دانلود فایل


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری - دانلود فایلدانلود فایل بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

دانلود فایل بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری شامل 12 جلسه


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر. 1. ، ﻣﻬﻨﺎز ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي دﻫﻜﺮدي. 2. ، ﺷﻴﺪا ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻛﻲ. *3. ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺑﻌﺪ از
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎر. ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ.
ﻲ.

آموزش مهارت فرزند پروری - معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

4 روز پیش ... برای گردآوری این برنامه از به روزترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های فرزندپروری موجود در
جهان و تجربة اساتید روانپزشک و فوق تخصص در حوزة کودک و نوجوان استفاده شده است
.این بسته آموزشی دارای یک کتابچه راهنمای مربی و یک کتابچه کار برای والدین است.
طول مدت آموزش سه جلسه و هر جلسه آموزش حدود ۲ ساعت خواهد بود .

درمان شناختی رفتاری cbt (دکتر حمیدپور) - روان شناسی نگرش

9 ژانويه 2017 ... b-مهارت آموزی یعنی تکنیکها و یا مهارتهایی رو آموزش میدهیم برای برگشت و یا عود. c-
بعد از عود دوباره به درمان نزد درمانگر برمیگردد ولی نه بصورت بلند مدت بلکه در حد
یکی دو جلسه. 5-هر وقت درمان شناختی رفتاری جز ثابت زندگی فرد بشود یعنی یک
جای کار ایراد دارد. 6-درمان cbt هم برای بیماران بستری استفاده میشود و ...

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان
تهیه شده در دانشگاه RMIT استرالیا و آماده دانلود از سایت ایران تحقیق است.

دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓ

ﺟﻠﺴﻪ. ،. ﻣﺪت. ﻳﻚ ﻣﺎه. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. راه ﺣﻞ ﻣﺪار. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﺮوه. ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ. آﻣﻮزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد . ﺳﭙﺲ، در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ. آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن. ،. از ﭼﻚ. ﻟﻴﺴﺖ. رﻓﺘﺎري. ﻛﻮدﻛﺎن. -. ﻓﺮم واﻟﺪﻳﻦ (. CBCL. ﻳﺎ. Child behavior
checklist. ) اﺳﺘﻔﺎده. و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ.

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان
با اختالل سلوک ساکن در مراکز شبه خانواده بود. ... آموزش شناختی-رفتاری، خشم،
نوجوانان، اختالل سلوک واژه های کلیدی: مقدمه. نوجوانان .... ارزیابی تکالیف جلسه قبل-
آموزش مهارت تفکیک افکار مفید و غیر مفید هنگام عصبانیت- بحث 3سوال کلیدی در
زمان.

اثربخشی درمان مدیریت استرس(شناختی‌ـ رفتاری) بر شادکامی زنان ...

5 مارس 2013 ... ﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮد .
روش ﺑﺮرﺳﯽ. : در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري،. زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ در ... ه اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و در. دو ﮔﺮوه. ﻣﺴﺎوي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ، ﻃﯽ. 10. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕـﯽ. ﺑﺮ.

اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش ...

18 ژوئن 2017 ... باورهای خودکارآمدی پایه اصلی و محور انگیزه انسان محسوب می شوند که با عوامل
شناختی و انگیزشی زمینه و هدف: .... بـه بررسـیWمراجعـان بـه کار بسـته می شـود. ....
جلسه سوم. معرفی رفتار کلی و آشناسازی افراد گروه با چهار مؤلفه رفتار کلی )فکر،
عمل، احساس و فیزیولوژی(،. آموزش مهارت تصمیم گیری و بررسی تغییر در ...

Effect of training the communication skills with cognitive-behavioral ...

ﺑﺮاي ﻣﺮدان و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ. (CPQ). ﺑﺮاي زوج. ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ. آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه. ﻣﺪاﺧﻠـﻪ. 9. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﯽ. آﻣﻮزش. ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت ارﺗﺒـﺎط. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ. ﺟﺎي درﻣﺎن، ﺑﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي (ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻏﻨـﯽ
ﮐـﺮدن. راﺑﻄﻪ، ﺧﻮد. اﺑﺮازي، درك ﺧﻮد و اﻓﺮا. د ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد و ﮔـﻮش. دادن) ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. )9(. آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط
...

مقابله ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبت گرا بر های اثربخشی آموزش ...

29 مارس 2015 ... به مدت. 14. جلسه )هرر هفتره. دو جلسره. /5. 1. ساعته(،. تحت آموزش مهارت. هاي مقابلره. اي
برا رويکررد. شرنایتی. ر-. فتراري مببرت. گرا)فريردنبر،، b. 2010 ..... مهارت. هاي.
مقابله اي. عبارت است از يک بسته آموزشی ک. ه بر اساس کتاب آموزش مهارت. هاي. مقابله
اي به. نوجوانان با رويکرد شنایتی. -. رفتاري بر مبانی روان شناسی ...

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بازی درمانی شناختی رفتاری - دکتر اصغری نکاح

هدف: تعیین تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی رفتاری بر
اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان. .... در این پژوهش بر مهارت های خودآگاهی،
خودکنترلی، آموزش روابط اجتماعی، شناسایی افکار ناکارآمد، استفاده از راهکارهای
مناسب به جای رفتار های نامناسب با الگو سازی، شناسایی خطاهای شناختی کودکان،
مهارت های حل ...

دانلود دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT - یک‌فراکاو

11 آوريل 2015 ... رمز عبور آزمون در انتهای فایل دانلودی شما قرار دارد. اما این جلسه: اولین جلسه درمان
شناختی رفتاری CBT: CBT یک درمان عالی برای اختلالات محور یک – طبقه بندی بر
اساس DSM 5 – می باشد. در این دوره شما در ابتدا با نکات کلی و کلیدی این درمان آشنا
می شوید و سپس در جلسه‌های بعدی آموزش، شروع اولین جلسه درمان، ارزیابی، ...

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی ...

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، بر
راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی. 2017-07-10 — Siamak ADN. دسته:
روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: word. حجم فایل: 63 کیلوبایت. تعداد
صفحات فایل: 23. پایان نامه رشته روانشناسی بالینی. بررسی اثربخشی آموزش مهارت
های اجتماعی ...

خلاصه پکیج آموزش مهارت های زندگی - آزمون یاب: مرجع تخصصی ...

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش
مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط
موثر و ... معلم؛ خوب بچه ها قبل از پرداختن به قسمت اول راهبردهای شناختی بهتر است
تعریف کوتاهی از راهبردها و شناخت داشته باشیم و هدف از کاربرد این راهبردها هنگام
مطالعه دروس ...

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اخبار | معرفی بسته توانمند ...

12 آگوست 2014 ... آموزش حافظه استراتژیک و تحلیل انتقادی بر پایه اصول و قواعد علوم اعصاب شناختی
است که می‌گوید چگونه می‌توان شبکه‌های در حال رشد لوب پیشانی را به بهترین شکل
ممکن درگیر نمود تا بتوان با تکیه بر آن پایه‌های مهارت‌های تفکر استراتژیک،
استدلال پیشرفته و حل خلاقانه مسائل را در انسان شکل داد و تقویت نمود.

فعاليتهاي مركز

سالهاست در جلسات مشاوره چنين جملاتي را مي شنويم - او مرا نمي فهمد ، مرا درك نمي كند ،
به من توجهي ندارد و... سرمنشاء بسياري از مشكلات انسانها همانا نداشتن مهارت در ايجاد و
تداوم ارتباط و عدم توفيق در ارائه رفتار صحيح براي نفوذ در دلهاي اعضاء خانواده ،
آشنايان و اطرافيان است. امروزه موفقيت ، توسعه و پيشرفت در تمام جنبه هاي زندگي ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان ...

ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻛﺴﺐ ﻛﺮد . ﻫﺪف از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان
اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ
.... در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت،. ﻣﺪت زﻣﺎن و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت، ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻄـﻮر ﺷـﻔﺎﻫﻲ.
ﻗﺮار داد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫـﻢ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪﻧﺪ . در ﺟﻠﺴﻪ. ي. دوم ، در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻴﻤـﺎران ...

دارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون در رﻓﺘﺎري و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ - ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎﻧ ﮔ

22 ژانويه 2012 ... رﻓﺘﺎري، روان. درﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ. (. ﻣﺜـﻞ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم. 2. و ). آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻮارد ﺧﺎص. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ. ا. ز ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ،
درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي آﻣـﻮزش. رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣـﺎن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ در ﺟﻠـﺴﺎت درﻣـﺎن و در ...

متن کامل (PDF) - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

23 مه 2015 ... ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. زﻟﺰﻟـﻪ. زدة. ﻫﺮﻳﺲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻤﺮات. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻮادث و.
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺳ. ﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ. ﺼﺎدﻓﻲ در. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷـﺪﻧﺪ . اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ در ده. ﺟﻠﺴـﺔ درﻣـﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗ.

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

( ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ) ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎ - دانشگاه اصفهان

19 نوامبر 2013 ... داد آﻣﻮزش روﻳﻜﺮدﻫﺎي زوج. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري،. اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳـﻲ زوﺟـﻴﻦ را.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ زوج. درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﻼﻣﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زوج. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري و ﺗﺤﻠﻴـﻞ
رﻓﺘـﺎر. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎﻗﺮﻳـﺎن و ﺑﻬﺸـﺘﻲ. ) 1390(. ﺑـﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮ. زش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزه. ﻫـﺎي اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ. زوﺟﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD یک بسته آموزشی
استاندارد و در عین حال مختصر است که می‌توان در پژوهش‌ها و مداخلات درمانی برای کار با
افراد مبتلا به ADHD از آن استفاده کرد. ... این پروتکل مداخله شامل ۶ جلسه هفتگی
است که در هر جلسه یک مهارت اجتماعی به کودکان آموزش داده می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اخبار | معرفی بسته توانمند ...

12 آگوست 2014 ... آموزش حافظه استراتژیک و تحلیل انتقادی بر پایه اصول و قواعد علوم اعصاب شناختی
است که می‌گوید چگونه می‌توان شبکه‌های در حال رشد لوب پیشانی را به بهترین شکل
ممکن درگیر نمود تا بتوان با تکیه بر آن پایه‌های مهارت‌های تفکر استراتژیک،
استدلال پیشرفته و حل خلاقانه مسائل را در انسان شکل داد و تقویت نمود.

دانلود دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT - یک‌فراکاو

11 آوريل 2015 ... رمز عبور آزمون در انتهای فایل دانلودی شما قرار دارد. اما این جلسه: اولین جلسه درمان
شناختی رفتاری CBT: CBT یک درمان عالی برای اختلالات محور یک – طبقه بندی بر
اساس DSM 5 – می باشد. در این دوره شما در ابتدا با نکات کلی و کلیدی این درمان آشنا
می شوید و سپس در جلسه‌های بعدی آموزش، شروع اولین جلسه درمان، ارزیابی، ...

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اخبار | معرفی بسته توانمند ...

12 آگوست 2014 ... آموزش حافظه استراتژیک و تحلیل انتقادی بر پایه اصول و قواعد علوم اعصاب شناختی
است که می‌گوید چگونه می‌توان شبکه‌های در حال رشد لوب پیشانی را به بهترین شکل
ممکن درگیر نمود تا بتوان با تکیه بر آن پایه‌های مهارت‌های تفکر استراتژیک،
استدلال پیشرفته و حل خلاقانه مسائل را در انسان شکل داد و تقویت نمود.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی ...

پایان نامه رشته روانشناسی بالینی. رفتاری، بر راهبردهای مقابله ای-بررسی
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی. دانش آموزان مقطع راهنمایی.
مقدمه و بیان مساله: همه روزه در مدارس نوجوانانی مشاهده می شوند که به علت زد و خورد، دعوا و
رفتارهای پرخاشگرانه. تنبیه انضباطی می شوند و با عکس العمل اولیا آن مدارس مواجه
می گردند.

پروتکل درمان رفتاری - شناختی پرخاشگری - سایت علمی آموزشی ...

درمان شناختیرفتاری نوعی روان درمانی است که به پرخاشگران کمک می کند تا به
درک افکار و احساساتی که بر روی رفتارشان تاثیر می گذارد نایل گردد که چگونه
الگوهای مخرب یا مزاحمی که دارای تاثیرات منفی ... پروتکل مربوطه در 8 جلسه آموزشی
به شرح زیر بسته شده است: ... جلسه ششم؛ آموزش مهارت هاي دلگرمي دادن در خود و اعضاي
خانواده.

ﺑﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮاس اﺟ - مجله اصول بهداشت روانی

ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ. ) درﻣـﺎن در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـ. ﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ. (. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. )
، ﻣﺠﺪد. ا. آزﻣﻮن ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن t. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﻓﺰودن. ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎري و آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. ﺑﺎ ﮔ. ﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري. ﺳﺴﺐ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﺑﺎ ارزش
ﻣﻌﻨﺎداري.

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد مطرح شده
توسط استکتی ۱۹۹۳، فوآ فرانکلین ۲۰۰۱، کلارک ۲۰۰۴ و دیگر افراد است. 12جلسه
اول این پروتکل بصورت هفتگی و دو جلسه آخر بصورت دو هفته یک بار تشکیل می
شود . پس ارزیابی کامل و قبل از درمان هر درمانجو به صورت فردی با یکی ...

دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓ

ﺟﻠﺴﻪ. ،. ﻣﺪت. ﻳﻚ ﻣﺎه. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. راه ﺣﻞ ﻣﺪار. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﺮوه. ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ. آﻣﻮزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد . ﺳﭙﺲ، در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ. آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن. ،. از ﭼﻚ. ﻟﻴﺴﺖ. رﻓﺘﺎري. ﻛﻮدﻛﺎن. -. ﻓﺮم واﻟﺪﻳﻦ (. CBCL. ﻳﺎ. Child behavior
checklist. ) اﺳﺘﻔﺎده. و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ.

مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري انفرادي و گروهي ... - دانشگاه تهران

ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﺴﺎت روان. درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧ. ﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري اﻧﻔﺮادي. ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ. (. ﮔـﺮوه درﻣـﺎن. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ؛). 20. ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ. -. رﻓﺘﺎر. درﻣﺎﻧﻲ اﻧﻔﺮادي
..... آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺪاﺧﻠـﺔ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري. ﮔﺮوﻫﻲ، در
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓﺘـﺎر، آﻣـﻮزش
ﺣـﻞ.

Curriculum vitae ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ ... - بیمارستان روزبه

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ. OSCE. و. ﯾﮋه دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ .4. ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮوه ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﻣﺪارس .5. ﺑﺮﮔﺰاري درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﮋه ...... ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ: .1. راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزش درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آ. ﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ و
ﺳﻮگ ﮐﻮدﮐﺎن. دﮐﺘـﺮ ﺟـﻮاد. ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺋﯽ، ﻏﺰاﻟﻪ زرﮔﺮ ﻧﮋاد. ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐـﻮدك و
ﻧﻮﺟـﻮان ...

مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و ابراز وجود برخودکارآمدی عمومی ...

از طرفی دیگر ابراز وجود یکی از مهارتهای مهم زندگی است که برخورداری از آن در سلامت
رفتاری و اجتماعی افراد و به طور کلی داشتن عملکردی موفق در زندگی، ضروری است. ...
گروه آزمایش1 به تعداد 8 جلسه 90 دقیقهای (هر هفته یک جلسه) تحت آموزش راهبردهای
شناختی (که محتوای آن شامل نحوه انتخاب هدف، مشخص کردن هدف، واضح و روشن نوشتن آن،
...

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه - پژوهش های روان‌شناسی ...

7 جولای 2014 ... تاثیر آموزش شیوه. های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی،.
شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی. سرپرست و بدسرپرست. سجاد بشرپور
..... گروه اجرا شد، در مرحله بعد بسته. های آموزشی مهارت. های مقابله. ای شناختی رفتاری
و تنظیم هیجان روی. گروه. های آزمايشی اجرا گرديد در نهايت از هر سه گروه پس.

آیا تمرین مهارت های روان شناختی استحکام ذهنی و یادگیری حرکتی تحت ...

گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 24 دقیقه ای
بستة اختصاصی پی .اس .تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی و گروه کنترل مداخله
نما نیز همین تعداد جلسات آموزش هایی در مورد اطلاعات عمومی در بدمینتون دریافت کردند.
استحکام ذهنی و مهارت های اختصاصی بدمینتون شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از ...

ﺑﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮاس اﺟ - مجله اصول بهداشت روانی

ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ. ) درﻣـﺎن در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـ. ﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ. (. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. )
، ﻣﺠﺪد. ا. آزﻣﻮن ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن t. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﻓﺰودن. ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎري و آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. ﺑﺎ ﮔ. ﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري. ﺳﺴﺐ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﺑﺎ ارزش
ﻣﻌﻨﺎداري.

فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در آموزش مهارت های زندگی بر اثر جانب

دارای همسر معلول نشان داده است که آموزش گروهی. شناختی رفتاری مهارت. های زندگی
باعث بهبود سالمت. روانی آن. ها شده است. ) 02 .(. به عالوه محمدی پور و. فالحتی ). 0934.
( در پژوهشی مهارت های زندگی را طی. 02. جلسه. به همسران جانبازان مراجعه کننده به
بیمارستان. روانپزشکی صدر تهران با تشخیص اختالالت خلقی. آموزش دادند و با
استفاده از ...

کلینیک روانشناسی پیمان - همکاری با دانشگاه ها و موسسات علمی روان ...

دوره فوق الذکر در 10 جلسه برگزار می گردد که 8 جلسه ابتدایی به آموزش RELAXITION
،خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم پرداخته و دو جلسه آخر به تکنیک های روان کاوی ... و
تکنیک های ارزیابی و کیس فرمولیشن می پردازد و دوره های پیشرفته که بسته به
نوع اختلال شامل درمان شناختیرفتاری وسواس،درمان شناختیرفتاری افسردگی و .

دانلود دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT - یک‌فراکاو

11 آوريل 2015 ... رمز عبور آزمون در انتهای فایل دانلودی شما قرار دارد. اما این جلسه: اولین جلسه درمان
شناختی رفتاری CBT: CBT یک درمان عالی برای اختلالات محور یک – طبقه بندی بر
اساس DSM 5 – می باشد. در این دوره شما در ابتدا با نکات کلی و کلیدی این درمان آشنا
می شوید و سپس در جلسه‌های بعدی آموزش، شروع اولین جلسه درمان، ارزیابی، ...

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر. 1. ، ﻣﻬﻨﺎز ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي دﻫﻜﺮدي. 2. ، ﺷﻴﺪا ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻛﻲ. *3. ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺑﻌﺪ از
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎر. ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ.
ﻲ.

خلاصه پکیج آموزش مهارت های زندگی - آزمون یاب: مرجع تخصصی ...

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش
مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط
موثر و ... معلم؛ خوب بچه ها قبل از پرداختن به قسمت اول راهبردهای شناختی بهتر است
تعریف کوتاهی از راهبردها و شناخت داشته باشیم و هدف از کاربرد این راهبردها هنگام
مطالعه دروس ...

پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD یک بسته آموزشی
استاندارد و در عین حال مختصر است که می‌توان در پژوهش‌ها و مداخلات درمانی برای کار با
افراد مبتلا به ADHD از آن استفاده کرد. ... این پروتکل مداخله شامل ۶ جلسه هفتگی
است که در هر جلسه یک مهارت اجتماعی به کودکان آموزش داده می‌شود.

رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻟﻐﺰش - اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه ﻛﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻬﺎ. ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ادرار ﻣﻮرد آزﻣﻮن
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ. درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري در دوازده. ﺟﻠﺴﻪ. ﺑﺮاي. ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ .....
اﺳــﺖ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آﻣــﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ. اي و ﺣـﻞ ﻣﺴـ. ﺎ. ﻟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ي آﻧﻬﺎ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ،. ﻧﺸﺎن داده. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺪل درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از روﺷﻬﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ.
ي.

The effectiveness of cognitive-behavioral training on self-regulation ...

گرفتند. محتوای جلسات آموزش گروهی بر اساس تلفیق دو بسته آموزشی. بیندرو شهنی
. ییالق. و همکاران تنظیم شده بود. در پایان ج. لسات. آموزشی پرسشنامه به کار رفته در
پیش. آزمون مجدداً بعنوان پس. آزمون د. ر مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. یافته. ها
: نتایج حا صل از تحلیل کوواریانس ن شان داد که آموزش. های شناختی. -. رفتاری باعث ...

درمان شناختی رفتاری - کلینیک روانپزشکی و روانشناختی دکتر هیربد

"درمان شناختی رفتاری"به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این
طرز تفکرجدید شما میتوانید با رفتارهای سالم ترو درست تری در برابرحوادث ...
جلسات " رفتار درمانی شناختی" می تواند به صورت جداگانه و یا گروهی و همچنین می
تواند ازطریق خود درمانی توسط کتابهای مربوطه و یا با کمک برنامه های کامپیوتری
انجام شود.

بررسي اثربخشی آموزش مهارت‌هاي شناختي - رفتاري بر انتظارات و ...

مهارتها در 6 جلسه آموزش داده شد. پس از اتمام جلسات از دو گروه آزمايش و کنترل،
پرسشنامه انتظارات زناشويي و اسنادهای زناشویی به عنوان پس‌آزمون به عمل آمد، در نهایت
بعد از یک ماه پیگیری انجام شد و در پایان گروه کنترل نیز تحت آموزش قرار گرفت.
بسته آموزشي مهارت های شناختی رفتاری محقق ساخته بود که سرفصل محتواي جلسات
آموزش در ...

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر. 1. ، ﻣﻬﻨﺎز ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي دﻫﻜﺮدي. 2. ، ﺷﻴﺪا ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻛﻲ. *3. ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺑﻌﺪ از
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎر. ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ.
ﻲ.

ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ - رﻓﺘﺎري

ﺧﻮدﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ رﻓﺘﺎري ................................ ................................ ................................ .....................
.. 120. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ................................ ................................ ............................
.... 121 ....... آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ................................ ................................ ................................ ...
.................... 123. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠ. ﻢ. -. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ. ﮔﺮوه. درﻣﺎﻧﮕﺮي. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ...

ي و ارﺗﻘﺎ ﺧﺸﻢ آن ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳﺎﺑﻲ ارز و ﻴﺠﺎﻧﺎت ﻫ ﻳ

4 فوریه 2015 ... ت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺧﺸﻢ اﺳﺖ . در ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻪ ﺑﺮاي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺧﺸﻢ. ﻋﺮﺿﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ،.
ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. آﻣﺎده. ﺳﺎزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،. ﻛﺴﺐ. ﻣﻬﺎرت. و. آﻣﻮزش. ﻛﺎرﺑﺮدي. از ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. اﺻﻠﻲ .... 1. ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺟﻠﺴﺔ اول. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت. : ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺤﻮة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﺣﺴﺎﺳﺎت . وﻗﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ...

دانلود کامل پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری ...

20 سپتامبر 2017 ... پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری در 64 صفحه ورد قابل
ویرایش با فرمت doc. توضیحات پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسی. آماده
سازی در 16 جلسه درمانی. طراحی شده به صورت آموزش گروهی. آماده شده در بیش از 64
صفحه به صورت جامع (فونت B lotus). دارای شرح جلسات به صورت کامل جهت اجرا ...

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اخبار | معرفی بسته توانمند ...

12 آگوست 2014 ... آموزش حافظه استراتژیک و تحلیل انتقادی بر پایه اصول و قواعد علوم اعصاب شناختی
است که می‌گوید چگونه می‌توان شبکه‌های در حال رشد لوب پیشانی را به بهترین شکل
ممکن درگیر نمود تا بتوان با تکیه بر آن پایه‌های مهارت‌های تفکر استراتژیک،
استدلال پیشرفته و حل خلاقانه مسائل را در انسان شکل داد و تقویت نمود.

تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران

به شماره 100/511 • دارای رتبه علمی پژوهشی از یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات
علوم پزشکی کشور: مورخ 1392/3/ ... تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به
عنوان یک مداخله ی روانشناسی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان روان
پزشکی رازی. تهران می ... به شیوه ی شناختی-رفتاری، آموزش گروهی مبتنی بر درمان
پذیرش.

مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري انفرادي و گروهي ... - دانشگاه تهران

ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﺴﺎت روان. درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧ. ﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري اﻧﻔﺮادي. ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ. (. ﮔـﺮوه درﻣـﺎن. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ؛). 20. ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ. -. رﻓﺘﺎر. درﻣﺎﻧﻲ اﻧﻔﺮادي
..... آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺪاﺧﻠـﺔ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري. ﮔﺮوﻫﻲ، در
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓﺘـﺎر، آﻣـﻮزش
ﺣـﻞ.

اثربخشی درمان مدیریت استرس(شناختی‌ـ رفتاری) بر شادکامی زنان ...

5 مارس 2013 ... ﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮد .
روش ﺑﺮرﺳﯽ. : در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري،. زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ در ... ه اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و در. دو ﮔﺮوه. ﻣﺴﺎوي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ، ﻃﯽ. 10. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕـﯽ. ﺑﺮ.

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل ... - انجمن مشاوره ایران

6 دسامبر 2013 ... 12. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ . ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در آﻏـﺎز ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ،. ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
.... ﻣﺎرﻻت، روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ . اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ ﻣﺎرﻻت و.
ﮔﻮردون. (. 1985. ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي.

ي و ارﺗﻘﺎ ﺧﺸﻢ آن ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻳﺎﺑﻲ ارز و ﻴﺠﺎﻧﺎت ﻫ ﻳ

4 فوریه 2015 ... ت ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﺧﺸﻢ اﺳﺖ . در ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻣﺪل. ﻫﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻪ ﺑﺮاي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺧﺸﻢ. ﻋﺮﺿﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ،.
ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. آﻣﺎده. ﺳﺎزي. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،. ﻛﺴﺐ. ﻣﻬﺎرت. و. آﻣﻮزش. ﻛﺎرﺑﺮدي. از ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎ. ي. اﺻﻠﻲ .... 1. ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﺻﻠﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﺟﻠﺴﺔ اول. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت. : ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺤﻮة ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﺣﺴﺎﺳﺎت . وﻗﺘﻲ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ. اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ...

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد مطرح شده
توسط استکتی ۱۹۹۳، فوآ فرانکلین ۲۰۰۱، کلارک ۲۰۰۴ و دیگر افراد است. 12جلسه
اول این پروتکل بصورت هفتگی و دو جلسه آخر بصورت دو هفته یک بار تشکیل می
شود . پس ارزیابی کامل و قبل از درمان هر درمانجو به صورت فردی با یکی ...

راهنمای اجراء جلسات آموزش روان شناختی خانواده - مرکز ملی آموزش مدیریت ...

کسب کمک زودرس شامل تشخیص سایکوز در زود ترین زمان ممکن و پیدا کردن درمان
متناسب با تشخیص است . تاخیر نکنید. آغاز اولین دوره سایکوز ممکن است گیج
کننده باشد و بر توانا. یی. ها و مهارت های فرد تاثیر منفی بگذارد. تغیر رفتار فرد.
میتواند برای اطرافیان فرد نیز استرس زا باشد، زیرا هیچ کس به واقع نمی داند چه
اتفاقی افتاده ...

اثربخشی آموزش مهارت‌های فرزند پروری مثبت بر خودکارآمدی والدگری و ...

مداخله آموزشی بر. اساس بسته آموزشی مهارت فرزند پروری مثبت ساندرز به مدت هشت
جلسه برای گروه. آزمایش )هر جلسه 45 دقیقه به مدت دو ماه( اعمال شد. از پرسشنامه های
خودکارآمدی. والدگری دومکا و همکاران )1996( و پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر )1975(
به عنوان. پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل
کوواریانس.

رفتار درمانی شناختی - Royal College of Psychiatrists

در مثال بالا کاملأ مشهود است که افراد بسته به موقعیت فکری خود میتوانند واکنشهای
احساسی وروانی متفاوتی در برار حوادث روزمره داشته باشند. چگونگی ساختار فکری
فرد .... قدرت" رفتار درمانی شناختی" در این است که شما می توانید همچنان به تمرین و
توسعه مهارت های خود حتی پس ازپایان جلسات روان درمانی ادامه دهید. این امرمیتواند یک
نوع ...

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل ... - انجمن مشاوره ایران

6 دسامبر 2013 ... 12. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ . ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در آﻏـﺎز ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ،. ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
.... ﻣﺎرﻻت، روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ . اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ ﻣﺎرﻻت و.
ﮔﻮردون. (. 1985. ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي.

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد ...

8 آوريل 2016 ... چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم
ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید
بهشتی ... گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت‌های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 20
دقیقه‌ای بستة اختصاصی پی‌اس‌تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی شامل: هدف ...

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و ...

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن درﻣﺎن داروﯾﯽ و. راﻫﮑﺎرﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ. ﭘﺬﯾﺮي زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن .....
ﺟﻠﺴﻪ. 90. دﻗﯿﻘﻪ. اي. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺳﺎﻟﻦ زﯾﻨﺒ. ﯿﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺑﺨﺶ. 1: -. آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. رﻓﺘﺎري ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ، رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و آﻣﻮزش ﺧﻮدزاد،. -2. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ...

رفتار درمانی شناختی - Royal College of Psychiatrists

در مثال بالا کاملأ مشهود است که افراد بسته به موقعیت فکری خود میتوانند واکنشهای
احساسی وروانی متفاوتی در برار حوادث روزمره داشته باشند. چگونگی ساختار فکری
فرد .... قدرت" رفتار درمانی شناختی" در این است که شما می توانید همچنان به تمرین و
توسعه مهارت های خود حتی پس ازپایان جلسات روان درمانی ادامه دهید. این امرمیتواند یک
نوع ...

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT) - دانلود ...

دانلود رایگان پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری CBT بسیار کامل
و کاربردی برنامه و تکلیف برای 12جلسه درمانی 21 صفحه مناسب درمانگران و خصوصا
... بررسی زیرساختهای شناختی پاسخگویی به درمان CBT با استفاده از بسته . ...
معرفی پروتکل درمان رفتاری شناختی پرخاشگری: پروتکل…, جلسه آموزش پروتکل

فعاليتهاي مركز

سالهاست در جلسات مشاوره چنين جملاتي را مي شنويم - او مرا نمي فهمد ، مرا درك نمي كند ،
به من توجهي ندارد و... سرمنشاء بسياري از مشكلات انسانها همانا نداشتن مهارت در ايجاد و
تداوم ارتباط و عدم توفيق در ارائه رفتار صحيح براي نفوذ در دلهاي اعضاء خانواده ،
آشنايان و اطرافيان است. امروزه موفقيت ، توسعه و پيشرفت در تمام جنبه هاي زندگي ...

متن ساده - داونلود - مرکز ثبت کارآزمایی بالینی

به گروه آزمايش روش درماني شناختي رفتاري جنسی-واژينيسموس در طول 12 جلسه هر
هفته يک ساعت آموزش داده شد. از مقياس عملکرد جنسي زنان (2000) و مقياس اضطراب
حالت - صفت (1983) در اين پژوهش به عنوان ابزار استفاده گردید. - نام عمومی مطالعه: *
بسته آموزشی و درمانی اختلالات جنسی زنان - هدف اصلي مطالعه: * درماني - شرایط عمده
ورود به و ...

بازی درمانی شناختی رفتاری - دکتر اصغری نکاح

هدف: تعیین تأثیر بازی‌درمانی گروهی ساختارمند به شیوه شناختی رفتاری بر
اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به سرطان. .... در این پژوهش بر مهارت های خودآگاهی،
خودکنترلی، آموزش روابط اجتماعی، شناسایی افکار ناکارآمد، استفاده از راهکارهای
مناسب به جای رفتار های نامناسب با الگو سازی، شناسایی خطاهای شناختی کودکان،
مهارت های حل ...

تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری - سایت فوق ...

ارسال شده توسط: مرکز تحقیقات مغزواعصاب و روان در روانشناسی ژانویه 31, 2014
دیدگاه‌ها برای تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری بسته هستند 3,253
بازدید ... با کمک بیمار تمرین های ارائه شده برای هر جلسه را انجام دهید، این تمرین ها
عمدتا شامل تکالیف خانگی هستند که شیوه سازمان یافته ای برای کمک به بیماران در
به ...

درمان شناختی-رفتاری چیست - فیزیوتراپی شناختی (Cognitive ...

10 جولای 2017 ... در طول درمان توانائیها و مهارتهای تقلیدی سنجیده شده و پیشرفت بهتری خواهد شد. ...
آموزش مهارتهای مؤکد. - آموزش مهارتهای اجتماعی. - کتاب درمانی. - تکالیف مخصوص خانه.
چگونه درمان کنترل می‌شود؟ در ابتدا مراجعه کنندگان ارزیابی می‌شوند. جهت بدست آوردن
اطلاعات ... تعداد جلسات بسته به نوع مشکلات تحت درمان متفاوت است.

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و ...

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن درﻣﺎن داروﯾﯽ و. راﻫﮑﺎرﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ. ﭘﺬﯾﺮي زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن .....
ﺟﻠﺴﻪ. 90. دﻗﯿﻘﻪ. اي. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺳﺎﻟﻦ زﯾﻨﺒ. ﯿﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺑﺨﺶ. 1: -. آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. رﻓﺘﺎري ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ، رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و آﻣﻮزش ﺧﻮدزاد،. -2. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ...

مقابله ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبت گرا بر های اثربخشی آموزش ...

29 مارس 2015 ... به مدت. 14. جلسه )هرر هفتره. دو جلسره. /5. 1. ساعته(،. تحت آموزش مهارت. هاي مقابلره. اي
برا رويکررد. شرنایتی. ر-. فتراري مببرت. گرا)فريردنبر،، b. 2010 ..... مهارت. هاي.
مقابله اي. عبارت است از يک بسته آموزشی ک. ه بر اساس کتاب آموزش مهارت. هاي. مقابله
اي به. نوجوانان با رويکرد شنایتی. -. رفتاري بر مبانی روان شناسی ...

IRCT :: اثربخشی درمان شناختی رفتاری جنسی- واژینیسموس برکاهش ...

اين آموزش 12 هفته و هر هفته يک جلسه يک ساعته طراحي گرديد. خلاصه اي از بسته
آموزشي درمان شناختي رفتاري جنسی- واژينيسموس به شرح زير است: 1) آشنايي با
اختلالات جنسي زنان و رويکرد شناختي - رفتاري ،2) تعريف تمايلات جنسي بهنجار و
پاسخ هاي فيزيولوژيک و تشريح چرخه هاي جنسي زنانه و مردانه، 3) آموزش آرميدگي
عضلاني، 4) ...

میگنا - CBT چيست؟

درمان رفتاری شناختی (CBT) بر پایه این تصور کلی که رفتارها و الگوهای فکری
منفی متغیر تأثیر بسزائی بر عواطف شخصی دارد قرار گرفته است. CBT به ...
خودآگاهی دهندگی - نمایش شناختی - جلوگیری از فکر - آموزش مهارتهای ارتباطی - آموزش
مهارتهای مؤکد - آموزش مهارتهای اجتماعی - کتاب درمانی - تکالیف مخصوص خانه چگونه
درمان ...

اصول تربيت از ديدگاه اسلام

تأثیر مغولان بر هنر

دانلود مقاله سوخت موشک و هواپیما

پاورپوینت نقش عقده‌هاي قاعده‌اي‌ در لكنت زبان

تجزیه و تحلیل سایت خبرگزاری+تحلیل کامل

پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم

تحقیق درباره اجزاي تشكيل دهنده يك فيبر نوري

دانلود گزارش کامل راهبرد توسعه شهری(CDS) شهر بابلسر

یازفت به آماده

پاورپوینت درباره اقتصاد خرد