دانلود رایگان


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری - دانلود رایگاندانلود رایگان بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

دانلود رایگان بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری شامل 12 جلسه


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


- توانبخشی آموزشی کودکان زیر 6 سال - توانبخشی ولیعصر

یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری
در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. ... بخش آموزش روزانه به
کودکان کم توان ذهنی زیر شش سال، در مراکز جامع توانبخشی خود، علاوه بر آموزش
مهارتهای اجتماعی، خودیاری و شناختی در قالب کلاسهای آموزشی، زمینه آماده سازی این
کودکان ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿ - ابتکار و خلاقیت در علوم ...

ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. : ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردا. ر اﺳﺖ . ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ. ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ...

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان
تهیه شده در دانشگاه RMIT استرالیا و آماده دانلود از سایت ایران تحقیق است.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های شناختی رفتاری بر کاهش ترس از ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های شناختی رفتاری بر
کاهش ترس از صحبت کردن در جمع انجام شده است. طرح پژوهش ... 1- مواجهه‌ی درون جلسات
با موقعیت‌های ترس‌آور اجتماعی. ..... البته این پژوهش‌ها از مداخله شناختی- رفتاری به
عنوان راهبرد درمانی استفاده نمودند و در این تحقیق به عنوان یک بسته آموزشی بهره
برداری شد.

متن کامل (PDF) - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

1 مارس 2013 ... تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری. -. شناختی. بر پیامدهای
زایمان زنان نخست زا. محبوبه خورسندی. (PhD). 1،. کتایون وکیلیان. (PhD). 2 ... جلسه
آموزشي که بین. 22. -. 38. هفته حاملگي بودند مهارت های سازش با استرس را فرا
گرفتند و در گروه کنترل هیچ. مداخله ای انجام نگ. رفت. سپس پیامد زایمان.

راهنمای اجراء جلسات آموزش روان شناختی خانواده - مرکز ملی آموزش مدیریت ...

کسب کمک زودرس شامل تشخیص سایکوز در زود ترین زمان ممکن و پیدا کردن درمان
متناسب با تشخیص است . تاخیر نکنید. آغاز اولین دوره سایکوز ممکن است گیج
کننده باشد و بر توانا. یی. ها و مهارت های فرد تاثیر منفی بگذارد. تغیر رفتار فرد.
میتواند برای اطرافیان فرد نیز استرس زا باشد، زیرا هیچ کس به واقع نمی داند چه
اتفاقی افتاده ...

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | اخبار | معرفی بسته توانمند ...

12 آگوست 2014 ... آموزش حافظه استراتژیک و تحلیل انتقادی بر پایه اصول و قواعد علوم اعصاب شناختی
است که می‌گوید چگونه می‌توان شبکه‌های در حال رشد لوب پیشانی را به بهترین شکل
ممکن درگیر نمود تا بتوان با تکیه بر آن پایه‌های مهارت‌های تفکر استراتژیک،
استدلال پیشرفته و حل خلاقانه مسائل را در انسان شکل داد و تقویت نمود.

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد ...

8 آوريل 2016 ... چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم
ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید
بهشتی ... گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت‌های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 20
دقیقه‌ای بستة اختصاصی پی‌اس‌تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی شامل: هدف ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان ...

ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻛﺴﺐ ﻛﺮد . ﻫﺪف از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان
اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ
.... در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت،. ﻣﺪت زﻣﺎن و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت، ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻄـﻮر ﺷـﻔﺎﻫﻲ.
ﻗﺮار داد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫـﻢ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪﻧﺪ . در ﺟﻠﺴﻪ. ي. دوم ، در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻴﻤـﺎران ...

کلینیک روانشناسی پیمان - همکاری با دانشگاه ها و موسسات علمی روان ...

دوره فوق الذکر در 10 جلسه برگزار می گردد که 8 جلسه ابتدایی به آموزش RELAXITION
،خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم پرداخته و دو جلسه آخر به تکنیک های روان کاوی ... و
تکنیک های ارزیابی و کیس فرمولیشن می پردازد و دوره های پیشرفته که بسته به
نوع اختلال شامل درمان شناختیرفتاری وسواس،درمان شناختیرفتاری افسردگی و .

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿ - ابتکار و خلاقیت در علوم ...

ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. : ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردا. ر اﺳﺖ . ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ. ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ...

تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر فرسودگی شغلی پرستاران

به شماره 100/511 • دارای رتبه علمی پژوهشی از یکصد و دهمین جلسه کمیسیون نشریات
علوم پزشکی کشور: مورخ 1392/3/ ... تعیین تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی به
عنوان یک مداخله ی روانشناسی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان روان
پزشکی رازی. تهران می ... به شیوه ی شناختی-رفتاری، آموزش گروهی مبتنی بر درمان
پذیرش.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

درباره درس. این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد
خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7
جلسه پرداخته است. - بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با
مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود. اطلاعات درس. آموزشکده.
مهارت های ...

Documents-training-Pac - United Nations Office on Drugs and Crime

محتوای آموزشی این بسته تاکید بسیاری بر مهارتهای شناختی، احساسی، بینفردی و
اجتماعی دارد که اشخاص را قادر میسازد با چالشهای روزمره زندگی به شکلی موثر مقابله
... این فیلم چنان تهیه شده که قابلیت استفاده در قالب آموزش کلاسیک و تعاملی یازده
جلسه ای به همراه بسته آموزشی نوجوان سالم و یا به تنهایی و فارغ از آموزش کلاسی و تنها
...

خلاصه پکیج آموزش مهارت های زندگی - آزمون یاب: مرجع تخصصی ...

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش
مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط
موثر و ... معلم؛ خوب بچه ها قبل از پرداختن به قسمت اول راهبردهای شناختی بهتر است
تعریف کوتاهی از راهبردها و شناخت داشته باشیم و هدف از کاربرد این راهبردها هنگام
مطالعه دروس ...

رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا ﺑﺮ - اي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣ - فصلنامه نسیم تندرستی

15 سپتامبر 2016 ... ﺟﻠﺴﻪ (ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ. 5/1. ﺳﺎﻋﺘﻪ)، ﺗﺤـﺖ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري
ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا(ﻓﺮﯾﺪﻧﺒﺮگ، b. 2010. ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ. ﻧﮑﺮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
..... ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ. آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي ﺑـﻪ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎ. ﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒـﺖ.

به نام خـداوند جـان آفـرين دانشگاه علوم پزشکي ایران مرکز مطالعات و ...

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. واحد برنامهریزی درسی و آموزشی. (Course
Plan) طرح دوره. (برای یک دوره درس کامل، برای مثال: 17 جلسه ی 2 ساعتی برای یک
درس 2 واحدی). دانشکده:علوم رفتاری و سلامت روان گروه آموزشی: روانشناسی بالینی.
مقطع و رشتهی تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی. نام درس: درمان شناختی
رفتاری (2) ...

متن ساده - داونلود - مرکز ثبت کارآزمایی بالینی

به گروه آزمايش روش درماني شناختي رفتاري جنسی-واژينيسموس در طول 12 جلسه هر
هفته يک ساعت آموزش داده شد. از مقياس عملکرد جنسي زنان (2000) و مقياس اضطراب
حالت - صفت (1983) در اين پژوهش به عنوان ابزار استفاده گردید. - نام عمومی مطالعه: *
بسته آموزشی و درمانی اختلالات جنسی زنان - هدف اصلي مطالعه: * درماني - شرایط عمده
ورود به و ...

تأثیر مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی در ارتقاء وجدان تحصیلی ...

انجام گرفت. پس از اخذ. یپ. ش. آزمون. از هر دو گروه، مداخله شناختی رفتاری د. 8ر. جلسه.
برای. آزمودن. ی. ها. ی. گروه آزمایش اجرا شد اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. داده
.... ی. درمان شناختی رفتاری نظیر ارتباط کاری، تجربی و. گروهی، فعال بودن،. هدف. دار
. بودن، متمرکز بودن بر. مشکل، آموزش. مهارت. ها. ی. مقابله و تأکید بر بازخورد برای.

راهنمای درمان مختصر اختلال اضطراب منتشر

16 آگوست 2017 ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ .... ﻣﻬﺎرت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ. دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . •. درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دو روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ دارودرﻣﺎﻧﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ...

پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD یک بسته آموزشی
استاندارد و در عین حال مختصر است که می‌توان در پژوهش‌ها و مداخلات درمانی برای کار با
افراد مبتلا به ADHD از آن استفاده کرد. ... این پروتکل مداخله شامل ۶ جلسه هفتگی
است که در هر جلسه یک مهارت اجتماعی به کودکان آموزش داده می‌شود.

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل ... - انجمن مشاوره ایران

6 دسامبر 2013 ... 12. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ . ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در آﻏـﺎز ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ،. ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
.... ﻣﺎرﻻت، روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ . اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ ﻣﺎرﻻت و.
ﮔﻮردون. (. 1985. ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های شناختی رفتاری بر کاهش ترس از ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های شناختی رفتاری بر
کاهش ترس از صحبت کردن در جمع انجام شده است. طرح پژوهش ... 1- مواجهه‌ی درون جلسات
با موقعیت‌های ترس‌آور اجتماعی. ..... البته این پژوهش‌ها از مداخله شناختی- رفتاری به
عنوان راهبرد درمانی استفاده نمودند و در این تحقیق به عنوان یک بسته آموزشی بهره
برداری شد.

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد مطرح شده
توسط استکتی ۱۹۹۳، فوآ فرانکلین ۲۰۰۱، کلارک ۲۰۰۴ و دیگر افراد است. 12جلسه
اول این پروتکل بصورت هفتگی و دو جلسه آخر بصورت دو هفته یک بار تشکیل می
شود . پس ارزیابی کامل و قبل از درمان هر درمانجو به صورت فردی با یکی ...

Documents-training-Pac - United Nations Office on Drugs and Crime

محتوای آموزشی این بسته تاکید بسیاری بر مهارتهای شناختی، احساسی، بینفردی و
اجتماعی دارد که اشخاص را قادر میسازد با چالشهای روزمره زندگی به شکلی موثر مقابله
... این فیلم چنان تهیه شده که قابلیت استفاده در قالب آموزش کلاسیک و تعاملی یازده
جلسه ای به همراه بسته آموزشی نوجوان سالم و یا به تنهایی و فارغ از آموزش کلاسی و تنها
...

آموزش مهارت فرزند پروری - معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

4 روز پیش ... برای گردآوری این برنامه از به روزترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های فرزندپروری موجود در
جهان و تجربة اساتید روانپزشک و فوق تخصص در حوزة کودک و نوجوان استفاده شده است
.این بسته آموزشی دارای یک کتابچه راهنمای مربی و یک کتابچه کار برای والدین است.
طول مدت آموزش سه جلسه و هر جلسه آموزش حدود ۲ ساعت خواهد بود .

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

The effectiveness of cognitive-behavioral training on self-regulation ...

گرفتند. محتوای جلسات آموزش گروهی بر اساس تلفیق دو بسته آموزشی. بیندرو شهنی
. ییالق. و همکاران تنظیم شده بود. در پایان ج. لسات. آموزشی پرسشنامه به کار رفته در
پیش. آزمون مجدداً بعنوان پس. آزمون د. ر مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. یافته. ها
: نتایج حا صل از تحلیل کوواریانس ن شان داد که آموزش. های شناختی. -. رفتاری باعث ...

راهنمای اجراء جلسات آموزش روان شناختی خانواده - مرکز ملی آموزش مدیریت ...

کسب کمک زودرس شامل تشخیص سایکوز در زود ترین زمان ممکن و پیدا کردن درمان
متناسب با تشخیص است . تاخیر نکنید. آغاز اولین دوره سایکوز ممکن است گیج
کننده باشد و بر توانا. یی. ها و مهارت های فرد تاثیر منفی بگذارد. تغیر رفتار فرد.
میتواند برای اطرافیان فرد نیز استرس زا باشد، زیرا هیچ کس به واقع نمی داند چه
اتفاقی افتاده ...

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

درباره درس. این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد
خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7
جلسه پرداخته است. - بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با
مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود. اطلاعات درس. آموزشکده.
مهارت های ...

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد ...

24 آوريل 2015 ... ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. رﻓﺘﺎري. ﺑ. ﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ درﻣـﺎﻧﯽ. وﯾـﮋه. ي. اﻓـﺮاد. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر. 21(. ،). در.
ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ. ي. 90. دﻗﯿﻘـﻪ اي و. ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﺮوه آ. زﻣﻮن. اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ . در اﯾـﻦ درﻣـﺎن. از. ﻓﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، آﻣـﻮزش آراﻣـﺶ ﻋﻀـﻼﻧﯽ،. ﺗﺨ. ﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ. ، اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎي. ﺗﺠﺴﻤ. ﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ ﺳـﻮگ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ.

متن کامل (PDF) - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

23 مه 2015 ... ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. زﻟﺰﻟـﻪ. زدة. ﻫﺮﻳﺲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻤﺮات. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻮادث و.
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺳ. ﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ. ﺼﺎدﻓﻲ در. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷـﺪﻧﺪ . اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ در ده. ﺟﻠﺴـﺔ درﻣـﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗ.

متن کامل (PDF) - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

23 مه 2015 ... ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. زﻟﺰﻟـﻪ. زدة. ﻫﺮﻳﺲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻤﺮات. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻮادث و.
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺳ. ﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ. ﺼﺎدﻓﻲ در. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷـﺪﻧﺪ . اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ در ده. ﺟﻠﺴـﺔ درﻣـﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗ.

دارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون در رﻓﺘﺎري و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ - ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎﻧ ﮔ

22 ژانويه 2012 ... رﻓﺘﺎري، روان. درﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ. (. ﻣﺜـﻞ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم. 2. و ). آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻮارد ﺧﺎص. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ. ا. ز ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ،
درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي آﻣـﻮزش. رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣـﺎن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ در ﺟﻠـﺴﺎت درﻣـﺎن و در ...

مقايسه اثربخشي درمان شناختي-رفتاري انفرادي و گروهي ... - دانشگاه تهران

ﻧﻔﺮ در ﺟﻠﺴﺎت روان. درﻣﺎﻧﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧ. ﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري اﻧﻔﺮادي. ﺗﻮام ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ. (. ﮔـﺮوه درﻣـﺎن. ﻫﻤﺰﻣﺎن. ؛). 20. ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ. -. رﻓﺘﺎر. درﻣﺎﻧﻲ اﻧﻔﺮادي
..... آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ. ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺴﺘﺔ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺪاﺧﻠـﺔ. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري. ﮔﺮوﻫﻲ، در
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺑﺨﺶ. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﻬﺎرت ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓﺘـﺎر، آﻣـﻮزش
ﺣـﻞ.

طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روان شناختی بر کنترل ...

این پژوهش، به‌منظور اعتبار بسته آموزشی طراحی‌شده مبتنی بر آموزه‌های دینی –
روان‌شناختی بر کنترل پرخاشگری و مهارت‌های ارتباطی طراحی و اجرا گردید. روش، نیمه
تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق شامل تمام زنان
متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهران که حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی
زناشویی ...

درمان شناختی رفتاری - کلینیک روانپزشکی و روانشناختی دکتر هیربد

"درمان شناختی رفتاری"به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این
طرز تفکرجدید شما میتوانید با رفتارهای سالم ترو درست تری در برابرحوادث ...
جلسات " رفتار درمانی شناختی" می تواند به صورت جداگانه و یا گروهی و همچنین می
تواند ازطریق خود درمانی توسط کتابهای مربوطه و یا با کمک برنامه های کامپیوتری
انجام شود.

ﺑﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮاس اﺟ - مجله اصول بهداشت روانی

ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ. ) درﻣـﺎن در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـ. ﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ. (. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. )
، ﻣﺠﺪد. ا. آزﻣﻮن ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن t. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﻓﺰودن. ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎري و آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. ﺑﺎ ﮔ. ﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري. ﺳﺴﺐ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﺑﺎ ارزش
ﻣﻌﻨﺎداري.

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی CBT - دانلود سرا

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی (CBT). برنامه بسیار کاربردی و جامع-
مناسب درمانگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه درمانی. برنامه برای 13 جلسه درمانی.
19 صفحه- PDF. دارای منبع. نمونه ای از جلسات: جلسه سوم: آموزش مهارت تحلیل رفتار (
A-B-C). شناسایی افکار غیر منطقی راجع به مسایل جنسی و تاثیر آنها بر مشکل موجود.

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه - پژوهش های روان‌شناسی ...

7 جولای 2014 ... تاثیر آموزش شیوه. های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی،.
شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی. سرپرست و بدسرپرست. سجاد بشرپور
..... گروه اجرا شد، در مرحله بعد بسته. های آموزشی مهارت. های مقابله. ای شناختی رفتاری
و تنظیم هیجان روی. گروه. های آزمايشی اجرا گرديد در نهايت از هر سه گروه پس.

بایگانی‌ها پروتکل درمان - دانلود پایان نامه و پرسشنامه

دانلود پروتکل جلسات زوج درماني شناختي- رفتاري بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي
شرح کامل 8 جلسه مداخله شناختی رفتاری شامل محتواي جلسات موضوع جلسه: دستور ...
راهنمای بسته آموزشی رشد مهارت های تاب آوری در زوجین جوان Directory of Education
packet resiliency skills development In young couples مقدمه بسته آموزشی تاب آوری
شامل ...

بایگانی‌ها پروتکل درمان - دانلود پایان نامه و پرسشنامه

دانلود پروتکل جلسات زوج درماني شناختي- رفتاري بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي
شرح کامل 8 جلسه مداخله شناختی رفتاری شامل محتواي جلسات موضوع جلسه: دستور ...
راهنمای بسته آموزشی رشد مهارت های تاب آوری در زوجین جوان Directory of Education
packet resiliency skills development In young couples مقدمه بسته آموزشی تاب آوری
شامل ...

درمان شناختی رفتاری - کلینیک روانپزشکی و روانشناختی دکتر هیربد

"درمان شناختی رفتاری"به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این
طرز تفکرجدید شما میتوانید با رفتارهای سالم ترو درست تری در برابرحوادث ...
جلسات " رفتار درمانی شناختی" می تواند به صورت جداگانه و یا گروهی و همچنین می
تواند ازطریق خود درمانی توسط کتابهای مربوطه و یا با کمک برنامه های کامپیوتری
انجام شود.

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان ...

ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻛﺴﺐ ﻛﺮد . ﻫﺪف از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان
اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ
.... در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت،. ﻣﺪت زﻣﺎن و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت، ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻄـﻮر ﺷـﻔﺎﻫﻲ.
ﻗﺮار داد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫـﻢ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪﻧﺪ . در ﺟﻠﺴﻪ. ي. دوم ، در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻴﻤـﺎران ...

ﺑﺮ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰودن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮاس اﺟ - مجله اصول بهداشت روانی

ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳـﻚ ﺟﻠـﺴﻪ دو ﺳـﺎﻋﺘﻪ. ) درﻣـﺎن در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـ. ﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ. (. ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. )
، ﻣﺠﺪد. ا. آزﻣﻮن ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﺲ آزﻣﻮن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن t. ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. اﻓﺰودن. ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘـﺎري و آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در. ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. ﺑﺎ ﮔ. ﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري. ﺳﺴﺐ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﺑﺎ ارزش
ﻣﻌﻨﺎداري.

مقابله ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبت گرا بر های اثربخشی آموزش ...

29 مارس 2015 ... به مدت. 14. جلسه )هرر هفتره. دو جلسره. /5. 1. ساعته(،. تحت آموزش مهارت. هاي مقابلره. اي
برا رويکررد. شرنایتی. ر-. فتراري مببرت. گرا)فريردنبر،، b. 2010 ..... مهارت. هاي.
مقابله اي. عبارت است از يک بسته آموزشی ک. ه بر اساس کتاب آموزش مهارت. هاي. مقابله
اي به. نوجوانان با رويکرد شنایتی. -. رفتاري بر مبانی روان شناسی ...

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان
با اختالل سلوک ساکن در مراکز شبه خانواده بود. ... آموزش شناختی-رفتاری، خشم،
نوجوانان، اختالل سلوک واژه های کلیدی: مقدمه. نوجوانان .... ارزیابی تکالیف جلسه قبل-
آموزش مهارت تفکیک افکار مفید و غیر مفید هنگام عصبانیت- بحث 3سوال کلیدی در
زمان.

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل ... - انجمن مشاوره ایران

6 دسامبر 2013 ... 12. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ . ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در آﻏـﺎز ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ،. ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
.... ﻣﺎرﻻت، روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ . اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ ﻣﺎرﻻت و.
ﮔﻮردون. (. 1985. ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي.

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان
تهیه شده در دانشگاه RMIT استرالیا و آماده دانلود از سایت ایران تحقیق است.

آموزش مهارت فرزند پروری - معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

4 روز پیش ... برای گردآوری این برنامه از به روزترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های فرزندپروری موجود در
جهان و تجربة اساتید روانپزشک و فوق تخصص در حوزة کودک و نوجوان استفاده شده است
.این بسته آموزشی دارای یک کتابچه راهنمای مربی و یک کتابچه کار برای والدین است.
طول مدت آموزش سه جلسه و هر جلسه آموزش حدود ۲ ساعت خواهد بود .

Curriculum vitae ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ ... - بیمارستان روزبه

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ. OSCE. و. ﯾﮋه دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ .4. ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮوه ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﻣﺪارس .5. ﺑﺮﮔﺰاري درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﮋه ...... ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ: .1. راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزش درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آ. ﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ و
ﺳﻮگ ﮐﻮدﮐﺎن. دﮐﺘـﺮ ﺟـﻮاد. ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺋﯽ، ﻏﺰاﻟﻪ زرﮔﺮ ﻧﮋاد. ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐـﻮدك و
ﻧﻮﺟـﻮان ...

Curriculum vitae ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ ... - بیمارستان روزبه

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ. OSCE. و. ﯾﮋه دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ .4. ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮوه ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﻣﺪارس .5. ﺑﺮﮔﺰاري درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﮋه ...... ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ: .1. راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزش درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آ. ﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ و
ﺳﻮگ ﮐﻮدﮐﺎن. دﮐﺘـﺮ ﺟـﻮاد. ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺋﯽ، ﻏﺰاﻟﻪ زرﮔﺮ ﻧﮋاد. ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐـﻮدك و
ﻧﻮﺟـﻮان ...

خلاصه پکیج آموزش مهارت های زندگی - آزمون یاب: مرجع تخصصی ...

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش
مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط
موثر و ... معلم؛ خوب بچه ها قبل از پرداختن به قسمت اول راهبردهای شناختی بهتر است
تعریف کوتاهی از راهبردها و شناخت داشته باشیم و هدف از کاربرد این راهبردها هنگام
مطالعه دروس ...

دانلود کامل پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری ...

20 سپتامبر 2017 ... پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری در 64 صفحه ورد قابل
ویرایش با فرمت doc. توضیحات پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی روانشناسی. آماده
سازی در 16 جلسه درمانی. طراحی شده به صورت آموزش گروهی. آماده شده در بیش از 64
صفحه به صورت جامع (فونت B lotus). دارای شرح جلسات به صورت کامل جهت اجرا ...

تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری - سایت فوق ...

ارسال شده توسط: مرکز تحقیقات مغزواعصاب و روان در روانشناسی ژانویه 31, 2014
دیدگاه‌ها برای تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری بسته هستند 3,253
بازدید ... با کمک بیمار تمرین های ارائه شده برای هر جلسه را انجام دهید، این تمرین ها
عمدتا شامل تکالیف خانگی هستند که شیوه سازمان یافته ای برای کمک به بیماران در
به ...

بررسي اثربخشی آموزش مهارت‌هاي شناختي - رفتاري بر انتظارات و ...

مهارتها در 6 جلسه آموزش داده شد. پس از اتمام جلسات از دو گروه آزمايش و کنترل،
پرسشنامه انتظارات زناشويي و اسنادهای زناشویی به عنوان پس‌آزمون به عمل آمد، در نهایت
بعد از یک ماه پیگیری انجام شد و در پایان گروه کنترل نیز تحت آموزش قرار گرفت.
بسته آموزشي مهارت های شناختی رفتاری محقق ساخته بود که سرفصل محتواي جلسات
آموزش در ...

Documents-training-Pac - United Nations Office on Drugs and Crime

محتوای آموزشی این بسته تاکید بسیاری بر مهارتهای شناختی، احساسی، بینفردی و
اجتماعی دارد که اشخاص را قادر میسازد با چالشهای روزمره زندگی به شکلی موثر مقابله
... این فیلم چنان تهیه شده که قابلیت استفاده در قالب آموزش کلاسیک و تعاملی یازده
جلسه ای به همراه بسته آموزشی نوجوان سالم و یا به تنهایی و فارغ از آموزش کلاسی و تنها
...

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی CBT - دانلود سرا

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی (CBT). برنامه بسیار کاربردی و جامع-
مناسب درمانگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه درمانی. برنامه برای 13 جلسه درمانی.
19 صفحه- PDF. دارای منبع. نمونه ای از جلسات: جلسه سوم: آموزش مهارت تحلیل رفتار (
A-B-C). شناسایی افکار غیر منطقی راجع به مسایل جنسی و تاثیر آنها بر مشکل موجود.

دارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون در رﻓﺘﺎري و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ - ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎﻧ ﮔ

22 ژانويه 2012 ... رﻓﺘﺎري، روان. درﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ. (. ﻣﺜـﻞ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم. 2. و ). آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻮارد ﺧﺎص. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ. ا. ز ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ،
درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي آﻣـﻮزش. رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣـﺎن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ در ﺟﻠـﺴﺎت درﻣـﺎن و در ...

بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر میزان ...

ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻛﺴﺐ ﻛﺮد . ﻫﺪف از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان
اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ. درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه. ي. ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻮده اﺳﺖ
.... در ﻣـﻮرد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت،. ﻣﺪت زﻣﺎن و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠـﺴﺎت، ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻄـﻮر ﺷـﻔﺎﻫﻲ.
ﻗﺮار داد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫـﻢ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪﻧﺪ . در ﺟﻠﺴﻪ. ي. دوم ، در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ
ﺑﻴﻤـﺎران ...

بایگانی‌ها پروتکل درمان - دانلود پایان نامه و پرسشنامه

دانلود پروتکل جلسات زوج درماني شناختي- رفتاري بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي
شرح کامل 8 جلسه مداخله شناختی رفتاری شامل محتواي جلسات موضوع جلسه: دستور ...
راهنمای بسته آموزشی رشد مهارت های تاب آوری در زوجین جوان Directory of Education
packet resiliency skills development In young couples مقدمه بسته آموزشی تاب آوری
شامل ...

IRCT :: اثربخشی درمان شناختی رفتاری جنسی- واژینیسموس برکاهش ...

اين آموزش 12 هفته و هر هفته يک جلسه يک ساعته طراحي گرديد. خلاصه اي از بسته
آموزشي درمان شناختي رفتاري جنسی- واژينيسموس به شرح زير است: 1) آشنايي با
اختلالات جنسي زنان و رويکرد شناختي - رفتاري ،2) تعريف تمايلات جنسي بهنجار و
پاسخ هاي فيزيولوژيک و تشريح چرخه هاي جنسي زنانه و مردانه، 3) آموزش آرميدگي
عضلاني، 4) ...

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر - دانلود ...

گروه آزمايشی، آموزش مهارت‌های زندگی را در 10 جلسه دريافت کردند در حالی که به گروه
کنترل اين آموزش ارائه نشد. ... آموزش مهارت های زندگی ، به مجموعه ای از توانایی هایی
گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ،
فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود بدون لطمه زدن به خود و
دیگران ...

دارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون در رﻓﺘﺎري و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ - ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎﻧ ﮔ

22 ژانويه 2012 ... رﻓﺘﺎري، روان. درﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ. (. ﻣﺜـﻞ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم. 2. و ). آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻮارد ﺧﺎص. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ. ا. ز ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ،
درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي آﻣـﻮزش. رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣـﺎن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ در ﺟﻠـﺴﺎت درﻣـﺎن و در ...

خلاصه پکیج آموزش مهارت های زندگی - آزمون یاب: مرجع تخصصی ...

چگونگی برگزاری جلسات آموزشي: آموزشها براساس سه کتاب با اسامی کتاب آموزش
مهارت زندگی (5):رفتار جرات مندانه ، کتاب آموزش مهارت زندگی (2) برقراری ارتباط
موثر و ... معلم؛ خوب بچه ها قبل از پرداختن به قسمت اول راهبردهای شناختی بهتر است
تعریف کوتاهی از راهبردها و شناخت داشته باشیم و هدف از کاربرد این راهبردها هنگام
مطالعه دروس ...

اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم ...

5 مه 2017 ... از بستٔه. آموزش. ی. ابعاد. شناختی. -. رفتاری. طبق. نظریٔه مارتین ). (۵. استفاده. شد .
در این پژوهش. چهار مؤلفٔه شناختی )خودکارآمدی، هدف تبحری، اضطراب امتحان. و احساس
عدم کنترل( و یک مؤلفٔه رفتاری )مدیریت تکلیف( مدنظر. قرار گرفت. برای هر مؤلفه
سه جلسه در نظر گرفته شد که با توجه به. جلسٔه معارفه و جمع. آوری پیش.

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه - پژوهش های روان‌شناسی ...

7 جولای 2014 ... تاثیر آموزش شیوه. های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی،.
شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی. سرپرست و بدسرپرست. سجاد بشرپور
..... گروه اجرا شد، در مرحله بعد بسته. های آموزشی مهارت. های مقابله. ای شناختی رفتاری
و تنظیم هیجان روی. گروه. های آزمايشی اجرا گرديد در نهايت از هر سه گروه پس.

IRCT :: اثربخشی درمان شناختی رفتاری جنسی- واژینیسموس برکاهش ...

اين آموزش 12 هفته و هر هفته يک جلسه يک ساعته طراحي گرديد. خلاصه اي از بسته
آموزشي درمان شناختي رفتاري جنسی- واژينيسموس به شرح زير است: 1) آشنايي با
اختلالات جنسي زنان و رويکرد شناختي - رفتاري ،2) تعريف تمايلات جنسي بهنجار و
پاسخ هاي فيزيولوژيک و تشريح چرخه هاي جنسي زنانه و مردانه، 3) آموزش آرميدگي
عضلاني، 4) ...

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب مرگ در سالمندان مرد ...

24 آوريل 2015 ... ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. رﻓﺘﺎري. ﺑ. ﺮاﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ درﻣـﺎﻧﯽ. وﯾـﮋه. ي. اﻓـﺮاد. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر. 21(. ،). در.
ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ. ي. 90. دﻗﯿﻘـﻪ اي و. ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ﮔﺮوه آ. زﻣﻮن. اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ . در اﯾـﻦ درﻣـﺎن. از. ﻓﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، آﻣـﻮزش آراﻣـﺶ ﻋﻀـﻼﻧﯽ،. ﺗﺨ. ﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زداﯾﯽ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ. ، اﺳـﺘﻔﺎده
از روش ﻫـﺎي. ﺗﺠﺴﻤ. ﯽ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺎر آﻣـﺪن ﺑـﺎ ﺳـﻮگ اﺳـﺘﻔﺎده. ﺷﺪه اﺳﺖ.

اثربخشی مداخله شناختی رفتاری مبتنی بر مدل ... - انجمن مشاوره ایران

6 دسامبر 2013 ... 12. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻣﺎرﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧـﺪ . ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در آﻏـﺎز ﭘـﮋوﻫﺶ و. ﭘﺎﯾـﺎن ﺟﻠﺴـﺎت ﻫﻔﺘﮕـﯽ،. ﺑـﻪ. وﺳـﯿﻠﻪ. آزﻣﺎﯾﺶ ادرار
.... ﻣﺎرﻻت، روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي. درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺳﺖ . اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻦ ﻣﺎرﻻت و.
ﮔﻮردون. (. 1985. ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ،. ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ﻫﺎي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﺎ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي.

اثربخشی درمان مدیریت استرس(شناختی‌ـ رفتاری) بر شادکامی زنان ...

5 مارس 2013 ... ﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮد .
روش ﺑﺮرﺳﯽ. : در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري،. زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ در ... ه اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و در. دو ﮔﺮوه. ﻣﺴﺎوي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ، ﻃﯽ. 10. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕـﯽ. ﺑﺮ.

آیا تمرین مهارت های روان شناختی استحکام ذهنی و یادگیری حرکتی تحت ...

گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 24 دقیقه ای
بستة اختصاصی پی .اس .تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی و گروه کنترل مداخله
نما نیز همین تعداد جلسات آموزش هایی در مورد اطلاعات عمومی در بدمینتون دریافت کردند.
استحکام ذهنی و مهارت های اختصاصی بدمینتون شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از ...

درمان شناختی رفتاری - کلینیک روانپزشکی و روانشناختی دکتر هیربد

"درمان شناختی رفتاری"به شما کمک می کند تا به گونه دیگری اندیشیده ودرنتیجه این
طرز تفکرجدید شما میتوانید با رفتارهای سالم ترو درست تری در برابرحوادث ...
جلسات " رفتار درمانی شناختی" می تواند به صورت جداگانه و یا گروهی و همچنین می
تواند ازطریق خود درمانی توسط کتابهای مربوطه و یا با کمک برنامه های کامپیوتری
انجام شود.

( ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ) ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎ - دانشگاه اصفهان

19 نوامبر 2013 ... داد آﻣﻮزش روﻳﻜﺮدﻫﺎي زوج. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري،. اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳـﻲ زوﺟـﻴﻦ را.
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ زوج. درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﻼﻣﻲ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زوج. درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري و ﺗﺤﻠﻴـﻞ
رﻓﺘـﺎر. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮﺑﺨﺶ. ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎﻗﺮﻳـﺎن و ﺑﻬﺸـﺘﻲ. ) 1390(. ﺑـﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮ. زش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزه. ﻫـﺎي اﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ. زوﺟﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه - پژوهش های روان‌شناسی ...

7 جولای 2014 ... تاثیر آموزش شیوه. های مقابله شناختی رفتاری و تنظیم هیجان بر کاهش ناامیدی،.
شادکامی و عزت نفس کودکان و نوجوانان بی. سرپرست و بدسرپرست. سجاد بشرپور
..... گروه اجرا شد، در مرحله بعد بسته. های آموزشی مهارت. های مقابله. ای شناختی رفتاری
و تنظیم هیجان روی. گروه. های آزمايشی اجرا گرديد در نهايت از هر سه گروه پس.

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT) - دانلود ...

دانلود رایگان پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری CBT بسیار کامل
و کاربردی برنامه و تکلیف برای 12جلسه درمانی 21 صفحه مناسب درمانگران و خصوصا
... بررسی زیرساختهای شناختی پاسخگویی به درمان CBT با استفاده از بسته . ...
معرفی پروتکل درمان رفتاری شناختی پرخاشگری: پروتکل…, جلسه آموزش پروتکل

Curriculum vitae ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺟﻮاد ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ ... - بیمارستان روزبه

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ. OSCE. و. ﯾﮋه دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ .4. ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺮوه ﻫﺎي
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ وﯾﮋه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﻣﺪارس .5. ﺑﺮﮔﺰاري درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
وﯾﮋه ...... ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ: .1. راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزش درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آ. ﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ و
ﺳﻮگ ﮐﻮدﮐﺎن. دﮐﺘـﺮ ﺟـﻮاد. ﻣﺤﻤﻮدي ﻗﺮاﺋﯽ، ﻧﺮﮔﺲ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﺋﯽ، ﻏﺰاﻟﻪ زرﮔﺮ ﻧﮋاد. ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐـﻮدك و
ﻧﻮﺟـﻮان ...

دانلود مقاله گلدوزی پارچه

تحقیق درباره نقش بسیج و مردم و معلمان و زنان در دفاع مقدس

اقدام پژوهی بالا بردن سطح بهداشت و سلامت روان دانش آموزان با برگزاری کلاس های مهارت های زندگی .

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

پاورپوینت درباره استفراغ و احتباس

تصاویر با کیفیت انگل شناسی نماتود (کرم های گرد) پزشکی و دامپزشکی

پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم (من یک رزم آورم)

پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم (من یک رزم آورم)

تحقیق کامل تیراندازی

پروژه شبیه سازی رسیدگی به بیماران اورژانس با نرم افزار Arena ( شبیه سازی )