دانلود فایل


الگوریتم های مسیریابی - دانلود فایلدانلود فایل الگوریتم های مسیریابی

دانلود فایل الگوریتم های مسیریابی عنوان: الگوریتم های مسیریابی

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 88
این تحقیق در مورد الگوریتم های مسیریابی می باشد و شاخه های مختلف الگوریتم های مسیریابی را به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد داد. این تحقیق به دانشجویان رشته های کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.
مقدمه
در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو ري ،پردازش ، و توزيع اطلاعات بودو در بين ساير پيشرفت ها ،شاهد نصب شبكه هاي جهاني تلفن، اختراع راديو و تلويزيون ، توليد و رشد بي سايقه صنعت كامپيوتر و پرتاب ماهواره هاي ارتباطي بوده ايم.
با پيشرفت فناوري اين موارد د رحال همگرايي است و تفاوت هايي بين جمع آوري ، انتثال ذخيره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هايي با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافيايي ،ب فشردن كليد وضعيت فعلي را حتي در دورترين نقاط بررسي مي كنند. با افزايش فدرت جمع آوري، پردازش و توزيع اطلاعات، تقاضاي پردازش اطلاعات پيچيده تر نيز افزايش مي يابد
الگوريتمهاي مسير يابي
وظيفه اصلي لايه شبكه ، هدايت بسته ها از ماشين منبع به ماشين مقصد است در اغلب زير شبكه ها ، بسته ها بايد چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. براي شبكه هاي پخشي،استثنايي وجود دارد، واي در اينجا نيز اگر منبع و مقصد در يك شبكه نباشد مسير يابي مشكل محسوب مي شود. الگورتيم هايي كه مسيرها و ساختمان داده هاي مربوط به آن را انتخاب مي كنند، موضوع مهم را طراحي لايه شبكه اند.
الگوريتم مسير يابي بخشي از نرم افزار لايه شبكه است كه تعيين مي كند بسته ورودي بايد به كدام خط خروجي منتقل شود. اگر زير شبكه از داده ها گرام ها استفاده كند، اين تصميم گيري دوباره بايد براي هر بسته ورودي تكرار شود ،چون تا آن موقع امكان دارد بهترين مسير، تغيير كند اگر زير شبكه از مدارهاي مجازي استفاده كند ، تصميمات مسير يابي وقتي اتخاذ مي شوند كه مدار مجازي جديدي استفاده گردد. از آن پس ، بسته هاي داده ها فقط از مسير ايجاد شده قبلي منتقل مي شوند.حالت دوم گاهي مسير يابي تماس دارد ، زيرا مسير در طول مدت تمسا كاربر باقي مي ماند (مثل كار كردن با پايانه يا انتقال فايل) صرف نظر از اين كه آيا مسيرها براي هر بسته به طور مستقل انتخاب ميشوند يا فقط وقتي كه اتصال جديدي برقرار مي شود انتخاب مي گردند، خواصي وجود دارند. كه در الگوريتم هاي مسير يابي مطلوب اند صحت ، سهولت تحمل عيب، پايداري ، عدالت و بهينگي صخت وسهولت نيازي به توضيح ندارند، اما نياز به تحمل عيب چندان روشن نيست. انتظار مي رود كه شبكه هاي بزرگ ، سال ها بدون عيب كلي سيستم به كار خود ادامه دهند. در اين مدت ممكن است اشكالات سخت افزاري و نرم افزاري گوناگوني به وجود آيد. ميزبان ها مسير ياب ها مسير ياب ها بدون نياز به توقف انجام انجام كارها در مسير ياب ها و راه اندازي مجدد شبكه در هر بار متلاشي شدن مسيرياباز عهده تغييرات در توپولوژي و ترافيك برآيد.
پايداري نيز براي الگوريتم مسير يابي هدف مهمي است. الگوريتم هاي مسير يابي وجود دارند كه هرگز وجود دارندكه هرگز به حالت پايداري نمي رسند.مدت زمان اجراي آن بي تاثير است عدالت وبهينگي مممكن است ساده به نظر مي رسند يقيينا كسي با آن مخالف نيست. اماهمان طور كه روشن است اهداف متناقضي دارند به عنوان مثال از اين تناقض ، شكل ۱ را بينيد. فرض كنيد ترافيك كافي بين A و ش، بين B,B وبين C, C وجود دارد تا پيوندهاي افقي را اشباع نمايد براي بيشينه كردن كل جريان ترافيك X, X بايد كاملا از بين برود. متاسفانه از نظر X وX عادلانه نيست بديهي است كه توافقي بين كارايي كلي و عدالت اتصال هاي منفرد لازم است.
قبل از اينكه به متوزان كردن عدالت وبهينگي بپردازيم . بايد تصميم بگيريم كه چه چيزي را بهينه كنيم . بديهي است تاخير بسته بايد كمينه شود ولي توان شبكه بايد بيشينه شود. علاوه براين اين دو هدف نيز با هم تضاد دارند، زيرا عملكرد هر سيستم صف بندي در حد ظرفيت تاخير صف بندي را زياد ي كند. اغلب شبكه ها سعي ميكنند تعدداد جهشهاي بسته هاي را كمينه نمايند زيرا كاهش تعدادجهش موجب بهبود تاخير و نيزكاهش ميزان پهناي باند مصرفي است كه منجر به بهبود توان عملياتي مي شود.
الگوريتم هاي مسير يابي به مي توانند به دو دسته تقسيم شوند غير وفقي و وفقي الگوريتم هاي غير وفقي تصميات مسير يابي خود را بر اندازه گيري يا تخمين توپولوژي و ترافيك فعلي بنا نمي نهند بلكه براي انتخاب مسري جهت رسيدن از I به J براي تمام I را به تمام J از قبل محاسبه مي شود در حالت OFF-LINE و هنگام راه اندازي شبكه به مسير ياب ها بار مي شود اين روند گاهي مسير يابي ايستا نام دارد.
برعكس الگوريتم هاي وقفي تصميات مسير يابي خود را براساس تغييرات توپولوژي و ترافيك تغيير مي دهند الگوريتم هاي وفقي ، وقتي كه مسيرها را عوض مي كنند. مثلا هر ثانيه وقتي بار تغيير مي كند، با وقتي توپولوژي تغيير مي كند از نظر جايي كه اطلاعات را مي گيرند مثلا محلي از مسيريابهمجوار يا تمام مسيريابومعيارهايي كه براي بهينه سازي مورد استفاده قرارمي گيرند. (مثلا ، محلي از مسيرياب همجواريا تمام مسير ياب ها و معيارهايي كه براي بهينه سازي مورد استفاده قرار مي گيرند (مثلاً فاصله ، تعداد جهشها يا زمان انتقال تقريبي با يكديگر متفاوت اند. در بخش هاي بعدي الگوريتم هاي الگوريتمهاي گوناگوني را چه ايستا و چه پويا ،مورد بررسي قرار مي دهيم.
اصل بهينگي
قبل از پرداختن به الگوريتم توجه به مهم است كه صرف نظر از توپولوژي شبكه وتر افيكي ، مي توان حكمي كلي راجع به مسيرهاي بهينه ارائه كرد اين حكم را به عنوان اصل بهينگي شناخته مي شود. اين اصل بيا مي كند كه اگر مسيريابJ از مسيرياب I به مسيريابK در مسيرياب بهينه اي شناخته مي كند آنگاه مسر بهينه اي از J و K نيز در مسير مشابهي قرار مي گيرد. براي مشاهده اين موضوع ، بخشي از مسير I به J را به بناميد و بقيه را نامگذاري كنيد اگر مسيري بهتر از وجود داشت مي توانست با الحاق شود تا مسيري از I به K بهبود بخشد، و حكم ما را مي گويد ? بهينه است نقض كند.
از اصل بهينگي مي توان نتيجه گرفت كه مجموعه اي از مسيرهاي بهينه از تمام منابع به مقصدي معين ، درختي را تشكيل ميد هد كه ريشه اش مقصد است چنين درختي، درخت بايگاني نام دارد.شكل ۲ در اين درخت مقياس فاصله تعداد جهش ها است توجه داشته باشيد. كه درخت هاي ديگري با همان طول مسير وجود داشته باشند هدف الگوريتم هاي مسير يابي، يافتن درخت هاي بايگاني و استفاده از انها براي تمام مسير ياب ها است .
چون درخت بايگاني يك درخت است، فاقد هرگونه حلقه است. لذا هر بسته در تعداد مشخصي از جهش هاي دريافت مي شود. در عمل هميشه به اين سادگي نيست.در اثناي كار، پيوندهاي ومسيريابمي توانند به طرف پايين بروند وبه طرف بالا برگردند. بنابراين امكان دارد مسير ياب هاي مختلف راجع بع توپولوژي فعلي ايده هاي متفاوتي داشته باشند .همچنين سوال ديگري كه مطرح بود اين بود كه آيا هر مسيريابمجبور است به طور انفرادي اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه درخت بايگاني را به دست آورد يا اين اطلاعات توسط وسايل ديگري جمع آوري مي شوند در ادامه به طور مختصر به اين موضوع مي پردازيم با اين وجود، اصل بهينگي ودرخت بايگاني هاي معيارهايي را تهيه كردند كه ساير الگوريتم هاي مسير يابي مي توانند براساس آنها ارزيابي شوند.
فهرست مطالب
مقدمه
الگوريتمهاي مسير يابي
اصل بهينگي
مسير يابي كوتاه ترين مسير
الگوريتم غرق كردن
مسير يابي بردار فاصله
مسئله بي نهايت گرايي
مسير يابي حالت پيوند
كسب اطلاعاتي راجع به همسايه ها
اندازه گيري هزينه خط
ساخت بسته هاي حالت پيوند
توزيع بسته هاي حالت پيوند
محاسبه مسيرهاي جديد
مسيريابي سلسله مراتبي
مسيريابي پخشي
مسيريابي چند پخشي
مسيريابي براي ميزبانهاي سيار
مسيريابي در شبكه هاي موقتي
كشف مسير
نگهداري مسير
جست و جوي گره در شبكه هاي نظير به نظير
آدرس IP مربوط به successorstart[i]
الگوريتم كنترل ازدحام
اصول كلي كنترل ازدحام
سياست هاي جلوگيري از ازدحام
كنترل ازدحام در زيرشبكه هاي مدار مجازي
كنترل ازدحام در زيرشبكه هاي داده گرام
بيت اخطار
بسته هاي چوك
بسته هاي چوك مسير به مسير
تخليه بار
تشخيص زودرس تصادفي
كنترل لرزش
كيفيت خدمات
مسير يابي منبع ديناميك
مشكل مسير يابي
يافتن انبوهي ازكوتاهترين راهها
مسير يابي نياز به مسير يابي
Forward در جستجوي الگوريتم
الگوريتمهاي مسير يابي دركاربرد
پروتوكل اينترنت
IPV6 و سيستم نام گذاري حوزه domain name
مسير يابي الگوريتم
مسيريابي اصلي ساختماني و مسير يابي قائم
مسير ياب peer to peer
مسير يابي Guntella
رده بندي يك به يك الگوريتم هاي مسيريابي
مسيريابي adaptive از Biocrawler
متريك هاي متعدد
تاخير كردن +پهناي باند
Biocrwler
Vpn چيست؟
اصلاحات واژه شناسي


اصل بهینگی چیست


الگوریتم غرق کردن


الگوریتم مسیریابی


الگوریتم مسیریابی چیست


پروتوکل اینترنت


تحقیق کامپیوتر


تعریف مسیریابی


دانلود پروژه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امنیت در WSN ، الگوریتم های مسیریابی در WSN، انرژی در WSN ...

در ادامه در ارتباط با تکنیک های مسیریابی صحبت خواهیم کرد و چالش ها و مخاطرات هر
الگوریتم را به صورت مفصل تشریح خواهیم نمود. با وجود کاربرد بسیار WSNها، این
شبکه ها چندین محدودیت دارند، برای مثال، محدودیت منبع انرژی، محدودیت توان محاسبه،
محدودیت پهنای باند و … یکی از اهداف اصلی طراحی WSNها مخابره داده است. در حالی که
سعی ...

الگوریتم های مسیریابی - ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

20 جولای 2015 ... انواع الگوریتم های مسیریابی. الگوریتم های وفقی(Adaptive):. در اینگونه از
الگوریتم ها امکان تغییر مسیر وجود دارد و یک بسته ممکن است پس از رسیدن به یک
نود،با توجه به شرایط،مسیر بعدی خود را تغییر دهد. الگوریتم های غیر وفقی( no
Adaptive):. در این الگوریتم ها مسیر یک بسته از گره اول مشخص می شود و تا ...

انواع روش ها والگوریتم های مسیریابی درشبکه اینترنت :: network wirless

11 ژوئن 2015 ... الگوریتم مسیریابی ایستا : هیچ اعتنایی به شرایط توپولوژیکی و ترافیک لحظه
ای شبکه نمی شود و معمولاً هر مسیریاب برای هدایت بسته از جداولی استفاده می کند که
در صورت وقوع هرگونه مشکل درزیر ...

ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های ... - ECG-PNUM

16 نوامبر 2011 ... عنوان فارسی: ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل عنوان
انگلیسی: Evaluation of intelligent algorithms in Routing Mobile Ad hoc Networks
دانشجو: براتی کلر جواد استاد راهنما: آرزو سرخیلی استاد دفاع: نامشخص تاریخ ارائه:
شهریور ماه 1390 مقطع تحصیلی: کاردانی دانشگاه: دانشگاه پیام نور ...

پارس یونی | الگوریتم های مسیریابی - پارس یونی

انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده‌ی پیرامون خود نگریسته است. یکی از
بهترین طرح‌های شناخته شده، طرح پرواز انسان است که ابتدا لئوناردو داوینچی(۱۴۵۲-
۱۵۱۹) طرحی از یک ماشین پرنده را براساس ساختمان بدن خفاش رسم نمود. چهارصد سال
بعد کلمان آدر ماشین پرنده‌ای ساخت که دارای موتور بود و به جای بال از ملخ استفاده
می‌کرد.

ارزیابی و پیاده سازی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های موردی

در شبکه های موردی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا، مبتنی بر جدول و
هیبرید وجود دارد که هر یک از این. پروتکل. ها تعداد زیادی الگوریتم دارند که برای
مسیریابی در این شبکه ها. استفاده می شوند. الگوریتم مسیریابی. DSR. الگوریتمی
بر حسب تقاضا می باشد. که عمل مسیر یابی را از مبدا انجام می دهد. کشف مسیر در این
الگوریتم ...

مسيريابی مبتنی بر موقعيت مديريت موقعيت پيش رانی جغرافيايی

طراحی و ارزيابی يک روش مبتنی بر کروم در شبکه های سيار موردی. ارايه کننده: مهسا
بکتاش مطلق. استاد راهنما: جناب آقاي دکتر دهقان- جناب آقای دکتر رحمتی. 2. فهرست
مطالب. مروری بر روش های مسيريابی; روش های مسير يابی مبتنی بر موقعيت; سرويس
های مکانی; سرويس های مکانی بر اساس کروم; الگوريتم HGRID; الگوريتم GRID ...

کاربرد الگوریتم های مسیریابی در زیر ساخت شهر الکترونیک

کاربرد الگوریتم های مسیریابی در زیر ساخت شهر الکترونیک. سید علی المدرسی. 1.
، علی آزرده پاشائی. 2. سید مهدی یاوری. 3 .1. دکتری ژئومورفولوژی ، استادیار گروه
سنجش از دور و. GIS. دانشگاه. آزاد اسالمی. یزد . 2 . دانشجو کارشناسی ارشد رشته. GIS &
RS. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات یزد . 3 . سید مهدی یاوری. –. دانش آموخته ...

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون الگوریتمهای مسیریابی - پروژه دات کام

24 مه 2010 ... در الگوريتم هاي مسير يابي غير متمركز،هر روتر اطلاعاتي در مورد روترهايي كه
مستقيما به آنها متصل ميباشند در اختيار دارد. در اين روش هر روتر در مورد همه روتر.

الگوریتم های مسیریابی - راهکارهای جامع دیتاسنتر - مجازی سازی

الگوریتم های مسیریابی روترها از الگوريتمهاي مسيريابي،براي يافتن بهترين
مسير تا مقصد استفاده مينمايند روترها از الگوريتمهاي مسيريابي.

Scalable Routing in Delay Tolerant Networks ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ...

ﭼﻜﻴﺪه. در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻟﺨﻮاه در
زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، اﻳﻦ. ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ،. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻪ. ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻜﺮده. اﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ. اﺑﺘﺪا روش. ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ
...

دیدگاه هایی درباره مسیریابی در شبکه های کامپیوتری | انجمن شبکه ...

15 مارس 2013 ... ديدگاه هایی درباره الگوريتم هاي مسيريابي: الف) از ديدگاه روش تصميم گيري و ميزان
هوشمندي الگوريتم ب) از ديدگاه چگونگي جمع آوري و پردازش...

الگوریتم مسیریابی برای شبکه های حسگر نقلیه، مبتنی بر ...

26 ژانويه 2016 ... محمدنیا, علیرضا ، علی قلی اف, راسیم ، یوسف اف, فرهاد ، جمالی, شهرام (1394)
الگوریتم مسیریابی برای شبکه های حسگر نقلیه، مبتنی بر الگوریتم حرکت مورچه
ها. International Journal of Electronics and Electrical Engineering 4 (1). ص.ص.79-
83. شاپا 2301-380X ...

الگوریتم - الگوریتم های مسیر یابی

در شبکه‌هاي کوچک، و در نقاطي که انتقال اطلاعات معمولا مستقيم است، مسيريابي
چندان جدي گرفته نمي‌شود. اما هنگامي که شبکه‌ها از حالت‌هاي ايستگاه‌هاي کاري خارج
مي‌شوند و کمي پيچيده‌تر مي‌شوند، در اين حالت، مسيريابي و انتخاب مسير بهينه براي
ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي، به يک امر مهم بدل مي‌شود. در شبکه‌هاي بزرگ، دستگاه‌هايي
به‌عنوان ...

مسیریابی (شبکه) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

پروتکلهای مسیریابی بردار-فاصله در شبکه‌های کوچک، ساده و کارآمد بوده و به
مدیریت اندکی نیازمند هستند. با این وجود آلگوریتمهای اولیه بردار-فاصله از نظر
مقیاس پذیری خوب نیستند و قابلیتهای همگرایی آنها ضعیف است که این امر منجر به
توسعه الگوریتمهای پیچیده تر با مقیاس ...

الگوریتم های مسیریابی با بهره بری انرژی بالا برای شبکه های ...

9 آگوست 2016 ... یکی از این زمینه های مشکل، مسئله ی مسیریابی داده ای است. وقتی اندازه ی شبکه
افزایش می یابد، این مشکل پیچیده تر می شود زیرا مقدار گره های سنسوری در شبکه
افزایش یافته است. بهینه سازی نیمه ذهنی کلنی مورچه ها( ACO) برای حل این موضوع
پیشنهاد شده است. الگوریتم های مسیریابی بر پایه ی ACO می تواند توزیع ...

EAR های مسیریابی سیم با استفاده ترکیبی از الگوریتم های حسگر ...

های حسگر بی. سیم با استفاده ترکیبی از الگوریتم. های مسیریابی. EAR. و. PGR.
علی علی. اکبری. *. 1. ، اسداهلل وکیلی. 2. 1. *. دانشجوی کارشناسی ارشد. مهندسی.
کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه .2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
. * Email: [email protected]o.com. چکیده: یک رویکرد برای طوالنی کردن عمر
شبکه.

تحقیق درباره الگوريتم هاي مسير يابي

الگوريتم هاي مسير يابي. طراحي الگوريتم. اصول عملكرد. روترها از الگوريتمهاي
مسيريابي،براي يافتن بهترين مسير تا مقصد استفاده مينمايند هنگامي كه ما در مورد
بهترين مسير صحبت ميكنيم،پارامترهايي همانند تعداد hopها (مسيري كه يك بسته از
يك روتر ديگر در شبكه منتقل ميشود).زمان تغيير و هزينه ارتباطي ارسال بسته را در
نظر ...

طراحی الگوریتم مسیریابی آگاه به انرژی برای شبکه های حسگر بیسیم

شبکه های حسگر بیسیم در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کاربردهای
زیادی برای این شبکه ها طراحی شده است. شبکه های حسگر بیسیم از مجموعه ای از صدها و
یا هزاران گره تشکیل شده اند که بصورت توزیع شده وظیفه جمع آوری اطلاعات محیط
پیرامونی خود را بر عهده دارند. مجموعه ای از حسگر ها در هر یک از گره های شبکه تعبیه
شده ...

بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه روی تراشه - فری دان

3 سپتامبر 2017 ... در این مقاله ابتدا به تشریح سیستم و شبکه بر روی تراشه پرداختیم و سپس تحمل
پدیری خطا در این روش و مقایسه الگوریتم های مسیریابی پرداختیم. شبکه روی تراشه
معماری نسبتا جدیدی است که به علت ناکارامدی معماری گذرگاه مشترک ﺩﺭ ﺳﻳﺳﺗﻡ ﺑﺭ ﺭﻭی
ﺗﺭﺍﺷﻪ ﺍﺧﻳﺭﺍ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﻭﺟﻪ ﻣﺣﻘﻘﻳﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ. ﺑﻬﻳﻧﮕﯽ ﺩﺭ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻧﺭژی ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ...

انواع الگوریتم های مسیریابی - برگزیده ها

انواع مسیریابی الگوریتم های مسیریابی در شبکه ادهاک انواع پروتکل های مسیر
یابی در شبکه های ad- hocانواع پروتکل های مسیر یابی در شبکه های ad- hoc در
شبکه های Mobile Ad hoc عمل مسیر یابی به دلایلی همچون متحرک بودن و نبود سیستم
کنترلی متمرکز از اهمیت بالایی بر خوردار بوده و مطالعه و بررسی بیشتری را می
طلبد .

یافتن کوتاهترین مسیر شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ...

امروزه. مسیريابي. در. شبکه. هاي. شهري. با. افزايش. حجم. اتومبیل. ها. و. نیز. محدوديت.
هاي. ترافیکي. گوناگون. امري. ضروري. محسوب. مي. شود . روشي. که. در. اين. پژوهش. به.
منظور. حل. مسأله. کوتاهترين. مسیر. براي. نخستین. بار. پیشنهاد. شده. است،. استفاده.
از. الگوريتم. بهینه. سازي. فاخته. مي. باشد . علت. انتخاب. اين. الگوريتم،. جديد.

دانلود مقاله : الگوریتم مسیریابی انرژی کارآمد مبتنی بر جستجوی ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 67491 - ترجمه نشده - موضوع : شبکه های حس گر - 13 صفحه -
سال انتشار : 2016 - منبع : الزویر ساینس دایرکت.

تعیین محتمل‌ترین مسیر حرکت موشک کروز بر اساس الگوریتم‌های ...

در این مقاله با ارزیابی مناسب و دقیق از نحوه حرکت , شناسایی مسیر , ناوبری , ارتفاع
پرواز و سایر مشخصات فنی موشک های کروز ، محتمل ترین مسیر حرکت موشک بین مبدا
پرتاب و مقصد مشخص شده و به دست می آید .برای این منظور بر اساس مطالعات انجام شده،
روشهای هدایت، سیستم های مکانیابی و الگوریتم های مسیر یابی موشکهای کروز ...

ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های ...

8 نوامبر 2017 ... چکیده ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی
مبتنی بر مورچه در زیر. در شبکه ادهاک متحرک، گره ها آزادانه در محیط حرکت می کنند و
وقتی این گره ها با هم ترکیب می شوند، یک شبکه را می سازند. این شبکه در اصل نوعی
MANET است. شبکه های ادهاک وسایل نقلیه رفتار بسیار پویایی دارند ...

الگوریتم های مسیریابی - ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

20 جولای 2015 ... انواع الگوریتم های مسیریابی. الگوریتم های وفقی(Adaptive):. در اینگونه از
الگوریتم ها امکان تغییر مسیر وجود دارد و یک بسته ممکن است پس از رسیدن به یک
نود،با توجه به شرایط،مسیر بعدی خود را تغییر دهد. الگوریتم های غیر وفقی( no
Adaptive):. در این الگوریتم ها مسیر یک بسته از گره اول مشخص می شود و تا ...

کاربرد الگوریتم اجتماع مورچه در مسیریابی بهینه گروه های امدادی بین ...

سرعت عمل گروه‌های امدادی و در رأس آن‌ها آمبولانس‌های بین‌شهری نقش بسیار مهمی در کارایی
آن‌ها در حین حوادث غیرمترقبه دارد. در این راستا مسیریابی بهینه این گروه‌ها به‌منظور
پوشش بیشینه مراکز جمعیتی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور استفاده از هوش
مصنوعی و اصطلاح الگوریتم‌های مسیریابی نوین، و بومی‌سازی آن در بخش شهری و
بین‌شهری ...

دانلود پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی - 20میخوام

14 مارس 2015 ... شماره پروژه : 48 عنوان پروژه : بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی
مبتنی بر ناحيه بندی در آن تعداد صفحات : 90 شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنو.

طراحی و شبیه سازی الگوریتم های مسیریابی تحمل پذیر نقص در شبکه ...

چکیده افزایش پیچیدگی طراحی مدارهای مجتمع از یک سو و نیاز به جداسازی فعالیت
بخش های محاسباتی و ارتباطی در تراشه های امروزی از سویی دیگر، مسیر طراحی را به
سوی سامانه های مبتنی بر شبکه روی تراشه سوق داده است در مقیاس های زیر میکرون
تکنولوژی، تحمل پذیری نقص یک عامل با اهمیت در ارتباط با شبکه روی تراشه می شود
.

مفاهيم اوليه مسيريابي الگوريتم‌هاي مسيريابي LS الگوريتم‌هاي ...

مهر 85. الگوريتم هاي LS. 1- شناسايي مسيريابهاي مجاور. 2- اندازه‌گيري هزينه. 3-
تشكيل بسته‌هاي LS. 4- توزيع بسته‌هاي LS روي شبكه. 5- محاسبه مسيرهاي جديد. 1-
شناسايي مسيريابهاي مجاور. ارسال بسته خاصي به نام بسته سلام Hello Packet توسط
مسيرياب به تمام خروجي‌ها; پاسخگويي مسيريابهاي متصل از طريق كانال فيزيكي
مستقيم ...

طراحی الگوریتم مسیریابی آگاه به انرژی برای شبکه های حسگر بیسیم

شبکه های حسگر بیسیم در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کاربردهای
زیادی برای این شبکه ها طراحی شده است. شبکه های حسگر بیسیم از مجموعه ای از صدها و
یا هزاران گره تشکیل شده اند که بصورت توزیع شده وظیفه جمع آوری اطلاعات محیط
پیرامونی خود را بر عهده دارند. مجموعه ای از حسگر ها در هر یک از گره های شبکه تعبیه
شده ...

الگوریتم مسیریابی برای شبکه های حسگر نقلیه، مبتنی بر ...

26 ژانويه 2016 ... محمدنیا, علیرضا ، علی قلی اف, راسیم ، یوسف اف, فرهاد ، جمالی, شهرام (1394)
الگوریتم مسیریابی برای شبکه های حسگر نقلیه، مبتنی بر الگوریتم حرکت مورچه
ها. International Journal of Electronics and Electrical Engineering 4 (1). ص.ص.79-
83. شاپا 2301-380X ...

الگوریتم های مسیریابی - راهکارهای جامع دیتاسنتر - مجازی سازی

الگوریتم های مسیریابی روترها از الگوريتمهاي مسيريابي،براي يافتن بهترين
مسير تا مقصد استفاده مينمايند روترها از الگوريتمهاي مسيريابي.

بهبود الگوریتم های مسیریابی در شبکه های فرصت طلب - دانشگاه تهران

صفحه‌اصلی · لیست پایان نامه ها; بهبود الگوریتم های مسیریابی در شبکه های فرصت
طلب. عنوان پایان نامه. بهبود الگوریتم های مسیریابی در شبکه های فرصت طلب. نام
دانشجو: علی احسان سمیعی. اساتید راهنما. رشته ی تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات.
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته. چکیده. ساختار و مراکز دانشگاه.

مقاله الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم - سیویلیکا

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از تعدادی نودهای حسگر می باشد که تعداد زیادی از
آنها در یک منطقه توزیع شده و با هم یک هدف را دنبال می نمایند و به دلیل داشتن ...

دانلود پروژه بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی - 20میخوام

14 مارس 2015 ... شماره پروژه : 48 عنوان پروژه : بررسی شبکه های ادهاک و ارائه الگوريتم مسيريابی
مبتنی بر ناحيه بندی در آن تعداد صفحات : 90 شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنو.

الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم - برنامه نویس

10 مه 2010 ... با سلام اگر کسی مقاله، متن، لینک یا هر چیزی که راجع به الگوریتم های مسیریابی در
شبکه های حسگر بیسیم داره، ممنون میشم که لینکشو بذاره با تشکر.

inter-AS routing - دانشگاه شاهد

جداول هدایت، توسط الگوریتمهای مسیریابی درون ناحیه ای و بین ناحیه ای تولید
میشوند; الگوریتم مسیریابی درون ناحیه ای، وارده های مربوط به مقصدهای داخل ناحیه را
تعیین میکند; الگوریتم مسیریابی درون ناحیه ای و بین ناحیه ای هر دو وارده های مربوط
به مقصدهای خارج از ناحیه را تعیین میکنند. 11. Inter-AS Tasks. فرض کنید روتری در
AS1 ...

الگوريتمهاي DV يا بردار فاصله

خصوصيات روش. VC. •. ارسال بسته هاي اطالعاتي بدون نياز به اطالع از آدرسهاي. IP.
مبدأ و مقصد و. فقط داشتن شماره. VC. جهت ارسال بسته. •. عدم اجراي الگوريتم
مسيريابي جهت هدايت بسته هاي اطالعاتي از مبدأ ب. ه. مقصد. •. دريافت بسته به
ترتيب ارسال شده در مقصد. •. عدم احتمال گم شدن بسته ها در عمل مسيريابي در شبكه. 8
...

دانلود تحقیق و مقاله پیرامون الگوریتمهای مسیریابی - پروژه دات کام

24 مه 2010 ... در الگوريتم هاي مسير يابي غير متمركز،هر روتر اطلاعاتي در مورد روترهايي كه
مستقيما به آنها متصل ميباشند در اختيار دارد. در اين روش هر روتر در مورد همه روتر.

Scalable Routing in Delay Tolerant Networks ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ...

ﭼﻜﻴﺪه. در ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﻴﺮﻧﺪه دﻟﺨﻮاه در
زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ، اﻳﻦ. ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎﻛﻨﻮن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ،. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻴﭽﻜﺪام از آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺒﻜﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻪ. ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻜﺮده. اﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﻚ. اﺑﺘﺪا روش. ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ
...

جزوه الگوریتم‌های مسیریابی در شبکه - جزوات و نمونه سوالات در مجتمع ...

18 ژوئن 2016 ... این تحقیق و پژوهش به منظور تبیین نقش الگوریتم‌های مسیریابی در شبکه و همچنین
مزایا و معماری شبکه های سلولار که به GSM موسوم هستند فراهم آمده است. در این پژوهش از
منابع موجود در اینترنت استفاده شده است که در پایان به طور کامل به آن‌ها اشاره کردیم.
همچنین این پژوهش با فرمت PDF در اینترنت قابل دسترسی و ...

مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها ن

کاهش زمان نقل و انتقال، منجر به افزایش سطح خدمات دهی به شهروندان و جلب رضایت آنان
می شود. این امر در بخش امدادرسانی. و در مواقع بحرانی به شکل پررنگ تری نمود می یابد
. به این منظور، استفاده از هوش مصنوعی و اصالح الگوریتم های مسیریابی نوین، و.
بومی سازی آن در بخش شهری با توجه به وسعت و گستردگی شهرها، می تواند در ساماندهی
...

بررسي الگوريتم¬هاي مسيريابي تحمل خطا در شبكه سه بعدي(3D) بر ...

بررسی الگوریتمهای مسیریابی تحمل خطا در شبکه سه بعدی ) (3D بر روی
تراشه معماری و ارائه الگوریتم HLAFT كدیوریان 3 سپیده صبرجو* ،1. مهدی
جوانمرد ،2 مجیدرضا 1 دانشجوي كارشناسي ارشد ، دانشگاه پيام نور ، پست
الكترونيكي [email protected] : 2 استاديار دانشگاه پيام نور ،
پست ...

ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های ...

8 نوامبر 2017 ... چکیده ترجمه مقاله بررسی کارایی VANET با استفاده از الگوریتم های مسیریابی
مبتنی بر مورچه در زیر. در شبکه ادهاک متحرک، گره ها آزادانه در محیط حرکت می کنند و
وقتی این گره ها با هم ترکیب می شوند، یک شبکه را می سازند. این شبکه در اصل نوعی
MANET است. شبکه های ادهاک وسایل نقلیه رفتار بسیار پویایی دارند ...

مسیریابی هوشمند اکیپ های امدادی با استفاده از الگوریتم تئوری بازیها ن

کاهش زمان نقل و انتقال، منجر به افزایش سطح خدمات دهی به شهروندان و جلب رضایت آنان
می شود. این امر در بخش امدادرسانی. و در مواقع بحرانی به شکل پررنگ تری نمود می یابد
. به این منظور، استفاده از هوش مصنوعی و اصالح الگوریتم های مسیریابی نوین، و.
بومی سازی آن در بخش شهری با توجه به وسعت و گستردگی شهرها، می تواند در ساماندهی
...

ارزیابی و پیاده سازی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های موردی

در شبکه های موردی پروتکل های مسیریابی مبتنی بر تقاضا، مبتنی بر جدول و
هیبرید وجود دارد که هر یک از این. پروتکل. ها تعداد زیادی الگوریتم دارند که برای
مسیریابی در این شبکه ها. استفاده می شوند. الگوریتم مسیریابی. DSR. الگوریتمی
بر حسب تقاضا می باشد. که عمل مسیر یابی را از مبدا انجام می دهد. کشف مسیر در این
الگوریتم ...

جزوه الگوریتم‌های مسیریابی در شبکه - جزوات و نمونه سوالات در مجتمع ...

18 ژوئن 2016 ... این تحقیق و پژوهش به منظور تبیین نقش الگوریتم‌های مسیریابی در شبکه و همچنین
مزایا و معماری شبکه های سلولار که به GSM موسوم هستند فراهم آمده است. در این پژوهش از
منابع موجود در اینترنت استفاده شده است که در پایان به طور کامل به آن‌ها اشاره کردیم.
همچنین این پژوهش با فرمت PDF در اینترنت قابل دسترسی و ...

الگوریتم های مسیریابی با بهره بری انرژی بالا برای شبکه های ...

9 آگوست 2016 ... یکی از این زمینه های مشکل، مسئله ی مسیریابی داده ای است. وقتی اندازه ی شبکه
افزایش می یابد، این مشکل پیچیده تر می شود زیرا مقدار گره های سنسوری در شبکه
افزایش یافته است. بهینه سازی نیمه ذهنی کلنی مورچه ها( ACO) برای حل این موضوع
پیشنهاد شده است. الگوریتم های مسیریابی بر پایه ی ACO می تواند توزیع ...

سیم به منظور کاهش انرژی و های حسگر بی ارائه یک الگوریتم مسیریابی ...

ارائه یک الگوریتم مسیریابی سلسله مراتبی برای شبکه. های حسگر بی. سیم به
منظور کاهش انرژی و. افزایش طول عمر شبکه. با استفاده از ساختار درختی. -. قطاعی. A
novel hierarchical routing algorithm for wireless sensor networks in order to
reduce energy consumption and increase network lifetime using a tree-sector
structure.

الگوريتم مسيريابي جديد مبتني بر فاصله براي كاهش مصرف انرژي در ...

چک. ي. ده. -. در سال های اخير شبکه های حسگر بيسيم توجه زیادی را در ميان. اجتماعات
پژوهشی و کاربران واقعی به دست آورده اند.از آنجایی. که انرژی گره های حسگر عموماً
توسط باطری تامين می شود ، مهمترین مساله ای که باید در این نوع شبکه ها مورد بررسی
قرار گيرد کاهش. انرژی مصرفی گره ها به نحوی است که طول عمر شبکه به مقدار قابل
قبولی ...100 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی ششم دبستان - عددهای اعشاری

تحقیق درباره حقوق مالكيت معنوي تجارت

پاورپوینت قارچ شناسیفایل Cert گوشی G920P

جزوه کنکوری تمامی رنگ های مهم ترکیبات شیمی و شناساگرها

دانلود پاورپوینت کاربرد روش مگنتوتلوریک(MT) در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت اماده ارائه معماری دوره ساسانیان / برای دانشجویان رشته تاریخ و ادبیات ، باستان شناسی ، معماری ، هنر و اساتید محترم

دانلود پاورپوینت گیاهان دارویی