دانلود رایگان


پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مستقیم فایل

دانلود رایگان پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 4
تعداد سوالات: 81
شیوه نمره گذاری: دارد
پایایی: دارد
پرسشنامه دارای 81 سؤال است که در پنج خرده مقياس عوامل فشارزاي مربوط به شرايط تحصيلي (32 سؤال ) ، محيط آموزشي (13 سؤال ) ، مشكلات فارغ التحصيلي (7 سؤال ) ، اوضاع و احوال خوابگاه ( 10 سؤال ) و شخصی ـ اجتماعی (19 سؤال ) تقسیم شده است.


پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان


دانلود پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی


فشارزای روانی اجتماعیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﯿﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزاھﺎي - دانشگاه پیام نور

ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﯿﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزاھﺎي رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر اھﻮاز ... دھﺪ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎ. رزا ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه در. ﭘﮋوھﺸﮫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﺪادھﺎي ﻓﺸﺎرزاي رواﻧﻲ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﮔﯿﺮد ﺑﻂﻮر ﮔﺴﺘﺮده. اي از ﻣﻘﯿﺎس. ھﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . ﺷﻮد. ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
... ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﺮدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ھﺪﻓﮫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻮد و در
ﺑﻌﺪ آ.

متن کامل (PDF) - نشریه روان پرستاری

معنی که. بعضی از مشکالت روانی در این دوره زندگی شیوع بیش. تری. دارد. )3( .
استرس از جمله عوامل مؤثر بر سالمت جسمانی و روانی. سالمندان است. به نظر کارشناسان
مسائل اجتماعی، پس. از جوانان،. سالمندان آسیب. پذیرترین قشر در برابر انواع استرس
هستند. )1(. استرس عامل بسیار مهم در بسیاری از آسیب. های روانی و اجتماعی. است و می.

همبستگی تنیدگی، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری ...

ای حمایت اجتماعی. درمقابل استرس و فرسودگی پرداخته و بیان کردند درصورتی. که.
دانشجویان ناکارآمد مورد حمایت اجتماعی قرار گیرند،. فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش
می. یابد .... روان. سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی. " ، ضریب. آلفای
کرونباخ عامل کلی تنیدگی تحصیلی ادراک. شده و. زیرمقیاس. های. آن. شامل: دشواری در
انجام.

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی

از اثرات مخرب جسمی و روانی استرس بر این قشر كارآمد جلوگيری كرد. استرس، شيوه
مقابله ای، دانشجویان علوم پزشکی ... روانش ناختي فرد در رویارویي با عوامل
فشارزا تأكيد دارند؛ چون در. مواجهه با استرس هر چه شيوه هاي مناسب تري به ... پایایي
پرسشنامه عوامل استرس زا و منابع حمایتي به. شيوه همساني دروني سنجيده شد كه ضریب
آلفاي ...

Untitled

پرسشنامه سلامت روانی (28-GHQ). ارژنریک ۵۵۹( ۱W دانشجو اعتباریابی شدند.
ابزارهای مذکور بر. اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون اسکری کتل (۱۹۶۶). و ملاک کایزر
واجد روایی صوری و محتوایی قابل توجه. شناخته شدند. همسان درونی عوامل پرسشنامه
عوامل. فشارزا از طریق ضریب آلفای کرانباخ عبارت از عامل. آموزشی = ۰/۸۹۱۲ عامل
خوابگاه ...

ﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻧﮕﺮش ﻣ - نشریه پژوهش در نظام های ...

29 آوريل 2012 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﺸﺎرزاي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد. دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﭘﺎﯾﯿﻦ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺸـﺎرزاي ..... 153.
داﻧﺸـﺠﻮي ﺳـﺎل ﺳـﻮم داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻮدﻧـﺪ. آﻧـﺎن. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺮس و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﭙﺮ. ﯾﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘ. ﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد. ﺗﺄﯾﯿﺪ.

افسردگی در بین دانشجویان

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ.
ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ. ﺳﻼﻣﺖ روان. آ. ﻧﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ ...
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و رده ﻫـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ را در ﺑـﺮ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ؛. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ دوره. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. ﺑﻪ. واﺳﻄﻪ. ﺣﻀﻮر. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺘﻌﺪد،. دوره. اي. ﻓﺸﺎرزا. اﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ. ﺷﻴﻮع. اﻓﺴﺮدﮔﻲ. در ﺑﻴﻦ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن.

در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒ - دانشگاه سمنان

9 ژوئن 2012 ... م و ﻳﺎ ﻧﺎم ﻣﺴـﺘﻌﺎري از ﺧـﻮد در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ درج. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ را از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠ. ﻊ ﺳﺎزد . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده.
از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و آزﻣﻮن t. ﺑﺮاي ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي رواﻧـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻤـﺪه از. ﺑـﻴﻦ. 100. ﻋﺎ. ﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس. (زا. ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي
ﻣﻮﺟـﻮد و. اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﻨـﻮن. ) از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ. اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻤﺎم روش.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻫﻤﺎﻟﻜﺎري ﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳ

13 دسامبر 2013 ... ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ. اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس. ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﻲ روش. ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎﻟﻤﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ..... اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
دﻫﻜﺮدﻳـﺎن. ) 1380(. ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪ و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در رﺳﺎﻟﻪ. ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ اﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . اﻳـﻦ
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي. ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد درﻣﻌﺮض اﻋﺘﻴﺎد در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و داراي. 60.

تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان - مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشجویان به دلیل شرایط سنی و. موقعیت خاص اجتماعی در معرض استرس. های مخرب
فراوانی. قرار دارند که این می. تواند منجر به آسیب. های جدی شود ). 18. (. بنابراین،
ضرورت شناخت عوامل مؤثر بر سالمت روان دانشجویان. و در نهایت، طراحی مداخالت مت.
ناسب، الزامی به. نظر می. رسد. باتوجه به این مطالب، همچنین این مسئله که. شناخت،.
سازمان. دهی.

و پرسشنامه سلامت روانی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهای سبکهای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی
دانشجویان دختر و پسر میباشد. جامعه آماری این پژوهش ... ابزار پژوهش شامل دو
پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. دادهها با ... علت این همه توجه
به سلامت روان این است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفایی انسانها
میباشد. بدین منظور ...

و پرسشنامه سلامت روانی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهای سبکهای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی
دانشجویان دختر و پسر میباشد. جامعه آماری این پژوهش ... ابزار پژوهش شامل دو
پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. دادهها با ... علت این همه توجه
به سلامت روان این است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفایی انسانها
میباشد. بدین منظور ...

عامل فشار روانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای
تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ... نمایه ها: عامل فشار ... هدف
از این مطالعه بررسی عوامل تنش زای جسمی، روانی و اجتماعی و راهبردهای مقابله ای
متمرکز بر عاطفه در زنان نابارور می باشد. در این پژوهش تعداد 150 زن نابارور با روش
نمونه گیری ...

عامل فشار روانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای
تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ... نمایه ها: عامل فشار ... هدف
از این مطالعه بررسی عوامل تنش زای جسمی، روانی و اجتماعی و راهبردهای مقابله ای
متمرکز بر عاطفه در زنان نابارور می باشد. در این پژوهش تعداد 150 زن نابارور با روش
نمونه گیری ...

2004: Volume 13 - Number 2

fa jalali 1383 4 1 gregorian 2004 7 1 13 2 online 1 fulltext fa مطالعه ویژگی های روان
سنجی پرسشنامه سبک هویت نمونه تحقیق شامل 803 دانشجو 360) پسر و 443 دختر ....
و افسردگی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علت شناسی بیماری
افسردگی و نیز سایر اختلالات روانی در ابعاد مختلف بیولوژیک، روانی و اجتماعی، ...

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان بیماران بستری در بخش قلب ...

5 مه 2015 ... by general health questionnaire (GHQ), Emotional intelligence training course
was taught to .... اجتماعــی زمینه ســاز ابتــالء بــه بیماری هــا- عوامــل روانــی ...
ارتقــاء ســالمت روان کمــک کــرد )16(. ســالمت روان، طبــق. حالتــی از 10(WHO)
تعريــف ســازمان ســالمت جهانــی. بهزيسـتی کامـل جسـمی، روانـی و اجتماعـی )نـه ...

ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ارﺗ

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس. زا و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤـﺪان در ﺳـﺎل. 1385. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ.
180. ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان. ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ. اي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ .
اﻃﻼﻋـﺎت ﻻزم ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮ. س. ز. ا و. SCL90. در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﺮ. دي ﺑﺎ
آزﻣﻮدﻧﻲ ﺟﻤـﻊ.

اصل مقاله (4382 K) - نشریات دانشگاه علامه - دانشگاه علامه طباطبائی

از پرسشنامه توصیف. شغل (JDI) برای سنجش رضایت شغلی و فهرست تجدیدنظر شده
علایم روانی (SCL90-R). برای سنجش سلامت روانی استفاده شده است. جهت تحلیل
نتایج از ... روان شناختی (مانند: نگرش ها، باورها، رفتار و عوامل اجتماعی (مانند: طبقه
اجتماعی) ..... سازمانی با میل ماندن در شغل و عملکرد شغلی دانشجو معلمان ضمن خدمت شرق
گیلان،.

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت ...

لذا اهمیت بررسی عوامل برهم زننده اینگونه تعادلات بسیار بالاست. پژوهش حاضر در
راستای یافتن ارتباط معنی دار میان استرس روزانه و سلامت دانشجویان انجام شده است
تا ضمن مشخص شدن اهمیت این رابطه، ماهیت یکی از ناهنجاریهای روانی و تاثیرات آن تا
حدی مشخصترگردد. بیان مسأله. استرس روانی که برحسب شرایط اجتماعی ناگوار،
رویدادهای ...

بررسی رابطه بین سلامت روان و عوامل درون دانشگاهی در بین دانشجویان ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ﻱ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ. ﻲ. ﮔﻠﺪﺑﺮﮒ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ. ﻲ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﻴ. ﺐ. ﺿﺮﺍ. ﻳ. ﺐ ﭘﺎ. ﺎﻳ. ﻳﻲ. ﺁﻥ. ﻫﺎ. ﺑﺎ ﺁﻟﻔﺎ. ﻱ. ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ. ۸۴. ۰/. ﻭ. ۸۲. ۰/. ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ. ﯾ. ﺎﻓﺘﻪ. :ﻫﺎ. ﺍﻫﻢ
ﻧﺘﺎ ..... ﻭ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﻴﺴﻲ ﻭ. ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ (. ۱۳۸۵. ) ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨـﻮﺍﻥ. « ﻣﻘﺎ. ﻳ. ﺴـﻪ. ﻱ. ﺳـﻼﻣﺖ. ﺭﻭﺍﻧﻲ، ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱ،. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧـﺶ ﺁﻣـﻮﺯﺍﻥ. ﻳﭘﺎ.

ﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، ﻧﮕﺮش ﻣ - نشریه پژوهش در نظام های ...

29 آوريل 2012 ... ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻓﺸﺎرزاي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد. دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﭘﺎﯾﯿﻦ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺸـﺎرزاي ..... 153.
داﻧﺸـﺠﻮي ﺳـﺎل ﺳـﻮم داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻮدﻧـﺪ. آﻧـﺎن. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺘﺮس و ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺛﺮ ﺳﭙﺮ. ﯾﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘ. ﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد. ﺗﺄﯾﯿﺪ.

بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خود کارآمدی تحصیلی با ...

پرسشنامه. خود. كارآمدي. تحصيلي توسط پاتريك، هيكس و رايان. ،. پرسشنامه سازگاري
اجتماعي بل جمع. آوري و با استﻔاده از. ﺿريب همبستگي و تحليل رگرسيون به كمك نرم
... روان و. سازگاري اجتماعي. دانشجو. اني. يم. شود . كليدواژه. ها: ﺣما. تي. اجتماع. ي. ادراك.
شده. ،. خود كارآمدي. تحصيلي،. سازگار. ي. اجتماع .ي. نوع مقاله: پژوهشي. دريافت مقاله:.

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگان

دانلود رایگان دانلود مستقیم فایل دانلود رایگان پرسشنامه عوامل فشارزای روانی
اجتماعی دانشجویان پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان فرمت ورد قابل
ویرایش تعداد صفحات: 4 تعداد سوالات: 81 شیوه نمره گذاری: دارد پایایی: دارد
پرسشنامه دارای 81 سؤال است که در پنج خرده مقياس عوامل فشارزاي مربوط به شرايط
تحصيلي (32 ...

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی

از اثرات مخرب جسمی و روانی استرس بر این قشر كارآمد جلوگيری كرد. استرس، شيوه
مقابله ای، دانشجویان علوم پزشکی ... روانش ناختي فرد در رویارویي با عوامل
فشارزا تأكيد دارند؛ چون در. مواجهه با استرس هر چه شيوه هاي مناسب تري به ... پایایي
پرسشنامه عوامل استرس زا و منابع حمایتي به. شيوه همساني دروني سنجيده شد كه ضریب
آلفاي ...

پایان نامه بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ...

سلامت روانی و مؤلفه های مورد نظر آن (سلامت جسمانی، اضطراب عملکرد اجتماعی و
افسردگی) و پیشرفت تحصیلی در این تحقیق جنبه هایی از فرد هستند که به
ترتیب به وسیله پرسش نامه GHQ28 و معدل کل دانشجو آزمودنی ها را مورد سنجش قرار می
گیرند مقیاس متغیر وابسته یعنی سلامت روانی، و متغیرسن، فاصله ای و مقیاس
سنجش متغیرهای ...

بررسي رابطه عوامل فشارزاي رواني دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد ...

کليد واژه: دانشجو COLLEGE STUDENT,دختر GIRL,پسر BOY,دانشگاه شهيد چمران
اهواز,عملكرد تحصيلي,SCHOOL PERFORMANCE,پرسشنامه فشارزاي دانشجو,
STUDENT STRESSORS QUESTIONNAIRE,فشار رواني STRESS. چكيده: در اين
تحقيق مقياس موسوم به پرسشنامه فشارزاهاي دانشجويان (SSQ) STUDENT'S
STRESSORS ...

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی

از اثرات مخرب جسمی و روانی استرس بر این قشر كارآمد جلوگيری كرد. استرس، شيوه
مقابله ای، دانشجویان علوم پزشکی ... روانش ناختي فرد در رویارویي با عوامل
فشارزا تأكيد دارند؛ چون در. مواجهه با استرس هر چه شيوه هاي مناسب تري به ... پایایي
پرسشنامه عوامل استرس زا و منابع حمایتي به. شيوه همساني دروني سنجيده شد كه ضریب
آلفاي ...

بررسی همبستگی فشارهای روانی- اجتماعی با عملکرد شغلی معلمان مدارس ...

دانشجوی دکتری بهداشت حرفه ای، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویان، دانشکده
بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. چکیده. سابقه و هدف: ...
پرسشنامه فشار شغلی روانی - اجتماعی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای .... عوامل فشارزای روانی- اجتماعی در کار در سطح.
سازمانی و ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان,دانلود پرسشنامه عوامل ...

جستجوی فایل پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان در سایت فایل 66
جهت دانلود پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان از سایت فایل 66 بر
روی دریافت فایل همین صفحه در پایین کلیک نمائید. یکی از بهترین وبسایتهایی
که میتواند شما را در امر جستجوی سریع لینکهای ناب کمک … ادامه نوشته » ...

دکتر دانش | همبسته های روانشناختی سلامت:خودکارآمدی،حمایت اجتماعی و ...

دوره تحصیلات دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد،دوره ای فشارزا می باشد لذا
شایسته است عوامل و سازه هایی که در ارتقای بهداشت جوانی این قشر فرهیخته نقش مهمی
را ... که عبارتند از:نشانه های بدنی،اضطراب و بی خوابی ، ناراساکنش وری اجتماعی و
افسردگی، بررسی اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار هم زمان با پرسش نامه سلامت روانی
(جی اچ ...

در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒ - دانشگاه سمنان

9 ژوئن 2012 ... م و ﻳﺎ ﻧﺎم ﻣﺴـﺘﻌﺎري از ﺧـﻮد در ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ درج. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ آﻧﻬﺎ را از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠ. ﻊ ﺳﺎزد . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده.
از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣ. ﺆ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و آزﻣﻮن t. ﺑﺮاي ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎي رواﻧـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻤـﺪه از. ﺑـﻴﻦ. 100. ﻋﺎ. ﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس. (زا. ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي
ﻣﻮﺟـﻮد و. اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﻨـﻮن. ) از روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ. اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻤﺎم روش.

و پرسشنامه سلامت روانی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهای سبکهای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی
دانشجویان دختر و پسر میباشد. جامعه آماری این پژوهش ... ابزار پژوهش شامل دو
پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. دادهها با ... علت این همه توجه
به سلامت روان این است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفایی انسانها
میباشد. بدین منظور ...

عامل فشار روانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پرسشنامه فشارزای روانی دانشجویی (SSQ) و بهداشت روانی (SCL-25) ، ابزارهای
تحقیق را تشکیل دادند. روایی و پایایی این پرسشنامه ها، د ... نمایه ها: عامل فشار ... هدف
از این مطالعه بررسی عوامل تنش زای جسمی، روانی و اجتماعی و راهبردهای مقابله ای
متمرکز بر عاطفه در زنان نابارور می باشد. در این پژوهش تعداد 150 زن نابارور با روش
نمونه گیری ...

مقایسة تأثیر عوامل فشارزای روانی _ اجتماعی بر بهداشت روانی ...

هدف از این تحقیق, مقایسة عوامل فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار و
رابطة این عوامل با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. نمونة
آماری تحقیق را 77 دانشجوی ورزشکار و 228 دانشجوی غیرورزشکار تشکیل می دهند. که
با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند, ابزار تحقیق شامل پرسشنامة فشارزای روانی ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان,دانلود پرسشنامه عوامل ...

جستجوی فایل پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان در سایت فایل 66
جهت دانلود پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان از سایت فایل 66 بر
روی دریافت فایل همین صفحه در پایین کلیک نمائید. یکی از بهترین وبسایتهایی
که میتواند شما را در امر جستجوی سریع لینکهای ناب کمک … ادامه نوشته » ...

بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی بمباران شیمیایی بر ... - مجله طب جانباز

ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﻠﻜﺎري، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان،. 2. ﻧﺎدر ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي.
ﻣﺸﺎوره. ﺧﺎﻧﻮاده،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. :
[email protected] ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧﻲ. -.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن آن در ﺷﻬﺮ. ﺳﺮدﺷﺖ ﺑﻪ روش ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ.
: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ...

کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان - مجله سلامت و مراقبت

23 آگوست 2014 ... رﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﯾﺎد. ﻣﯽ ... داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاب
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . واژه ﻫﺎی .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ. ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﻌﺮض ﺟﻤﻊ. آوری. اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ .ﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ ﻧﯿﺰ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت. ﺟﻤﻌﯿﺖ.

Stress Coping Strategies and Social Support in Depressive ...

آور ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻓﺸﺎرزاي دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ را دارد ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ. (. ﺳﺎراﺳﻮن. 18. ،. ﭘﻴﺮس. 19. و
ﺳﺎراﺳﻮن،. ).1990. ﺳﻮدﻣﻨﺪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻤﻜـﻦ. اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ آن روي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﻫﻨﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ .... رواﻧﻲ،. از. ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ. ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ. روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎوره. اي ﺑﻬﺮه.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . -2. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ. (BDI). 1. اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﺮا. ي. ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻪ
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ. ﺷﺪ.

طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1387 - مرکز تحقیقات مدیریت خدمات ...

عوامل موثر در تغییر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی شهر تبریز در سال 1386. 10. اپیدمیولوژی اختلالات روان پزشکی در دانش
آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز بر اساس پرسشنامه SI,. 11. رابطه
منابع فشار زای روانیاجتماعی با اختلالات روانتنی و رضایت شغلی پرستاران
شاغل در ...

پایان نامه بررسی عوامل فشارزای روانی- اجتماعی و سلامت عمومی ...

دانشجویان در مواجهه با عوامل فشارزا، گستره‌هايی از واکنشهای جسمانی و روانشناختی را
نشان می‌دهند. این مطالعه به منظور بررسی عوامل فشارزاي روانی اجتماعی و سلامت عمومی
دانشجویان مقیم خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در سال
تحصیلی 1387 1386 انجام گرفت. تعداد 200 نفر از دانشجویان خوابگاهی (82 ...

ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﻫﻤﺎﻟﻜﺎري ﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳ

13 دسامبر 2013 ... ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ. اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮس. ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﻲ روش. ﻫـﺎي ﻧﺎﺳـﺎﻟﻤﻲ را ﺑـﺮاي ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺸﺎرزا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ..... اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ
دﻫﻜﺮدﻳـﺎن. ) 1380(. ﺳـﺎﺧﺘﻪ. ﺷﺪ و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در رﺳﺎﻟﻪ. ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ اﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . اﻳـﻦ
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي. ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد درﻣﻌﺮض اﻋﺘﻴﺎد در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و داراي. 60.

بررسي منابع استرس زا و شیوه هاي مقابله با آن در دانشجويان علوم پزشکی

از اثرات مخرب جسمی و روانی استرس بر این قشر كارآمد جلوگيری كرد. استرس، شيوه
مقابله ای، دانشجویان علوم پزشکی ... روانش ناختي فرد در رویارویي با عوامل
فشارزا تأكيد دارند؛ چون در. مواجهه با استرس هر چه شيوه هاي مناسب تري به ... پایایي
پرسشنامه عوامل استرس زا و منابع حمایتي به. شيوه همساني دروني سنجيده شد كه ضریب
آلفاي ...

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت ...

لذا اهمیت بررسی عوامل برهم زننده اینگونه تعادلات بسیار بالاست. پژوهش حاضر در
راستای یافتن ارتباط معنی دار میان استرس روزانه و سلامت دانشجویان انجام شده است
تا ضمن مشخص شدن اهمیت این رابطه، ماهیت یکی از ناهنجاریهای روانی و تاثیرات آن تا
حدی مشخصترگردد. بیان مسأله. استرس روانی که برحسب شرایط اجتماعی ناگوار،
رویدادهای ...

و پرسشنامه سلامت روانی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسهای سبکهای مکانیزمهای دفاعی و سلامت روانی
دانشجویان دختر و پسر میباشد. جامعه آماری این پژوهش ... ابزار پژوهش شامل دو
پرسشنامه سلامت روان GHQ و سبکهای دفاعیDSQ40 بود. دادهها با ... علت این همه توجه
به سلامت روان این است که سلامت جسمی، روانی و اجتماعی لازمه رشد و شکوفایی انسانها
میباشد. بدین منظور ...

تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی ...

برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری
اطلاعات بهره گرفته شد. جامعه آماری ... در این مطالعه، ترکیبی از نقش عوامل روانی و
اجتماعی در پیش بینی خودکشی که به فرهنگ چینی مرتبط است، در ارتباط با
خودکشی شناسایی شد و نظریه فشار از خودکشی، با دادههای چینی مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری ...

دکتر دانش | همبسته های روانشناختی سلامت:خودکارآمدی،حمایت اجتماعی و ...

دوره تحصیلات دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد،دوره ای فشارزا می باشد لذا
شایسته است عوامل و سازه هایی که در ارتقای بهداشت جوانی این قشر فرهیخته نقش مهمی
را ... که عبارتند از:نشانه های بدنی،اضطراب و بی خوابی ، ناراساکنش وری اجتماعی و
افسردگی، بررسی اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار هم زمان با پرسش نامه سلامت روانی
(جی اچ ...

دانشگاه الزهراء(س) مطالعات روانشناختی 2942-2538 4 1 1970 01 01 ...

برای تحقق بخشیدن به هدف اول، پرسش نامه ای که در برگیرندۀ متغیرهای مربوط به
عوامل فشارزای شغلی است، با 96 ماده ساخته شد و 200 نفر از کارکنان که به صورت
نمونه .... استرسورهای روانی- اجتماعی و محیطی محور چهار DSM-IV-TR در دانشجویان
دانشگاه های اهواز 105 122 1622 10.22051/psy.1970.1622 FA سعید بختیارپور
شکوه السادات ...

پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم شناختی ...

های هیجانی دانشجویان در قبال. منابع فشارزا و سازوکارهای نظم. جویی هیجان یکی از.
عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی است که بر عملکرد. تحصیلی و بهداشت روانی آنان
اثرگذ. ار می. باشد ). 14. (. و اینکه بین مدل شناختی هیجان و ابعاد طرح. واره. های. هیجانی
و افسردگی و اضطراب ارتباط وجود دارد ). (،7. بیشتر مطالعات انجام شده در این جوامع
خارج از.

شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی ...

برای تحقق بخشیدن به هدف اول، پرسش نامه ای که در برگیرندۀ متغیرهای مربوط به
عوامل فشارزای شغلی است، با 96 ماده ساخته شد و 200 نفر از کارکنان که به صورت
نمونه ... یداله زرگر true 2 AUTHOR ORIGINAL_ARTICLE رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ
مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پژوهش های روان شناختی و روان زیست
شناختی ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگان ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگان - دانلود رایگان -
دانلود رایگان. دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان
دانلود رایگان. مقاله. پاورپوینت. فایل فلش. کارآموزی. گزارش تخصصی. اقدام پژوهی.
درس پژوهی. جزوه. خلاصه. مقاله. پاورپوینت. فایل فلش. کارآموزی. گزارش تخصصی ...

مقايسه تاثير عوامل فشارزاي رواني _ اجتماعي بر بهداشت رواني ...

هدف از اين تحقيق، مقايسه عوامل فشارزاي رواني دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار و
رابطه اين عوامل با بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان است. نمونه
آماري تحقيق را 77 دانشجوي ورزشکار و 228 دانشجوي غيرورزشکار تشکيل مي دهند. که
با روش تصادفي مرحله اي انتخاب شدند، ابزار تحقيق شامل پرسشنامه فشارزاي رواني ...

بررسی رابطه بهزیستی روان شناختی با نگرش دینی - مدیریت ارتقای ...

5 ژوئن 2015 ... شد )206 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی و 169 نفر از دانشگاه دولتی(. چهار
پرسشنامه روا و پايا شامل "سیاهه عزت نفس كوپر. اسمیت"Cooper Smith's Self-esteem
Inventory" "، )فرم 58 سؤالی(، "سیاهه سرسختي روان شناختی اهوازAhvaz" ". " ،"
Hardiness Inventoryسیاهه بهزيستی روان شناختی ريف"Ahvaz Hardiness ...

بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی بمباران شیمیایی بر ... - مجله طب جانباز

ﺑﺨﺘﻴﺎر ﻣﻠﻜﺎري، ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان،. 2. ﻧﺎدر ﻛﺮﻳﻤﻴﺎن داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي.
ﻣﺸﺎوره. ﺧﺎﻧﻮاده،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ. :
[email protected] ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧﻲ. -.
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن آن در ﺷﻬﺮ. ﺳﺮدﺷﺖ ﺑﻪ روش ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ.
: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ...

Page 1 رابطه خودکار آمدی و حمایت اجتماعی با خود مراقبتی در بیماران ...

اجتماعی ( ) و پرسشنامه خود مراقبتی بیماران قلبی بود. داده های به دست آمده با روش
آماری ... مختلف نظیر جنبه های جسمانی ، روانی ، ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و
محیطی می گردد . به. همین دلیل امروزه محققان ... توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (
ایوانس و چارثی ،۲۰۰۳)، که نقش مهمی برای عوامل فشارزای. روانشناختی در ایجاد، تشدید
و ...

عباس ابوالقاسمی - شبکه تحقیقات سلامت روان

1- بررسي عوامل فشارزاي رواني كارمندان مراكز دولتي شهر اهواز و پيامدهاي فرهنگي –
اجتماعي آن (1379). اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خوزستان. 2- بررسي رابطه چند
متغيري فشارزاهاي دانشجويي با نگرش مذهبي و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه (
1381). دانشگاه محقق اردبيلي - 3- بررسي آسيب شناسي دانشجويان شبانه (1383).

علّی فشارزاهای آموزشی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با توجه ...

پرسشنامه. هاي فرسودگی تحصیلی نسخه. ي. دانشجویان، حمایت اجتماعی ملکی، دماراي و
الیوت، عوامل فشارزاي دانشجویی. پوالدي ریشهري و استرس ادراک شده کوهن استفاده شد
و براي ..... هاي روان. سنجی. پرسشنامه. ي. فرسودگی تحصیلی م. سلش. (MBI-SS). در
دانشجویان دختر داراي مدرک. کارشناسی ارشد. پرداختند. بنا به نظر این پژوهشگران. با.

مقایسة تأثیر عوامل فشارزای روانی _ اجتماعی بر بهداشت روانی ...

هدف از این تحقیق, مقایسة عوامل فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار و
رابطة این عوامل با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. نمونة
آماری تحقیق را 77 دانشجوی ورزشکار و 228 دانشجوی غیرورزشکار تشکیل می دهند. که
با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند, ابزار تحقیق شامل پرسشنامة فشارزای روانی ...

بررسی رابطه عوامل فشارزای روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید ...

ساخت این پرسشنامه ها در ابتدا جهت بررسی عوامل فشارزای معمولی زندگی بوده است و
با توجه به وضعیت خاص گروههای مختلف جامعه اعم از دانشجویان, کارکنان اداری,
آموزگاران و ... حمایت اجتماعی و بررسی رابطه آن و فشارزاهای دانشجویی با عملکرد
تحصیلی، ویژگی‌های شخصیتی تیپ A، افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه
شهید چمران اهواز ...

شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی ...

برای تحقق بخشیدن به هدف اول، پرسش نامه ای که در برگیرندۀ متغیرهای مربوط به
عوامل فشارزای شغلی است، با 96 ماده ساخته شد و 200 نفر از کارکنان که به صورت
نمونه ... یداله زرگر true 2 AUTHOR ORIGINAL_ARTICLE رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ
مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان پژوهش های روان شناختی و روان زیست
شناختی ...

بررسی تاثیر رفتار درمانی شناختی بر روش های مقابله ای دانشجویان ...

ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗـﺎ. ﻛـﻴﺪ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺯﻳـﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮﺍﻥ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ. ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻛﺮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳـﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ. ﺁﻥ ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ ﺍﺳـﺖ. (. ٢٥. ). ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻴﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻗﺸــﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻛــﻪ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻌــﺮﺽ ﺍﺳــﺘﺮﺱ ﻫــﺎ ﻭ. ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌــﻲ. ﻭ
ﺭﻭﺍﻧــﻲ ﺯﻳــﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ. ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔـﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪ،. ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ...

دانلود مستقیم فایل پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان. فرمت ورد قابل ویرایش. تعداد
صفحات: 4. تعداد سوالات: 81. شیوه نمره گذاری: دارد. پایایی: دارد. پرسشنامه عوامل
فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان،دانلود پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی،
فشارزای روانی اجتماعی،. پرسشنامه دارای 81 سؤال است که در پنج خرده مقياس عوامل
فشارزاي مربوط ...

تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: آزمون تجربی نظریه فشار عمومی ...

برای نیل به این منظور از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری
اطلاعات بهره گرفته شد. جامعه آماری ... در این مطالعه، ترکیبی از نقش عوامل روانی و
اجتماعی در پیش بینی خودکشی که به فرهنگ چینی مرتبط است، در ارتباط با
خودکشی شناسایی شد و نظریه فشار از خودکشی، با دادههای چینی مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری ...

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان بیماران بستری در بخش قلب ...

5 مه 2015 ... by general health questionnaire (GHQ), Emotional intelligence training course
was taught to .... اجتماعــی زمینه ســاز ابتــالء بــه بیماری هــا- عوامــل روانــی ...
ارتقــاء ســالمت روان کمــک کــرد )16(. ســالمت روان، طبــق. حالتــی از 10(WHO)
تعريــف ســازمان ســالمت جهانــی. بهزيسـتی کامـل جسـمی، روانـی و اجتماعـی )نـه ...

متن کامل (PDF) - نشریه روان پرستاری

معنی که. بعضی از مشکالت روانی در این دوره زندگی شیوع بیش. تری. دارد. )3( .
استرس از جمله عوامل مؤثر بر سالمت جسمانی و روانی. سالمندان است. به نظر کارشناسان
مسائل اجتماعی، پس. از جوانان،. سالمندان آسیب. پذیرترین قشر در برابر انواع استرس
هستند. )1(. استرس عامل بسیار مهم در بسیاری از آسیب. های روانی و اجتماعی. است و می.

Construction and Standardization of a Questionnaire Investigating ...

ﺑﺮوز اﺳﻴﺐ رواﻧﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار. اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ،. ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻪ، ﺳﺎﺧﺖ و. ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫ.
ﻨﮕﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺒـﻮدي وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي و. اﺧـﺘﻼل. اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه در. ﺟﺎﻣﻌﻪ. اﻳﺮان اﺳﺖ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ ...
ﻛــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ. -. ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ ﻣﺜــﻞ ﺟﻨﺴــﻴﺖ، ﻧــﮋاد،. ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻗﻮﻣﻴـﺖ، آداب ورﺳـﻮم ووﺿـﻴﻌﺖ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. –. اﻗﺘﺼــﺎدي ﭼــﻪ ﻧﻘﺸــﻲ در اﺧــﺘﻼل رواﻧــﻲ دارﻧــﺪ، ﻣــﺆﺛﺮ. ﺑﺎﺷﺪ. )1( . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل
ﺑﻴﻤـﺎري.

در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ - مجله اصول بهداشت روانی

ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪ. :ی. ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﺠﻮ، آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی. ﻣﻘﺪﻣﻪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻗﺎﺑـﻞ. ﺗﻮﺟﻬﯽ. از. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮان را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨـﯽ.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص را ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣـﻮزش دﯾـﺪه و ﻣﺘﺨﺼـﺺ
را در اﺧﺘﯿـﺎر. ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ. ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ. ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد، دوره ای
ﻓﺸﺎرزا.

مقایسة تأثیر عوامل فشارزای روانی _ اجتماعی بر بهداشت روانی ...

هدف از این تحقیق, مقایسة عوامل فشارزای روانی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار و
رابطة این عوامل با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان است. نمونة
آماری تحقیق را 77 دانشجوی ورزشکار و 228 دانشجوی غیرورزشکار تشکیل می دهند. که
با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند, ابزار تحقیق شامل پرسشنامة فشارزای روانی ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگان ...

پرسشنامه عوامل فشارزای روانی اجتماعی دانشجویان - دانلود رایگان - دانلود رایگان -
دانلود رایگان. دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان
دانلود رایگان. مقاله. پاورپوینت. فایل فلش. کارآموزی. گزارش تخصصی. اقدام پژوهی.
درس پژوهی. جزوه. خلاصه. مقاله. پاورپوینت. فایل فلش. کارآموزی. گزارش تخصصی ...

پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم شناختی ...

های هیجانی دانشجویان در قبال. منابع فشارزا و سازوکارهای نظم. جویی هیجان یکی از.
عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی است که بر عملکرد. تحصیلی و بهداشت روانی آنان
اثرگذ. ار می. باشد ). 14. (. و اینکه بین مدل شناختی هیجان و ابعاد طرح. واره. های. هیجانی
و افسردگی و اضطراب ارتباط وجود دارد ). (،7. بیشتر مطالعات انجام شده در این جوامع
خارج از.

مقاله رابطه منابع فشارزای روانی - اجتماعی با اختلالات روان تنی و ...

رابطه منابع فشارزای روانی - اجتماعی با اختلالات روان تنی و عملکرد پرستاران شاغل
در بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز ... علوم پزشکی
تبریز، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران، دانشگاه
علوم پزشکی ایران، https://www.civilica.com/Paper-SNCSDH01-SNCSDH01_239.
html.

رابطه سرسختی روان شناختی و تاب آوری با سلامت روان در تکنیسین های ...

بنابراین هرچه تابآوری فرد بالاتر باشد، علایم جسمانی، علایم اضطرابی، اختلال در
کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی کاهش و در نتیجه میزان سلامت روان افزایش مییابد.
.... پرسشنامه با هدف تهیه مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی توسط کیامرثی
و همکاران با تحلیل عوامل بر روی نمونهای به حجم 523 دانشجوی دختر و پسر در دانشگاه ...

تأثیر آموزش خوش‌بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم ...

ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ. ي. ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط. دارد. ). 5
(. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻨﻲ و ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ. ،. ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . راﻳﺞ.
ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺷﺎره دارد. ؛. ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. آن. (. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ. ) اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ. دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ).6(. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ.

Stress Coping Strategies and Social Support in Depressive ...

آور ﻋﻮاﻣـﻞ. ﻓﺸﺎرزاي دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ را دارد ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ. (. ﺳﺎراﺳﻮن. 18. ،. ﭘﻴﺮس. 19. و
ﺳﺎراﺳﻮن،. ).1990. ﺳﻮدﻣﻨﺪي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻤﻜـﻦ. اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮ آن روي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﻫﻨﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ .... رواﻧﻲ،. از. ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﻣﻨﺎﺳـﺐ. ﺑﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ. روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎوره. اي ﺑﻬﺮه.
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . -2. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ. (BDI). 1. اﻳﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﺮا. ي. ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻪ
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ. ﺷﺪ.

ارتباط شوخ طبعی و رویدادهای استرس‌زای زندگی با افسردگی در دانشجویان

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﺎﻻﺗﺮي. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،. از. ﻣﺸﮑﻼت. ﺟﺴﻤﯽ. ﮐﻤﺘﺮي. رﻧـﺞ. ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ،. آﺷﻔﺘﮕﯽ. رواﻧـﯽ. ﮐﻤﺘـﺮي.
دارﻧـﺪ. و. از. ﻧﻈـﺮ. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ﺳـﺎزش. ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﺗـﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ .5. اﺳﺘﺮس. (. روﯾﺪادﻫﺎي. ﻣﻨﻔﯽ. زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﻪ). ﺷﺮاﯾﻂ ...
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻌﻨ. ﯽ. دار اﻓﺴﺮدﮔﯽ را دارﻧﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي. : ﻧﺘﺎ. ﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس. زاي زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ آن. ﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ داد .[. م ت ع پ ز،. 1391. ;.
14.

مقايسه تاثير عوامل فشارزاي رواني _ اجتماعي بر بهداشت رواني ...

هدف از اين تحقيق، مقايسه عوامل فشارزاي رواني دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار و
رابطه اين عوامل با بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان است. نمونه
آماري تحقيق را 77 دانشجوي ورزشکار و 228 دانشجوي غيرورزشکار تشکيل مي دهند. که
با روش تصادفي مرحله اي انتخاب شدند، ابزار تحقيق شامل پرسشنامه فشارزاي رواني ...

تأثیر آموزش خوش‌بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم ...

ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ. ي. ﺧﺎﻧﻮاده، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط. دارد. ). 5
(. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻨﻲ و ﭘﻮﻳﺎ اﺳﺖ. ،. ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . راﻳﺞ.
ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺷﺎره دارد. ؛. ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ. آن. (. اﺟﺘﻤﺎﻋ. ﻲ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ. ) اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ. دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ).6(. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ.

بررسي سلامت رواني و رابطه آن با گرايش به اعمال مذهبي دربين ...

9 نوامبر 2010 ... سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1388، ص 143 156 مجيد ظروفي* چكيده اين پژوهش با هدف
بررسي ارتباط بين گرايش به اعمال ديني و سلامت رواني بين دانشجويان دانشگاه آزاد
شبستر، به شيوه همبستگي و مقايسه اي و با ... در بررسي وضعيت سلامت رواني،
جسماني، نقش عوامل فشارزاي رواني، اجتماعي را مد نظر قرار داده داست.

بازی جالب و سرگرم کننده ماشین باری

دانلود پاورپوینت میگرن و انواع سردردها

پاورپوینت آموزشی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس 19(از محیط زیست مراقبت کنیم)

بررسی عددی پی نواری واقع بر ماسه مسلح شده با ژئوسل

پاورپوینت با عنوان آموزش کامل تابع گاما در 23 اسلاید

مقاله برنامه نويسي با پاسكال

بررسی فرايند ساخت كامپوزيتها

دانلود اقدام پژوهي با موضوع: چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد ؟

بررسي عزت نفس دانش آموزان

دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر افراد مبتلا به دیابت