دانلود رایگان


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری - دانلود رایگاندانلود رایگان بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری

دانلود رایگان بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی- رفتاری شامل 12 جلسه


بسته جلسات آموزش مهارت‌های شناختی رفتاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻟﻐﺰش - اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه ﻛﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻬﺎ. ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ادرار ﻣﻮرد آزﻣﻮن
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ. درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري در دوازده. ﺟﻠﺴﻪ. ﺑﺮاي. ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ .....
اﺳــﺖ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آﻣــﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ. اي و ﺣـﻞ ﻣﺴـ. ﺎ. ﻟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ي آﻧﻬﺎ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ،. ﻧﺸﺎن داده. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺪل درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از روﺷﻬﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ.
ي.

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد مطرح شده
توسط استکتی ۱۹۹۳، فوآ فرانکلین ۲۰۰۱، کلارک ۲۰۰۴ و دیگر افراد است. 12جلسه
اول این پروتکل بصورت هفتگی و دو جلسه آخر بصورت دو هفته یک بار تشکیل می
شود . پس ارزیابی کامل و قبل از درمان هر درمانجو به صورت فردی با یکی ...

Mindfulness based cognitive therapy versus cognitive behavioral ...

ادف به دو موقعیت درمان ذهن. آگاهی مبتنی ب. ر. شناخت و درمان شناختی. -. رفتاری گروهی
وارد شدند. مداخالت. درمانی در قال گروهی و در طی. 2. هفته به طور تصادفی برای هر. گروه
اجرا گشتند )ساختار جلسات درمانی هر دو نوع مداخله در. جداول. و2. 9. آورده شده. اند(. اعرای
دو گروه درم. انی در انتها مجدداً. به واسطه بسته آزمون. های فو، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

متن کامل (PDF) - مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

1 مارس 2013 ... تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری. -. شناختی. بر پیامدهای
زایمان زنان نخست زا. محبوبه خورسندی. (PhD). 1،. کتایون وکیلیان. (PhD). 2 ... جلسه
آموزشي که بین. 22. -. 38. هفته حاملگي بودند مهارت های سازش با استرس را فرا
گرفتند و در گروه کنترل هیچ. مداخله ای انجام نگ. رفت. سپس پیامد زایمان.

اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و ...

ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن درﻣﺎن داروﯾﯽ و. راﻫﮑﺎرﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ. ﭘﺬﯾﺮي زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن .....
ﺟﻠﺴﻪ. 90. دﻗﯿﻘﻪ. اي. ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺳﺎﻟﻦ زﯾﻨﺒ. ﯿﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در دو ﺑﺨﺶ. 1: -. آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. رﻓﺘﺎري ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ، رﯾﻠﮑﺴﯿﺸﻦ و آﻣﻮزش ﺧﻮدزاد،. -2. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزﺳﺎزي ...

اثربخشی تمرین بازی‌های حرکتیِ اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری ...

و تاثیر سودمندی بر رفتار، سازگاری و مهارت های. اجتماعی آن ها دارد )13(. در پژوهشی که
زارع و. احمدی در سال 1386 روی کودکان 7 تا 9 ساله مرکز. شبانه روزی شهیدرضايی
اقلید با نمونه ای به حجم 6 نفر. انجام دادند، نتايج پژوهش گويای آن بود که جلسه های.
بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری موجب. کاهش مشکالت رفتاری شده است )
14(.

دارﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺘﺎدون در رﻓﺘﺎري و درﻣﺎن ﻧﮕﻪ - ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎﻧ ﮔ

22 ژانويه 2012 ... رﻓﺘﺎري، روان. درﻣﺎﻧﻲ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ. (. ﻣﺜـﻞ ﻣﻌﺘـﺎدان ﮔﻤﻨـﺎم. 2. و ). آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻮارد ﺧﺎص. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ. ا. ز ﻣﻴـﺎن اﻳـﻦ روﻳﻜﺮدﻫـﺎ،
درﻣـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘـﺎري ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ي آﻣـﻮزش. رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع درﻣـﺎن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ و ﺑـﻪ. ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ در ﺟﻠـﺴﺎت درﻣـﺎن و در ...

پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله درمان شناختی رفتاری گروهی برای درمان چاقی و اضافه وزن نوجوانان
تهیه شده در دانشگاه RMIT استرالیا و آماده دانلود از سایت ایران تحقیق است.

پروتکل درمان رفتاری - شناختی پرخاشگری - سایت علمی آموزشی ...

درمان شناختیرفتاری نوعی روان درمانی است که به پرخاشگران کمک می کند تا به
درک افکار و احساساتی که بر روی رفتارشان تاثیر می گذارد نایل گردد که چگونه
الگوهای مخرب یا مزاحمی که دارای تاثیرات منفی ... پروتکل مربوطه در 8 جلسه آموزشی
به شرح زیر بسته شده است: ... جلسه ششم؛ آموزش مهارت هاي دلگرمي دادن در خود و اعضاي
خانواده.

آموزش مهارت فرزند پروری - معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه

4 روز پیش ... برای گردآوری این برنامه از به روزترین و متنوع‌ترین مجموعه‌های فرزندپروری موجود در
جهان و تجربة اساتید روانپزشک و فوق تخصص در حوزة کودک و نوجوان استفاده شده است
.این بسته آموزشی دارای یک کتابچه راهنمای مربی و یک کتابچه کار برای والدین است.
طول مدت آموزش سه جلسه و هر جلسه آموزش حدود ۲ ساعت خواهد بود .

کلینیک روانشناسی پیمان - همکاری با دانشگاه ها و موسسات علمی روان ...

دوره فوق الذکر در 10 جلسه برگزار می گردد که 8 جلسه ابتدایی به آموزش RELAXITION
،خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم پرداخته و دو جلسه آخر به تکنیک های روان کاوی ... و
تکنیک های ارزیابی و کیس فرمولیشن می پردازد و دوره های پیشرفته که بسته به
نوع اختلال شامل درمان شناختیرفتاری وسواس،درمان شناختیرفتاری افسردگی و .

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان
با اختالل سلوک ساکن در مراکز شبه خانواده بود. ... آموزش شناختی-رفتاری، خشم،
نوجوانان، اختالل سلوک واژه های کلیدی: مقدمه. نوجوانان .... ارزیابی تکالیف جلسه قبل-
آموزش مهارت تفکیک افکار مفید و غیر مفید هنگام عصبانیت- بحث 3سوال کلیدی در
زمان.

رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا ﺑﺮ - اي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣ - فصلنامه نسیم تندرستی

15 سپتامبر 2016 ... ﺟﻠﺴﻪ (ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ. 5/1. ﺳﺎﻋﺘﻪ)، ﺗﺤـﺖ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري
ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا(ﻓﺮﯾﺪﻧﺒﺮگ، b. 2010. ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ. ﻧﮑﺮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
..... ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي: ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ. آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرت ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي ﺑـﻪ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎ. ﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒـﺖ.

تأثیر مداخله شناختی رفتاری به شیوه گروهی در ارتقاء وجدان تحصیلی ...

انجام گرفت. پس از اخذ. یپ. ش. آزمون. از هر دو گروه، مداخله شناختی رفتاری د. 8ر. جلسه.
برای. آزمودن. ی. ها. ی. گروه آزمایش اجرا شد اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. داده
.... ی. درمان شناختی رفتاری نظیر ارتباط کاری، تجربی و. گروهی، فعال بودن،. هدف. دار
. بودن، متمرکز بودن بر. مشکل، آموزش. مهارت. ها. ی. مقابله و تأکید بر بازخورد برای.

میگنا - CBT چيست؟

درمان رفتاری شناختی (CBT) بر پایه این تصور کلی که رفتارها و الگوهای فکری
منفی متغیر تأثیر بسزائی بر عواطف شخصی دارد قرار گرفته است. CBT به ...
خودآگاهی دهندگی - نمایش شناختی - جلوگیری از فکر - آموزش مهارتهای ارتباطی - آموزش
مهارتهای مؤکد - آموزش مهارتهای اجتماعی - کتاب درمانی - تکالیف مخصوص خانه چگونه
درمان ...

پکیج (پروتکل) درمانی آموزشی مهارت های زندگی - ofmas.ir

جلسات آموزشی برنامه مهارت های زندگی تهیه شده در یونیسف- صندوق بین المللی
کودکان و نوجوانان در ۹ جلسه و هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه برگزار گردید که توضیحی
مختصر ... مهارتهای زندگی شامل مجموعهای از تواناییهاست که قدرت سازگاری و رفتار
مثبت و کارآمد را افزایش میدهد، در نتیجه شخص قادر میشود بدون اینکه به خود یا
دیگران صدمه بزند ...

اثر مداخلات چندبُعدی انگیزشی بر کاهش اضطراب امتحان و احساس عدم ...

5 مه 2017 ... از بستٔه. آموزش. ی. ابعاد. شناختی. -. رفتاری. طبق. نظریٔه مارتین ). (۵. استفاده. شد .
در این پژوهش. چهار مؤلفٔه شناختی )خودکارآمدی، هدف تبحری، اضطراب امتحان. و احساس
عدم کنترل( و یک مؤلفٔه رفتاری )مدیریت تکلیف( مدنظر. قرار گرفت. برای هر مؤلفه
سه جلسه در نظر گرفته شد که با توجه به. جلسٔه معارفه و جمع. آوری پیش.

اصول کلی روان درمانی شناختیرفتاری - دکتر حسین لطفی نیا

24 ا کتبر 2016 ... ساختار بافته بودن درمان شناختی- رفتاری به این معنا است که دراین نوع درمان برنامه
هایی که درهرجلسه از درمان باید اجرا شود از قبل مشخص است و برای هر نوع از اختلالات
بسته های درمانی مشخصی از قبل طرح ریزی شده است . درمان شناختی- رفتاری درمانی
کوتاه مدت است و طول مدت درمان حدود دو یا سه ماه طول می کشد . جلسات این ...

برنامه دوره های آموزشی کودک در کلینیک ماهان – امیرالسادات

4 روز پیش ... این جلسات بر اساس بسته آموزشی اجرا شده در پژوهش برگزار می گردند. مقاله پژوهش
صورت گرفته را می توانید در سایت دانلود نمایید***. ۲, مهارتهای زندگی ویژه کودکان
پیش از دبستان, ۱۰ جلسه ۵/۱ ساعته, خلاصه از مباحث دوره آموزشی: در این جلسات
کودکان با استفاده از تکنیکهای بازی درمانی شناختی رفتاری و تکنیک های ...

تاثیر تمرین مهارت‌های روان شناختی بر بهبود استحکام ذهنی، عملکرد ...

8 آوريل 2016 ... چکیده پایان نامه دکتر ابراهیم متشرعی از دانش آموختگان دکتري تخصصی علوم
ورزشی گرایش: رفتار حرکتی با تمرکز بر روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید
بهشتی ... گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت‌های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 20
دقیقه‌ای بستة اختصاصی پی‌اس‌تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی شامل: هدف ...

اثربخشی تمرین بازی‌های حرکتیِ اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری ...

و تاثیر سودمندی بر رفتار، سازگاری و مهارت های. اجتماعی آن ها دارد )13(. در پژوهشی که
زارع و. احمدی در سال 1386 روی کودکان 7 تا 9 ساله مرکز. شبانه روزی شهیدرضايی
اقلید با نمونه ای به حجم 6 نفر. انجام دادند، نتايج پژوهش گويای آن بود که جلسه های.
بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری موجب. کاهش مشکالت رفتاری شده است )
14(.

رفتار درمانی شناختی - Royal College of Psychiatrists

در مثال بالا کاملأ مشهود است که افراد بسته به موقعیت فکری خود میتوانند واکنشهای
احساسی وروانی متفاوتی در برار حوادث روزمره داشته باشند. چگونگی ساختار فکری
فرد .... قدرت" رفتار درمانی شناختی" در این است که شما می توانید همچنان به تمرین و
توسعه مهارت های خود حتی پس ازپایان جلسات روان درمانی ادامه دهید. این امرمیتواند یک
نوع ...

راهنمای درمان مختصر اختلال اضطراب منتشر

16 آگوست 2017 ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ .... ﻣﻬﺎرت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ. دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . •. درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دو روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ دارودرﻣﺎﻧﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ...

- توانبخشی آموزشی کودکان زیر 6 سال - توانبخشی ولیعصر

یک کودک کم توان ذهنی و جسمی نسبت به یک کودک عادی نیازمند توجه خاص و ویژه تری
در امر آموزش و تعلیم به خصوص در محدوده سنی زیر 6 سال است. ... بخش آموزش روزانه به
کودکان کم توان ذهنی زیر شش سال، در مراکز جامع توانبخشی خود، علاوه بر آموزش
مهارتهای اجتماعی، خودیاری و شناختی در قالب کلاسهای آموزشی، زمینه آماده سازی این
کودکان ...

Effect of training the communication skills with cognitive-behavioral ...

ﺑﺮاي ﻣﺮدان و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ. (CPQ). ﺑﺮاي زوج. ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ. آزﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه. ﻣﺪاﺧﻠـﻪ. 9. ﺟﻠﺴﻪ. 2. ﺳﺎﻋﺘﯽ. آﻣﻮزش. ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري ....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻬـﺎرت ارﺗﺒـﺎط. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ. ﺟﺎي درﻣﺎن، ﺑﺮ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي (ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﻏﻨـﯽ
ﮐـﺮدن. راﺑﻄﻪ، ﺧﻮد. اﺑﺮازي، درك ﺧﻮد و اﻓﺮا. د ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮد و ﮔـﻮش. دادن) ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. )9(. آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎط
...

اثربخشی درمان مدیریت استرس(شناختی‌ـ رفتاری) بر شادکامی زنان ...

5 مارس 2013 ... ﺎﻟﻌﻪ. ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ. ﺄ. ﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻮد .
روش ﺑﺮرﺳﯽ. : در اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،. ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎري،. زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ در ... ه اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪه و در. دو ﮔﺮوه. ﻣﺴﺎوي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس. (. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. . رﻓﺘﺎري. ) ، ﻃﯽ. 10. ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕـﯽ. ﺑﺮ.

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿ - ابتکار و خلاقیت در علوم ...

ﭼﮑﯿﺪه. زﻣﯿﻨﻪ. : ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي در ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردا. ر اﺳﺖ . ﻫﺪف. : اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ. ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ...

اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری در ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎري در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﭘﻮر. 1. ، ﻣﻬﻨﺎز ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي دﻫﻜﺮدي. 2. ، ﺷﻴﺪا ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻛﻲ. *3. ﻣﻘﺪﻣﻪ .... ﺑﻌﺪ از
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ در ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ آﻣﻮزش. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. رﻓﺘﺎر. ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ.
ﻲ.

کلینیک روانشناسی پیمان - همکاری با دانشگاه ها و موسسات علمی روان ...

دوره فوق الذکر در 10 جلسه برگزار می گردد که 8 جلسه ابتدایی به آموزش RELAXITION
،خود هیپنوتیزم و دگر هیپنوتیزم پرداخته و دو جلسه آخر به تکنیک های روان کاوی ... و
تکنیک های ارزیابی و کیس فرمولیشن می پردازد و دوره های پیشرفته که بسته به
نوع اختلال شامل درمان شناختیرفتاری وسواس،درمان شناختیرفتاری افسردگی و .

طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روان شناختی بر کنترل ...

این پژوهش، به‌منظور اعتبار بسته آموزشی طراحی‌شده مبتنی بر آموزه‌های دینی –
روان‌شناختی بر کنترل پرخاشگری و مهارت‌های ارتباطی طراحی و اجرا گردید. روش، نیمه
تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه تحقیق شامل تمام زنان
متأهل ساکن منطقه یازده و دوازده تهران که حداقل یک سال و حداکثر پانزده سال از زندگی
زناشویی ...

Documents-training-Pac - United Nations Office on Drugs and Crime

محتوای آموزشی این بسته تاکید بسیاری بر مهارتهای شناختی، احساسی، بینفردی و
اجتماعی دارد که اشخاص را قادر میسازد با چالشهای روزمره زندگی به شکلی موثر مقابله
... این فیلم چنان تهیه شده که قابلیت استفاده در قالب آموزش کلاسیک و تعاملی یازده
جلسه ای به همراه بسته آموزشی نوجوان سالم و یا به تنهایی و فارغ از آموزش کلاسی و تنها
...

اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش ... - مجله علوم اعصاب شفای خاتم

6 سپتامبر 2015 ... درمان شناختي -رفتاری یک درمان مؤثر در کاهش پریشاني در بیماران مبتال به درد مزمن
است. Downloaded from shefayekhatam.ir at ... افـکار مثبـت، دروازه را بسـته و
پیـام درد را محـدود می کنـد؛ در. نتیجــه پیغام هــای درد می توانــد ... دارو کنتــرل گــردد و
ســپس جلســات آموزشــی طــی هشــت. جلسـۀ 2 سـاعتۀروان -درمانـی انجـام ...

The effectiveness of cognitive-behavioral training on self-regulation ...

گرفتند. محتوای جلسات آموزش گروهی بر اساس تلفیق دو بسته آموزشی. بیندرو شهنی
. ییالق. و همکاران تنظیم شده بود. در پایان ج. لسات. آموزشی پرسشنامه به کار رفته در
پیش. آزمون مجدداً بعنوان پس. آزمون د. ر مورد هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. یافته. ها
: نتایج حا صل از تحلیل کوواریانس ن شان داد که آموزش. های شناختی. -. رفتاری باعث ...

راهنمای درمان مختصر اختلال اضطراب منتشر

16 آگوست 2017 ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﺘـﺪا از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ .... ﻣﻬﺎرت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻣﺸـﮑﻠﯽ. دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . •. درﻣﺎن اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب
ﻓﺮاﮔﯿﺮ. ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دو روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ دارودرﻣﺎﻧﯽ و روان درﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ...

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد مطرح شده
توسط استکتی ۱۹۹۳، فوآ فرانکلین ۲۰۰۱، کلارک ۲۰۰۴ و دیگر افراد است. 12جلسه
اول این پروتکل بصورت هفتگی و دو جلسه آخر بصورت دو هفته یک بار تشکیل می
شود . پس ارزیابی کامل و قبل از درمان هر درمانجو به صورت فردی با یکی ...

اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش ... - مجله علوم اعصاب شفای خاتم

6 سپتامبر 2015 ... درمان شناختي -رفتاری یک درمان مؤثر در کاهش پریشاني در بیماران مبتال به درد مزمن
است. Downloaded from shefayekhatam.ir at ... افـکار مثبـت، دروازه را بسـته و
پیـام درد را محـدود می کنـد؛ در. نتیجــه پیغام هــای درد می توانــد ... دارو کنتــرل گــردد و
ســپس جلســات آموزشــی طــی هشــت. جلسـۀ 2 سـاعتۀروان -درمانـی انجـام ...

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

درباره درس. این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد
خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7
جلسه پرداخته است. - بابت هزینه صدور گواهینامه این درس بسته به نوع تفاهنامه با
مراکز ممکن است مبالغی به عنوان سهم فراگیر درخواست شود. اطلاعات درس. آموزشکده.
مهارت های ...

آیا تمرین مهارت های روان شناختی استحکام ذهنی و یادگیری حرکتی تحت ...

گروه آزمایش علاوه بر آموزش مهارت های اختصاصی بدمینتون، 24 جلسة 24 دقیقه ای
بستة اختصاصی پی .اس .تی مشتمل بر پنج راهبرد روان شناختی و گروه کنترل مداخله
نما نیز همین تعداد جلسات آموزش هایی در مورد اطلاعات عمومی در بدمینتون دریافت کردند.
استحکام ذهنی و مهارت های اختصاصی بدمینتون شرکت کنندگان پس از پایان مداخله از ...

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی CBT - دانلود سرا

پروتکل درمان شناختی رفتاری اختلالات جنسی (CBT). برنامه بسیار کاربردی و جامع-
مناسب درمانگران و دانشجویان علاقمند به این حوزه درمانی. برنامه برای 13 جلسه درمانی.
19 صفحه- PDF. دارای منبع. نمونه ای از جلسات: جلسه سوم: آموزش مهارت تحلیل رفتار (
A-B-C). شناسایی افکار غیر منطقی راجع به مسایل جنسی و تاثیر آنها بر مشکل موجود.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی ...

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، بر
راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی. 2017-07-10 — Siamak ADN. دسته:
روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: word. حجم فایل: 63 کیلوبایت. تعداد
صفحات فایل: 23. پایان نامه رشته روانشناسی بالینی. بررسی اثربخشی آموزش مهارت
های اجتماعی ...

دانلود دوره پیشرفته آموزش درمان شناختی رفتاری CBT - یک‌فراکاو

11 آوريل 2015 ... رمز عبور آزمون در انتهای فایل دانلودی شما قرار دارد. اما این جلسه: اولین جلسه درمان
شناختی رفتاری CBT: CBT یک درمان عالی برای اختلالات محور یک – طبقه بندی بر
اساس DSM 5 – می باشد. در این دوره شما در ابتدا با نکات کلی و کلیدی این درمان آشنا
می شوید و سپس در جلسه‌های بعدی آموزش، شروع اولین جلسه درمان، ارزیابی، ...

فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در آموزش مهارت های زندگی بر اثر جانب

دارای همسر معلول نشان داده است که آموزش گروهی. شناختی رفتاری مهارت. های زندگی
باعث بهبود سالمت. روانی آن. ها شده است. ) 02 .(. به عالوه محمدی پور و. فالحتی ). 0934.
( در پژوهشی مهارت های زندگی را طی. 02. جلسه. به همسران جانبازان مراجعه کننده به
بیمارستان. روانپزشکی صدر تهران با تشخیص اختالالت خلقی. آموزش دادند و با
استفاده از ...

رﻓﺘﺎري ﮔﺮوﻫﻲ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻟﻐﺰش - اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﮔﻮاه ﻛﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوﻫﻬﺎ. ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ادرار ﻣﻮرد آزﻣﻮن
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ. درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎري در دوازده. ﺟﻠﺴﻪ. ﺑﺮاي. ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻧﺘﺎ .....
اﺳــﺖ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آﻣــﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ. اي و ﺣـﻞ ﻣﺴـ. ﺎ. ﻟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ. ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ي آﻧﻬﺎ را
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ،. ﻧﺸﺎن داده. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺪل درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از روﺷﻬﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ.
ي.

مقابله ای با رویکرد شناختی رفتاری مثبت گرا بر های اثربخشی آموزش ...

29 مارس 2015 ... به مدت. 14. جلسه )هرر هفتره. دو جلسره. /5. 1. ساعته(،. تحت آموزش مهارت. هاي مقابلره. اي
برا رويکررد. شرنایتی. ر-. فتراري مببرت. گرا)فريردنبر،، b. 2010 ..... مهارت. هاي.
مقابله اي. عبارت است از يک بسته آموزشی ک. ه بر اساس کتاب آموزش مهارت. هاي. مقابله
اي به. نوجوانان با رويکرد شنایتی. -. رفتاري بر مبانی روان شناسی ...

درمان شناختی رفتاری cbt (دکتر حمیدپور) - روان شناسی نگرش

9 ژانويه 2017 ... b-مهارت آموزی یعنی تکنیکها و یا مهارتهایی رو آموزش میدهیم برای برگشت و یا عود. c-
بعد از عود دوباره به درمان نزد درمانگر برمیگردد ولی نه بصورت بلند مدت بلکه در حد
یکی دو جلسه. 5-هر وقت درمان شناختی رفتاری جز ثابت زندگی فرد بشود یعنی یک
جای کار ایراد دارد. 6-درمان cbt هم برای بیماران بستری استفاده میشود و ...

اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری کنترل خشم بر نوجوانان دارای اختلال ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش شناختی-رفتاری کنترل خشم بر خشم نوجوانان
با اختالل سلوک ساکن در مراکز شبه خانواده بود. ... آموزش شناختی-رفتاری، خشم،
نوجوانان، اختالل سلوک واژه های کلیدی: مقدمه. نوجوانان .... ارزیابی تکالیف جلسه قبل-
آموزش مهارت تفکیک افکار مفید و غیر مفید هنگام عصبانیت- بحث 3سوال کلیدی در
زمان.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی ...

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری، بر
راهبردهای مقابله ای دانش آموزان مقطع راهنمایی. 2017-07-10 — Siamak ADN. دسته:
روانشناسی و علوم تربیتی. فرمت فایل: word. حجم فایل: 63 کیلوبایت. تعداد
صفحات فایل: 23. پایان نامه رشته روانشناسی بالینی. بررسی اثربخشی آموزش مهارت
های اجتماعی ...

تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری - سایت فوق ...

ارسال شده توسط: مرکز تحقیقات مغزواعصاب و روان در روانشناسی ژانویه 31, 2014
دیدگاه‌ها برای تمرین مهارت های آموخته شده در درمان شناختی رفتاری بسته هستند 3,253
بازدید ... با کمک بیمار تمرین های ارائه شده برای هر جلسه را انجام دهید، این تمرین ها
عمدتا شامل تکالیف خانگی هستند که شیوه سازمان یافته ای برای کمک به بیماران در
به ...

مقایسه تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و ابراز وجود برخودکارآمدی عمومی ...

از طرفی دیگر ابراز وجود یکی از مهارتهای مهم زندگی است که برخورداری از آن در سلامت
رفتاری و اجتماعی افراد و به طور کلی داشتن عملکردی موفق در زندگی، ضروری است. ...
گروه آزمایش1 به تعداد 8 جلسه 90 دقیقهای (هر هفته یک جلسه) تحت آموزش راهبردهای
شناختی (که محتوای آن شامل نحوه انتخاب هدف، مشخص کردن هدف، واضح و روشن نوشتن آن،
...

متن کامل (PDF) - نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز

23 مه 2015 ... ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. زﻟﺰﻟـﻪ. زدة. ﻫﺮﻳﺲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن. ﺷﺮﻗﻲ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﻤﺮات. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻮادث و.
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺳ. ﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗ. ﺼﺎدﻓﻲ در. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل. ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺷـﺪﻧﺪ . اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﻳﺶ در ده. ﺟﻠﺴـﺔ درﻣـﺎن. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ . اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪة ﺗ.

پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD ...

14 ا کتبر 2017 ... پروتکل مداخله راهنمای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای کودکان ADHD یک بسته آموزشی
استاندارد و در عین حال مختصر است که می‌توان در پژوهش‌ها و مداخلات درمانی برای کار با
افراد مبتلا به ADHD از آن استفاده کرد. ... این پروتکل مداخله شامل ۶ جلسه هفتگی
است که در هر جلسه یک مهارت اجتماعی به کودکان آموزش داده می‌شود.

به نام خـداوند جـان آفـرين دانشگاه علوم پزشکي ایران مرکز مطالعات و ...

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. واحد برنامهریزی درسی و آموزشی. (Course
Plan) طرح دوره. (برای یک دوره درس کامل، برای مثال: 17 جلسه ی 2 ساعتی برای یک
درس 2 واحدی). دانشکده:علوم رفتاری و سلامت روان گروه آموزشی: روانشناسی بالینی.
مقطع و رشتهی تحصیلی: دکترای روانشناسی بالینی. نام درس: درمان شناختی
رفتاری (2) ...

دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑﻪ ﺷﻴﻮه راه ﺣﻞ ﻣﺪار ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت رﻓ

ﺟﻠﺴﻪ. ،. ﻣﺪت. ﻳﻚ ﻣﺎه. ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش. راه ﺣﻞ ﻣﺪار. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﺮوه. ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻴﭻ. آﻣﻮزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد . ﺳﭙﺲ، در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ. آزﻣﻮن و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ . ﺟﻬﺖ. ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن. ،. از ﭼﻚ. ﻟﻴﺴﺖ. رﻓﺘﺎري. ﻛﻮدﻛﺎن. -. ﻓﺮم واﻟﺪﻳﻦ (. CBCL. ﻳﺎ. Child behavior
checklist. ) اﺳﺘﻔﺎده. و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ.

مقاله درمورد اصول مدیریت آموزشی

طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي

سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسي واكنش در شرايط اضطراري در مجتمع هاي پتروشيمي

377 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی پرورش و ویژگی های انواع گیاه کدو - 16 صفحه فایل ورد

سمینار کارشناسی ارشد شیمی بررسي واكنش در شرايط اضطراري در مجتمع هاي پتروشيمي

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص (word)

نمونه سوالات فنی حرفه ای دسر ساز دسرهای ژله ای و تزئینات آن تعداد 200 سوال تستی با جواب

طرح لایه باز بروشور بیماری اوتیسم

بک دراپ نوزاد نردبام آسمان

دانلود پاورپوینت مدیریت خطر - 53 اسلاید