۲ & معماری ایران درطی تاریخ ...

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن هنر دوران ساسانی شیوه هنر اشکانی با همان
ویژگی بارز از روبرو و سه‌رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به‌آن ...

دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن با موضوع , کتاب ، جزوه | دانلود ...

20 ژوئن 2016 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 453781 اینجا کلیک کنید فایل دانلود مقاله هنر دوران
ساسانيایوان مدائن که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه ...

درطی – مرجع دانلود فایل

تحقیق آماده – پروژه – نرم افزار – طرح توجیهی ... لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و ... هنر دوران ساسانی ایوان مدائن ۴۲
ص.

بررسی هنر دوران ساسانی در ایوان مدائن ، تیسفون - دانلود پیپر

27 آوريل 2017 ... بررسی هنر دوران ساسانی در ایوان مدائن ، تیسفون دارای 41 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word ... تحقیق درباره شغل مهندس مواد (متالورژی).

دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن - ایران فردا - همکار سایت دیدپا

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن. شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از
روبرو و سه‌رخ سازي به دوره ساساني منتقل شد و هنرمندان ساساني به‌آن ...

تحقیق هنر دوران ساسانی ایوان مدائن | دانشجویان خشنود

28 مه 2017 ... دانلود تحقیق هنر دوران ساسانی ایوان مدائن 42 ص فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد صفحات: 45 معماری ایران درطی تاریخ طولانی خود دارای ...

معماری ایرانی در زمان ساسانی | بیست دانلود

23 آگوست 2017 ... دانلود رایگان مقاله معماری ایرانی در زمان ساسانی در این مقاله به بررسی ... این دوران،
طاق، قوس، گنبد، شرحی بر شهر مدائن پایتخت ایران ساسانی و شهر ...

مقاله معماری ایران در زمان ساسانی - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

2 ا کتبر 2017 ... Home » دانلود مقاله و پروژه » مقاله معماری ایران در زمان ساسانی ... درباره ایوان مدائن
توصیف قالی بهارستان و تخت صاقدیس و ارزش هنری هریک.

هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص - دانلود رایگان فایل

27 سپتامبر 2017 ... فایل با عنوان اصلی “ هنر دوران ساساني ایوان مدائن ۴۲ ص “ به صورت کاملا اختصاصی
توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما ...

مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن - دانلود پروژه دانشجویی

مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در
microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله هنر دوران ساسانی -
ایوان ...

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

دانلود تحقیق هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص - دانلود فایل

دانلود تحقیق هنر دوران ساساني ایوان مدائن 42 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 45 «معماري ايران درطي ...

PDF[سرگذشت هنر و معماری در ایران]—فروشگاه اینترنتی دانشجویان

دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻧﯿﺰﺳﺪﺳﺎزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ... اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺎ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد در ﻫﻤﺪان، ﮐﺎخ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﻪ، آﺛﺎر ﺷﻮش، اﯾﻮان
ﻣﺪاﺋﻦ .... ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺪک در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا .... ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
...

پرتال جامع - toshkin پروژه معماری - هنر دوران ساساني،ایوان مدائن

این پروژه شامل مطالبی درباره هنر دوران ساساني،ایوان مدائن است. مطالب مندرج در این
پروژه مناسب استفاده در درس آشنایی با معماری جهان میباشد. برای دانلود پروژه معماری ...

PDF[سرگذشت هنر و معماری در ایران]—فروشگاه اینترنتی دانشجویان

دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻧﯿﺰﺳﺪﺳﺎزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ... اﺻﻔﻬﺎن و ﯾﺎ ﻗﺼﺮ ﮐﯿﺎﮐﺴﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎد در ﻫﻤﺪان، ﮐﺎخ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﻪ، آﺛﺎر ﺷﻮش، اﯾﻮان
ﻣﺪاﺋﻦ .... ﻧﺎﻣﻪ داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺪک در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﺣﻀﺮت
زﻫﺮا .... ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻨﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
...

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

file7.jnmrazavi.ir - دانلود تحقیق هنر دوران ساساني (ایوان مدائن)

معماري دوره ساسانيان - ppt90.ir

در دورة ساسانيان هنر معماری نسبت به مجسمه سازی و نقاشی در درجة اول قرار داشت . ...
سنگ نگاره دوره قاجار; آتشگاه اصفهان; طاق کسری; ایوان مدائن(طاق کسری) در تاریخ ...

دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن - فایل رایگان ظهوری

دانلود مقاله هنر دوران ساسانيایوان مدائن. توسط mohsenjoseph · سپتامبر 12, 2017
. شيوه هنر اشكاني با همان ويژگي بارز از روبرو و سه رخ سازي به دوره ساساني منتقل ...

درطی – مرجع دانلود فایل

تحقیق آماده – پروژه – نرم افزار – طرح توجیهی ... لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و ... هنر دوران ساسانی ایوان مدائن ۴۲
ص.

ايوان مدائن - hajij.com

ایوان مدائن یا طاق کسری یا تیسفون واقع در شهر مدائن در کشور عراق از بناهای مهم دوره
ساسانیان است. ... در ترکیب نمای خارجی کاخ ، تاثیر معماری آشور به چشم می‌خورد .

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن

دانلود مقاله هنر دوران ساسانی - ایوان مدائن هنر دوران ساسانی شیوه هنر اشکانی با همان
ویژگی بارز از روبرو و سه‌رخ سازی به دوره ساسانی منتقل شد و هنرمندان ساسانی به‌آن ...

جنگل زدایی

پروژه پاورپوینت معماری اسلامی با موضوع مسجد گوهرشاد مشهد

پاورپوینت در موردنارسایی قلبی- نارسایی احتقانی قلب -37 اسلاید

دانلود مقاله کامل درباره تصفیه بی هوازی فاضلاب های صنعتی

کتاب ریاضی عمومی 1 نجفی خواه

دانلود تحقیق در مورد حسن دهلوى 5ص

پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه دهم شمارش، بدون شمردن

تحقیق درباره امام خميني و سیاست خارجی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان روان‌شناسی دین

دیتاست کبد